Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 12 >> 

1Adapawn sakira-kira pa-da waktu itu djuga, radja Herodes tarohlah tangan atas barang awrang deri pada dja-ma; et itu, akan mengadakan djahat pada marika itu.

2Dan Jakobus, sudara la-ki-laki Joannes, ija membu-nohlah dengan pedang.

3Dan sedang delihatnja, jang awrang-awrang Jehudi suka bagitu, ija lagi menang-kaplah Petrus; (maka djadi-lah itu pada hari-hari rawti manis.)

4Dan manakala ija sudah-lah menangkap dija, ija ta-roh dija di dalam pandjara, dan sarahkanlah dija pada am-pat-kali-ampat awrang papa-rangan, akan djaga-djaga dija, sedang ija sangkalah mawu bawa kaluwar dija berhada-pan kawm, komedijen deri pada Pascha itu.

5Bagitupawn Petrus dja-dilah tersimpan di pandjara; tetapi djama; et itu bersomba-janglah karana dija dengan tijada putus kapada Allah.

6Dan pada tatkala Hero-des ada mawu bawa dija ber-hadap, pada malam itu djuga tidorlah Petrus di tengah-te-ngah duwa awrang paparang-an, terikat dengan duwa ran-te; dan pendjaga-pendjaga itu di muka pintu berdjagalah pandjara.

7Maka takadjoh! satu me-la; ikat maha Tuhan adalah berdiri di pinggirnja dan satu penarangan bertjahajalah di dalam pandjara; dan sedang ija toki pinggang Petrus, ija membangunkanlah dija, dan katalah: Bangunlah awleh-mu dengan lakas! Bagitu dju-ga rante-rante itu gugorlah deri pada tangan-tangannja.

8Dan mela; ikat itu katalah padanja: Ikatlah pinggang-mu, dan ikatlah kasut-kasut-mu! Maka bowatlah ija bagi-tu. Dan katalah ija padanja: Pakelah selimutmu dan ikot-lah aku!

9Bagitu djuga kaluwarlah ija dan ikotlah dija; dan tija-da tahulah ija, jang itu song-goh-songgoh djadi padanja aw-leh mela; ikat; tetapi sangka-lah ija, jang ija adalah me-lihat satu pengalihatan.

10Maka sedang dija aw-rang sudahlah berdjalan lang-ar pendjaga jang pertama dan jang kaduwa, berdatang-lah marika itu di pintu bessi, jang buka djalan kanegeri, dan jang djadilah terbuka pada dija awrang deri sendi-rinja. Dan sedang marika itu kaluwarlah deri situ, dija aw-rang berdjalanlah terus satu kampong punja djawoh, dan pada sabantar itu mela; ikat bertjerelah deri dija.

11Dan manakala Petrus mendapatlah ingatan betul, berkatalah ija: Sakarangpawn b/eta tahu dengan songgoh-songgoh, jang maha Tuhan sudah suroh dija punja me-la; ikat, dan sudah melepaskan b/eta deri pada tangan Her/o-des, dan deri pada saganap kanantian kawm awrang Je-hudi.

12Dan sedang ija sudah-lah timbang-menimbang, per-gilah ija karumah Maria, ibu Joannes itu, jang denama; i Markus, di mana banjak aw-rang sudahlah berhimpon dan adalah bersombajang.

13Dan pada tatkala ija toki pintu kintal, berdatang-lah satu hamba parampuwan, jang bernama Rode, akan dengar-dengar sijapa di situ.

14Dan serta ija mendapat-lah kenal sawara Petrus, aw-leh karana dija punja hati bersuka ija tijada membuka pintu, tetapi lari masok kasi tahu, jang Petrus ada berdiri di muka pintu.

15Tetapi berkatalah ma-rika itu padanja: angkaw ada gila! Tetapi songgohkanlah ija jang betul bagitu. Bagitu djuga katalah marika itu: Itu dija punja mela; ikat!

16Tetapi Petrus nanalah toki-toki djuga; dan tatkala dija awrang bukalah pada-nja, dija awrang dapat lihat dija, dan heran-heranlah amat sangat.

17Dan sedang ija sudahlah game dengan tangan jang dija awrang haros dijam, ija me-nutorlah, bagimana maha Tu-han sudahlah bawa dija ka-luwar deri dalam pandjara itu, dan katalah: Kasi tahu itu pada Jakobus dan pada su-dara lajin-lajin. Habis itu ka-luwarlah ija dan pergilah di tampat jang lajin.

18Adapawn, pada tatkala sudahlah sijang, djadilah sa-watu baribut jang bukan ki-tjil di antara awrang-awrang paparangan itu, apatah sudah bawleh djadi dengan Petrus.

19Tetapi Herodes tjahari-lah dan tijada mendapatlah dija; dan manakala ija su-dahlah pariksa awrang-aw-rang pendjaga itu, bertitahlah ija bawa bowang dija awrang. Maka turonlah ija deri Jehuda ka-Ka; isaria dan bertinggal-lah di sana.

20Tetapi beramarahlah He-rodes sangat pada awrang Ti-rus dan Sidon; tetapi dija awrang rame-rame berdatang-lah kapadanja, dan sedang dija awrang sudahlah tjahari tsobat dengan Blastus, Pang-hulu peraduwan Radja itu, dija awrang mintalah dame, awleh karana dija awrang pu-nja tanah dapat terpijara deri Radja punja tanah.

21Adapawn pada satu hari jang tantu berpakekanlah He-rodes satu pake; an radja, dan sedang ija sudah berdudok di tampat kadudokan jang mulija, dan bowatlah satu penjapa; an pada dija awrang;

22Maka bersarulah kawm itu: sawara Allah itu, dan bukan sawara manusija!

23Maka pada sakotika itu djuga palukanlah dija mela; i-kat maha besar Tuhan, aw-leh karana ija sudah tijada memberi hormat itu pada Al-lah, dan tjatjing-tjatjing ma-kanlah dija; dan putuslah nja-wa.

24Tetapi perkata; an Allah bertambah-tambahlah dan dja-dilah limpah-limpah.

25Tetapi Barnabas dan Saulus balik pulang deri Je-rusalem, manakala marika itu sudahlah bowat ganap tulong-an itu, dan bawalah sama-sama dengan dija awrang Joannes, jang bernama Mar-kus. <<  Kisah Para Rasul 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran