Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 5 >> 

1Bagitupawn hendaklah kamu djadi penurut-penurut Allah, seperti anak-anak jang tjinta,

2Dan hendaklah kamu ber-djalan-djalan di dalam penga-sehan, sabagimana lagi Tuhan CHRISTOS sudah mengasehi kamu dan sudah sarahkan di-rinja awleh karana kamu, seperti sawatu pemberian dan persombahan, itupawn akan sawatu bawu-bawu; an, jang manis.

3Tetapi persondalan dan sasawatu katjemaran ataw galodjoh harta-harta, djangan sakali tersebut diantara kamu, sabagimana patut pada aw-rang-awrang mutaki;

4Dan djangan lagi perka-ta; an nedjis, bermajin gila-gila ataw sengadjah sija-sija, per-kara-perkara itu jang kurang bajik; tetapi dengan terlebeh, mengujap sukur.

5Karana kamu djuga tahu, jang barang sa; awrang jang bowat persondalan, ataw sa; aw-rang jang nedjis, ataw sa; aw-rang jang galodjoh harta, jang betul djuga ada sa; awrang jang menjombah berhala, bukan ada bahagian pusaka pada karadja; an Tuhan CHRISTOS dan Allah.

6Djanganlah barang sa; aw-rang bowat perlente pada ka-mu dengan perkata; an-perka-ta; an sija-sija; karana tagal segala perkara jang sabagitu, morka Allah berdatang atas anak-anak kadurhaka; an.

7Bagitupawn djanganlah kamu djadi sama-taman deng-an marika itu!

8Karana pada waktu di-hu-lu kamu sudah ada kagalap-an, tetapi sakarangpawn ka-tarangan didalam maha Tuhan.

9Karana bowa katarangan itu djuga berdiri di dalam rupa-rupa kabajikan, dan ada-let dan kabenaran.

10Hendaklah kamu tjahari tahu apatah maha Tuhan punja suka.

11Dan djanganlah ada pada kamu bahagian dengan per-bowatan-perbowatan kagalap-an, jang tijada memberi ba-rang bowa jang bajik; tetapi lebeh bajik kamu menghardi-kan itu.

12Karana sabarang itu, jang debowat awleh marika itu di dalam galap, itu djuga ada malu akan katakan itu.

13Tetapi segala sasawatu itu, jang djadi dehardikan, itu djuga denjatakan awleh katarangan, karana segala sasawatu jang djadi njata, itu djuga ada katarangan.

14Sebab itu djadi dekata-kan: "Bangun awlehmu, h/e angkaw jang sonok tidor, dan bangkitlah deri antara awrang-awrang mati, dan Tuhan CHRISTOS akan bertjahaja atas angkaw."

15Sebab itu hendaklah ka-mu djaga pariksa bajik-ba-jik, sabagimana kamu ber-djalan-djalan dengan ingatan, djangan seperti awrang jang bodoh, tetapi seperti awrang jang bidjak.

16Dan tubuslah waktu, karana hari-hari itu ada dja-hat.

17Sebab itu djanganlah kamu bodoh, tetapi bidjak djuga, akan itu jang ada ka-hendak maha Tuhan.

18Dan djanganlah kamu mabok dengan ajer anggawr, dalam jang mana ada satu takaruwan, tetapi hendaklah kamu depunohi dengan Roch;

19Sedang kamu kata-kata-kan sa; awrang dengan sa; aw-rang dengan masmur-masmur dan talil-talil dan njanjian-njanjian, itupawn dengan me-njanji dan bermajin pada maha besar Tuhan di dalam hati-hati kamu;

20Sedang kamu, pada san-tijasa waktu, mengutjap sukur awleh karana segala sasawatu di dalam nama Tuhan kami JESUS CHRISTOS, pada Allah dan Bapa itu.

21Dan hendaklah kamu dengar-dengaran sa; awrang pa-da sa; awrang, itupawn di da-lam takijet Tuhan CHRISTOS.

22Hendaklah segala isteri tahu dengar-dengaran pada su-wami-suwaminja sendiri, se-perti kapada maha Tuhan!

23Karana suwami itu ada kapala isteri, sabagimana Tu-han CHRISTOS ada kapala dja-ma; et; Ija djuga ada djuru salamat tuboh itu.

24Tetapi sabagimana dja-ma; et ta; alok di bawah Tuhan CHRISTOS, sabagitu lagi is-teri-isteri, di dalam segala sa-sawatu, di bawah suwami-su-waminja.

25H/e kamu suwami-suwa-mi! hendaklah kamu tjinta isteri kamu, sabagimana lagi Tuhan CHRISTOS sudah tjin-ta djama; et itu, dan sudah sarahkan dirinja awleh karana dija itu;

26Sopaja Ija mengkudus-kan dija itu, sedang di-hulu Ija sudah sutjikan itu dengan permandian ajer awleh per-kata; an.

27Sopaja Ija menghadap-kan bagi sendirinja djama; et itu dengan mulija, dan tijada padanja barang noda ataw takoro ataw sabarang apa jang sabagitu, tetapi sopaja itu ada kudus dan tijada katjela; an.

28Demikijen pawn segala suwami ada berhutang akan bertjinta isteri-isterinja seper-ti dija awrang punja tuboh sendiri. Barang sijapa tjinta isterinja, ija djuga tjinta dija punja diri sendii.

29Karana bulom sakali ba-rang sa; awrang sudah mem-bintji dagingnja sendiri; te-tapi ija pijara dan faduli itu, sabagimana Tuhan CHRISTOS akan djama; et itu.

30Karana kami djuga ada anggawta-anggawta tubohnja, itupawn deri pada isi daging-nja dan tulang-tulangnja.

31"Tagal itu sa; awrang manusija akan meninggalkan bapanja dan ibunja, dan ta-perhubong dengan isterinja, dan kaduwa itu akan ada sa-watu djuga daging."

32Besarlah rahasija ini: tetapi aku bilang itu akan Tuhan CHRISTOS dan akan djama; et.

33Tetapi lagi kamu ini, sasa; awrang pada dija punja diri sendiri, hendaklah ija mengasehi bininja seperti sen-dirinja: tetapi hendaklah lagi bini itu tahu takot akan su-waminja. <<  Efesus 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran