Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 11 >> 

1Hendaklah kamu djadi penurut-penurutku, sabagima-na b/eta ini ada penurut Tuhan Christos.

2B/eta memudji kamu, h/e sudara-sudara laki-laki, jang kamu ingat-ingat b/eta di da-lam segala sasawatu; dan jang kamu pegang atoran-atoran sabagimana b/eta sudah kasi itu pada kamu.

3Tetapi b/eta mawu, kamu mengatahuwi, jang Tuhan Christos ada kapala deri sasawatu suwami, dan suwa-mi kapala isteri, dan Allah kapala Tuhan Christos.

4Sasawatu laki-laki jang bersombajang ataw jang ber-nubuwet, dengan tutop kapa-lanja, ija djuga menghinakan kapalanja.

5Tetapi sasawatu parampu-wan jang bersombajang ataw bernubuwet, dengan kapala talandjang, ija djuga meng-hinakan kapalanja; karana sarupa djuga sa; awleh-awleh ija sudah dapat tertjukor.

6Karana djikalaw satu par-ampuwan tijada tutop muka-nja, bejar ija lagi djadi ter-tjukor; tetapi djikalaw ada malu pada satu parampuwan akan djadi terpotong rambot ataw tertjukor, bagitupawn bejar ija menutop muka-nja.

7Tetapi laki-laki, djangan ija tutop kapalanja, sebab ija-lah rupa teladan dan kamu-lija; an Allah, tetapi isteri ada kamulija; an suwami.

8Karana laki-laki bukan ada deri dalam parampuwan, tetapi parampuwan deri dalam laki-laki.

9Lagipawn laki-laki bukan sudah djadi tagal parampuwan, tetapi parampuwan tagal laki-laki.

10Tagal itu ada haros, jang parampuwan pake satu (tan-da) kawasa di kapala, awleh karana mela; ikat-mela; ikat.

11Tetapi maski bagitu, parampuwan di-luwar laki-laki, dan laki-laki di-luwar parampuwan, bukan sabarang apa adanja di dalam maha besar Tuhan.

12Karana sabagimana par-ampuwan ada deri dalam la-ki-laki, bagitu lagi laki-laki awleh parampuwan, dan se-gala sasawatu deri dalam Al-lah.

13Tjawba pariksa sen-diri, kalu-kalu ada patut, jang satu parampuwan bersomba-jang kapada Allah dengan muka talandjang?

14Bukankah tabi; et sendiri adjar pada kamu, jang itu ada kurang hormat pada satu laki-laki, djikalaw ija pake rambot pandjang;

15Tetapi djikalaw param-puwan pake rambot pandjang, jang itu ada hormat padanja? Karana rambot pandjang itu deberikan padanja akan satu pentutop muka.

16Tetapi djikalaw barang sa; awrang kira bajik jang itu ada satu pohon perbantahan, kami ini tijada bijasa bagitu dan tijada djuga pada djama-; et-djama; et Allah.

17Tetapi djikalaw b/eta ber-titah bagitu, tijada ku-pudji itu, jang kamu berhimpon sa-ma-sama, tijada akan lebeh bajik, tetapi akan lebeh dja-hat.

18Karana pada jang per-tama pawn, manakala kamu berhimpon di dalam djama; et, b/eta dengar, jang ada pertji-dera; an di antara kamu, dan pada saparaw bahagi; an b/eta pertjaja itu.

19Karana ada haros djuga, jang ada perbantahan-perban-tahan agama di antara kamu, sopaja awrang jang hati betul djadi terkenal di antara kamu.

20Maka manakala kamu berhimpon sama-sama, itu bu-kan ada akan makan per-djamuwan maha Tuhan.

21Karana djikalaw kamu ada mawu makan itu, sasa; aw-rang makan di-hulu dija punja makanan sendiri; dan satu-sa-tu ada dengan lapar dan jang lajin ada mabok.

22Tijadakah rumah-rumah bagi kamu akan makan dan minom di situ? Ataw adakah kamu menghinakan djama; et Allah dan permalukan aw-rang awrang itu jang tijada ada sabarang apa-apa? B/eta mawu bilang apa pada kamu? Haroskah b/eta pudji kamu? Di dalam ini b/eta tijada pudji.

23Karana b/eta sudah tari-ma itu deri maha besar Tu-han, apatah lagi b/eta sudah sarahkan pada kamu, jang ma-ha Tuhan pada malam itu, pa-da tatkala Ija terdjuwal de-semukan, sudah ambil rawti,

24Dan sedang Ija sudahlah mengutjap sukur, Ija sudah pi-tjahkan itu, dan katalah: Am-billah! Makanlah! Inilah tu-bohku jang terpitjah karana kamu; bowatlah itu akan satu pengingatan padaku!

25Bagitu lagi, mengam-billah Ija tjawan minoman itu, komedijen deri pada perdjamuwan, dan katalah: Tjawan minoman ini ada Perdjandjian bahura di dalam darahku; bowatlah itu, saba-rapa-barapa kali kamu mi-nom, akan satu pengingatan padaku.

26Karana sabarapa-bara-pa kali kamu makan rawti ini dan minom tjawan minom-an ini, kamu memberi ka-saksian akan mawt maha Tuhan, sampe Ija datang.

27Bagitupawn barang sija-pa makan rawti ini ataw mi-nom tjawan maha besar Tu-han, tijada dengan sapatut-patutnja, ija djuga akan ber-hutang pada tuboh dan darah maha Tuhan.

28Tetapi hendaklah sa; awrang manusija mentjawba-tjawba; i sendirinja, dan bagi-tupawn hendaklah ija makan deri pada rawti ini dan minom deri pada tjawan minoman ini.

29Karana barang sijapa makan dan minom tijada deng-an sapatut-patutnja, ija dju-ga makan dan minom satu hukum bagi dirinja.

30Tagal itu ada bagitu banjak awrang lombot-lombot dan sakit-sakit di antara ka-mu, dan satu bahagi; an lagi sudah tidor mati.

31Karana djikalaw kami sudahlah tahu bowat hukum a-tas kami sendiri, kami ini tija-da akan dapat dehukumkan.

32Tetapi manakala kami dapat dehukum, kami djuga dapat siksa deri maha besar Tuhan, agar djangan kami mendapat putus hukum ber-sama-sama dengan dunja.

33Sebab itu, h/e sudara-suda-raku! manakala kamu berhim-pon sama-sama akan makan, hendaklah satu bernanti lajin.

34Adakah barang sa; aw-rang dengan lapar, bejar ija makan di rumah, agar djang-an kamu berhimpon akan sa-tu hukum. Perkara-perkara lajin-lajin itu, b/eta akan ator manakala b/eta datang. <<  1 Korintus 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran