Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 10 >> 

1Adapawn tijada ku-kahen-daki, jang kamu tijada kata-huwi, h/e sudara-sudara! bahuwa bapa-bapa kami samo-wa sudah ada di bawah awan, dan samowa sudah berdjalan terus lawutan itu,

2Dan samowa sudah dapat depermandikan di dalam Mu-sa di dalam lawutan,

3Dan samowa sudah makan sawatu djuga makanan rochani itu,

4Dan samowa sudah minom sawatu djuga minoman rocha-ni; karana minomlah marika itu deri dalam satu pohon ka-rang rochani, jang ikotlah sama-sama; maka pohon ka-rang itulah Christos.

5Tetapi akan banjak-ba-njak deri dija awrang, Allah sudah tijada suka, karana marika itu sudah binasa di dalam hutang pasunji; an.

6Maka itu sudah djadi a-kan teladan bagi kami, agar djangan kami beringin akan jang djahat, sabagimana ma-rika itu sudah beringin.

7Djangan lagi kamu djadi awrang jang pudji-pudji ber-hala, sabagimana barang aw-rang deri marika itu, seperti tersurat: "Maka kawm itu berdudoklah akan makan dan akan minom, dan marika itu bangunlah berdiri akan ber-majin."

8Djangan lagi kami bowat persondalan, sabagimana ba-rang awrang deri marika itu sudah bowat persondalan; dan djatohlah pada sawatu djuga hari duwa puloh tiga ribu.

9Djangan lagi kami men-tjawba; i Tuwan Christos, sa-bagimana barang awrang deri marika itu sudah mentjawba; i, dan djadilah debinasakan aw-leh ular-ular.

10Dan djangan lagi kamu bersungut sabagimana barang awrang deri marika itu sudah bersungut dan djadilah rusak awleh pembinasa itu.

11Maka samowa itu sudah djadi pada marika itu, akan sawatu teladan, dan sudah tersurat akan sawatu penging-atan bagi kami, pada sijapa sudah datang penghabisan a-lam.

12Sebab itu barang sijapa sangka berdiri, djaga bajik-bajik djangan ija djatoh.

13Kamu bolom merasa pertjawba; an, melajinkan jang punja manusija sadja; tetapi Allah ada satija, jang tijada ambil bajik, kamu detjawba; i langgar kamu punja kowat; tetapi dengan pertjawba; an, Ija lagi akan mengadakan kaluputan, sopaja kamu baw-leh menahan itu.

14Tagal itu, h/e kekaseh-kekasehku! hendaklah kamu djaga-djaga diri, deri pada kabakti; an berhala-berhala.

15Seperti dengan awrang jang mengarti, aku katakan.

16Tjawan minoman berkat, atas jang mana kami meng-utjap berkat, bukankah itu djuga ada sawatu persakutu-wan dengan darah Tuhan Christos? Rawti jang kami pitjahkan, bukankah itu dju-ga sawatu persakutuwan deng-an tuboh Christos.?

17Karana sawatu rawti, sawatu djuga tuboh ada kami banjak-banjak, karana kami samowa ada bahagi; an pada sawatu djuga rawti itu.

18Tjawba lihat Isra; el menurut daging! Bukankah pada awrang-awrang itu, jang makan persombahan, ada per-sakutuwan dengan medsbah?

19Maka apa sakarang b/eta bilang? Jang satu persombahan berhala-berhala ada apa-apa, ataw jang berhala itu ada apa-apa?

20Tetapi b/eta bilang, ba-huwa sabarang itu, jang aw-rang-awrang chalijik persom-bahkan, marika itu persombah-kan pada iblis-iblis dan bukan pada Allah; tetapi b/eta tijada mawu, jang kamu ada persa-kutuwan dengan iblis-iblis.

21Kamu tijada bawleh mi-nom tjawan minoman maha Tuhan dan tjawan minoman iblis-iblis; kamu tijada baw-leh dapat bahagian dengan majida maha Tuhan dan deng-an majida iblis-iblis.

22Mawukah kami menga-dakan tjemburuan pada maha besar Tuhan? Adakah kami barangkali lebeh kowat deri Dija?

23Samowanja djuga b/eta bawleh, tetapi samowanja ti-jada kasi perusahan hati.

24Djangan barang sa; aw-rang tjahari perguna; annja sen-diri, tetapi lagi jang punja awrang lajin-lajin.

25Segala sasawatu jang terdjuwal di rumah daging, hendaklah kamu makan itu, dengan tijada pariksa apa-apa awleh karana satahu hati;

26Karana dunja berpunja maha besar Tuhan, baserta dengan sapunoh-punoh isi-nja.

27Djikalaw barang sa; aw-rang jang tijada pertjaja panggil kamu makan, dan djikalaw kamu mawu pergi disitu, bagitu djuga hendak-lah kamu makan deri segala sasawatu jang djadi detaroh-kan pada kamu, dengan tijada pariksa apa-apa awleh karana satahu hati.

28Tetapi djikalaw barang sa; awrang bilang pada kamu: "Inilah persombahan berhala,"djangan makan itu awleh ka-rana dija, jang kasi tahu itu pada kamu, dan awleh karana satahu hati itu; karana dunja, baserta dengan kalimpahan-nja, ada Tuhan punja.

29Tetapi ku-bilang, bukan tagal angkaw punja satahu hati sendiri, tetapi tagal jang lajin itu punja; karana apa sebab kabebasanku akan de-hukumkan awleh satahu hati deri sa; awrang jang lajin?

30Djikalaw b/eta ada ma-kan dengan minta tarima kaseh, tagal apa b/eta akan dapat hodjat, awleh karana itu, jang b/eta tarima dengan minta tarima kaseh?

31Bagitupawn bajik kamu makan, bajik kamu minom, bajik kamu bowat sabarang apa-apa jang lajin, bowatlah sa-mowanja akan hormat Allah.

32Hendaklah peri kalaku-wan kamu ada dengan tijada memberi kasontohan, bajik pada awrang Jehudi, bajik pa-da awrang Hellas, bajik pada djama; et Allah.

33Sabagimana b/eta tjahari bowat kasuka; an pada samo-wanja di dalam samowanja, dengan tijada tjahari apatah membawa ontong padaku sen-diri, tetapi pada awrang ba-njak-banjak, sopaja marika itu depaliharakan. <<  1 Korintus 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran