Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 13 : 43 >> 

Ambon Draft: Adapawn manakala su-dahlah kaluwar kanisa itu, banjak awrang Jehudi dan banjak awrang kapindahan agama, ikotlah Paulus dan Barnabas; dan dija awrang ini berkata-katalah dengan ma-rika itu, dan bernatsihetkan-lah dija awrang akan tinggal tatap di dalam nimet Allah.


AYT: Setelah pertemuan di sinagoge itu selesai, banyak orang Yahudi dan para proselit yang takut akan Tuhan mengikuti Paulus dan Barnabas, yang berbicara kepada mereka dan mendorong mereka untuk terus tinggal di dalam anugerah Allah.

TB: Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah, mengikuti Paulus dan Barnabas; kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah.

TL: Setelah perhimpunan itu berpecah, maka banyaklah orang Yahudi dan orang mualaf yang beribadat mengikut Paulus dan Barnabas, yang berkata kepada mereka itu menyuruh bertekun di dalam anugerah Allah.

MILT: Dan setelah pertemuan sinagoga selesai, banyak orang Yahudi dan proselit yang saleh mengikuti Paulus dan Barnabas, yang sambil berbicara kepada mereka, keduanya terus meyakinkan mereka untuk tetap tinggal dalam anugerah Allah (Elohim - 2316).

Shellabear 2010: Setelah selesai ibadah, banyak orang Israil dan orang-orang lain yang sudah masuk agama bani Israil, mengikuti Pa’ul dan Barnabas. Kedua rasul itu berbicara dengan mereka dan menasihatkan supaya mereka tetap hidup di dalam anugerah Allah.

KS (Revisi Shellabear 2011): Setelah selesai ibadah, banyak orang Israil dan orang-orang lain yang sudah masuk agama bani Israil, mengikuti Paul dan Barnabas. Kedua rasul itu berbicara dengan mereka dan menasihatkan supaya mereka tetap hidup di dalam anugerah Allah.

Shellabear 2000: Setelah selesai ibadah, banyak orang Israil dan orang-orang lain yang sudah masuk agama bani Israil, mengikuti Pa’ul dan Barnabas. Kedua rasul itu berbicara dengan mereka dan menasihatkan supaya mereka tetap hidup di dalam anugerah Allah.

KSZI: Setelah bersurai perhimpunan di rumah ibadat itu, ramai orang Yahudi mahupun orang bangsa lain yang telah memeluk agama Yahudi mengikut Paulus dan Barnabas. Kedua-dua rasul itu menasihati mereka supaya sentiasa hidup berpegang teguh kepada kasih kurnia Allah.

KSKK: Setelah ibadat selesai, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah, mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu menasihati mereka supaya bertekun dalam rahmat Allah.

WBTC Draft: Ketika pertemuan di rumah pertemuan bubar, banyak orang Yahudi dan orang lain yang menganut agama Yahudi yang saleh mengikuti Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas berbicara dengan mereka dan membujuk mereka untuk terus hidup di dalam anugerah Allah.

VMD: Ketika pertemuan di rumah pertemuan bubar, banyak orang Yahudi dan orang lain yang menganut agama Yahudi yang saleh mengikuti Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas berbicara dengan mereka dan membujuk mereka untuk terus hidup di dalam anugerah Allah.

AMD: Setelah pertemuan itu, banyak orang mengikuti Paulus dan Barnabas, termasuk orang Yahudi dan penganut agama Yahudi. Paulus dan Barnabas mendorong mereka untuk terus percaya dalam anugerah Allah.

TSI: Waktu mereka sedang bubar dari rumah pertemuan itu, banyak orang Yahudi dan penyembah Allah yang sudah masuk agama Yahudi mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar dan menekankan supaya orang-orang itu tetap berpegang kepada kebaikan hati Allah yang sudah diberikan kepada kita melalui Yesus.

BIS: Sesudah orang-orang keluar dari rumah ibadat itu, Paulus dan Barnabas diikuti oleh banyak orang Yahudi dan orang bangsa lain yang sudah masuk agama Yahudi. Maka rasul-rasul itu menasihati mereka supaya mereka terus bersandar pada rahmat Allah.

TMV: Apabila perhimpunan di rumah ibadat berakhir, banyak orang Yahudi dan orang bangsa lain yang menganut agama Yahudi, mengikut Paulus dan Barnabas. Rasul-rasul itu menasihati mereka supaya terus-menerus hidup bersandar kepada rahmat Allah.

BSD: Ketika orang-orang keluar dari rumah ibadat itu, banyak orang Yahudi dan orang-orang bangsa lain yang sudah masuk agama Yahudi, mengikuti Paulus dan Barnabas. Maka kedua rasul itu menasihati mereka supaya mereka terus percaya kepada Allah yang mengasihi mereka.

FAYH: Sekeluarnya dari rumah ibadat banyak orang Yahudi dan orang bukan-Yahudi yang saleh mengikuti Paulus dan Barnabas sepanjang jalan, sementara keduanya menganjurkan supaya mereka menerima berkat-berkat yang ditawarkan Allah kepada mereka.

ENDE: Dan setelah sidang itu bubar banjak sekali orang Jahudi dan Prosilit jang saleh mengikuti Paulus dan Barnabas dan keduanja menasehati sekalian orang itu, supaja bertekun dalam tawakal kepada rahmat Allah.

Shellabear 1912: Setelah perhimpunan itu sudah berpecah-pecah, maka banyaklah orang Yahudi dan orang mualap yang berbakti pun mengikut Paul dan Barnabas; maka keduanya itu berkata-kata kepadanya serta menasihatkan dia supaya ia tetap didalam anugerah Allah.

Klinkert 1879: Adapon satelah soedah berpetjah perhimponan itoe, ada banjak orang Jehoedi dan orang moealap jang beribadat pon mengikoet Pa'oel dan Barnabas, maka olih kadoewanja di-adjar mareka-itoe dan diberinja nasihat, soepaja tetaplah mareka-itoe dalam karoenia Allah.

Klinkert 1863: Maka kapan itoe pakoempoelan dimesdjid soedah bertjerei, lantas ada banjak orang Jahoedi, dan orang moealaf jang berbakti, ikoet sama Paoel dan Barnabas; maka itoe rasoel mengadjar dan {Kis 11:23; 14:22} kasih-inget sama itoe orang, sopaja dia-orang tinggal tetep dalem kasihan Allah.

Melayu Baba: Bila itu perhimponan sudah berpchah, banyak orang Yahudi dan orang mu'alaf yang berbakti ikut sama Paulus dan Bar-nabas; dan dua-dua itu berchakap sama dia-orang, dan nasihatkan dia-orang tinggal ttap dalam Tuhan Allah punya anugrah.

Keasberry 1853: Adapun sutlah sudah purhimpunan itu burpuchah puchahlah maka banyaklah orang Yahudi dan orang maalaf yang burbahkti mungikut Paulus dan Barnaba: maka diajarlah ulih marika itu akan dia, surta mumbri nasihat, supaya tutaplah iya dalam anugrah Allah.

Keasberry 1866: Adapun sŭtlah sudah pŭrhimpunan itu bŭrpŭchah pŭchahlah, maka banyaklah orang Yahudi dan orang mualaf yang bŭrbakti mŭngikot Paulus dan Barnabas; maka diajarlah ulih marika itu akan dia, sŭrta mŭmbri nasihat, supaya tŭtaplah iya dalam anugrah Allah.

Leydekker Draft: 'Adapawn satelah sudah 'awrang di-Kanisah 'itu turon, maka banjakh 'awrang Jehudij, dan 'awrang dachil jang xabid 'itu meng`ikotlah Pawlus dan Barnaba: jang menjapalah marika 'itu, dan memberilah natsihhet padanja 'akan berkandjang pada nixmet 'Allah.

AVB: Setelah bersurai perhimpunan di saumaah itu, ramai orang Yahudi mahupun orang bangsa lain yang telah memeluk agama Yahudi mengikut Paulus dan Barnabas. Kedua-dua rasul itu menasihati mereka supaya sentiasa hidup berpegang teguh pada kasih kurnia Allah.

Iban: Lebuh orang mayuh udah mupuk ari balai gempuru nya, mayuh orang Judah, enggau orang bansa bukai ke angkunka Allah Taala sereta udah masuk pengarap orang Judah, nitihka Paul seduai Barnabas, lalu seduai iya meransang sida majak tetap ati idup dalam pengasih Allah Taala.


TB ITL: Setelah selesai ibadah, banyak orang <4183> Yahudi <2453> dan <2532> penganut-penganut agama <4339> Yahudi yang takut akan Allah <4576>, mengikuti <190> Paulus <3972> dan <2532> Barnabas <921>; kedua rasul itu <3748> mengajar <4354> mereka <846> dan menasihati <3982> supaya mereka <846> tetap hidup <4357> di dalam kasih karunia <5485> Allah <2316>. [<3089> <1161> <4864>]


Jawa: Sarampunge nindakake pangibadah, wong Yahudi lan para wong kang ngenut agama Yahudi kang padha ngabekti marang Allah, padha ndherek Rasul Paulus lan Barnabas; rasul loro iku padha paring piwulang lan pitutur marang wong-wong mau, supaya padha lestari dumunung ana ing sajroning sih-rahmating Allah.

Jawa 2006: Sarampungé nindakaké pangibadah, wong Yahudi lan para wong kang ngenut agama Yahudi kang padha ngabekti marang Allah, padha ndhèrèkaké Paulus lan Barnabas; rasul loro iku padha paring piwulang lan pitutur marang wong-wong mau, supaya padha lestari dumunung ana ing sajroning sih-rahmaté Allah.

Jawa 1994: Sabubaré kumpulan, akèh wong Yahudi lan wong liyané sing nganut agama Yahudi, padha precaya marang piwulangé Rasul Paulus lan Barnabas. Rasul-rasul kuwi padha ngatag-atag, supaya wong-wong mau padha lestari urip ing sajroning sih-kamirahané Gusti Allah.

Jawa-Suriname: Sak rampungé kumpulan okèh wong Ju lan wong liyané sing mèlu agama Ju pada pretyaya marang piwulangé rasul Paulus lan Barnabas. Rasul Paulus lan Barnabas ngomongi wong-wong iki kanti tenanan, supaya pada temen terus enggoné urip njagakké marang kabetyikané Gusti Allah.

Sunda: Bubar kumpulan, Paulus jeung Barnabas ditaluturkeun ku urang Yahudi jeung ku nu sejen nu arasup agama Yahudi. Maranehna ku aranjeunna dinasehatan supaya hirupna tetep aya dina rahmat Allah.

Sunda Formal: Sabubarna ibadah, loba urang Yahudi jeung anu ngaragem agama Yahudi anu sarieun ku Allah naluturkeun ngiring ka aranjeunna. Ku aranjeunna terus diwurukan jeung dinasehatan, supaya hirupna masing-masing tetep dina aubna asihing kurnia Allah.

Madura: Saellana reng-oreng jareya kalowar dhari kennengnganna kabakteyan jareya, Paulus ban Barnabas etoro’ bunte’ oreng Yahudi ban reng-oreng bangsa laen sabannya’na se la padha maso’ agama Yahudi. Sul-rasul jareya malae ka reng-oreng jareya sopaja terrosa odhi’ e dhalem rahmadda Allah.

Bauzi: Labi vi gagodume neàdi ame num laba im gagu faheme meedam dam labe ame num laba nusualadaha dam zi laba, “Neàdeho. Nasi futodale,” lahame dam bake gagodume futodume fi goaitoi ahala ab ladaham. Labi Yahudi dam totbahoti labi Yahudi damat modem vab dam lahana Yahudi damat Ala bake tu vuzehem bakti ulohona tau meedam meo dam lamti ame dam zi labe vahi Paulusti Barnabasti dam ahim laba vi tau lalo meeda. Labihàmu ame dam behàsu labe fa dam zi duada laba neha, “Alat abo iba ozahit deeli im neà bak meedam bak. Uho ame bak lam mahate tu vuzehi bohu vuusdale. A mu voomule,” lahame ab vameadaham.

Bali: Sasampun anake usan mabakti, akeh anak Yahudi miwah anak sane boya Yahudi, nanging ipun magama Yahudi, pada ngiringang Dane Paulus miwah Barnabas. Sang kalih nguruk tur mituturin ipun, mangda ipun sami pada pageh urip sajeroning sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Ngaju: Limbah kare oloh balua bara huma sombayang te, Paulus tuntang Barnabas inuntut awi are oloh Yehudi tuntang oloh bangsa beken je jari tame agama Yehudi. Maka kare rasul te manasehat ewen harajur harap dengan asin Hatalla.

Sasak: Sesampun inggas ibadah, luwẽq dengan Yahudi dait dengan bangse-bangse lain saq tame agame Yahudi, turut Paulus dait Barnabas; kedue rasul nike ngajah ie pade dait bẽng nasẽhat adẽq ie pade tetep idup lẽq dalem rahmat Allah.

Bugis: Massunana sining tauwé polé ri bola assompangngéro, riyaccowérini Paulus sibawa Barnabas ri maéga tau Yahudi sibawa tau bangsa laing iya muttama’é agama Yahudi. Naripangajarina mennang ri rasul-rasul-é kuwammengngi natteru mennang sanré ri pammaséna Allataala.

Makasar: Assulu’na ngasemmo anjo taua battu ri balla’ sambayanga, jaimi tau amminawang ri Paulus siagang Barnabas. Anjo taua tu Yahudi siagang bansa maraeng, antamayamo agama Yahudi. Nipakainga’mi ke’nanga ri anjo tunisuroNa Allata’ala, sollanna tuli tanjeng ke’nanga mae ri pangngamaseanNa Allata’ala.

Toraja: Iatonna sisarak-sarakmo tu to sirampun, budami to Yahudi sia to Yahudi dipasada’ tu umpengkaolainNa Puang Matua, undi urrundu’ Paulus sola Barnabas, tu to ungkuanni sia unnada’i kumua namanda’ lan pa’kamaseanNa Puang Matua.

Duri: Mangkanna massambajang, buda to-Yahudi na tau laen to mangngagama to-Yahudi todamo menturu' lako Paulus sola Barnabas. Naajahhi sola dua napangngingaranni kumua nada'tan rrannuan pangkamoja'-Na Puang Allataala.

Gorontalo: Tou yilapatao lo ibadati, ngohuntuwa tawu lo Yahudi wawu ta lomaso agama lo Yahudi ma lodudua ole Pawulus wole Barnabas. Lapatao mongorasul dulota boyito longajari wawu lonasehati olimongoliyo alihu debo tatapu to delomo toliango wawu karuniya lo Allahuta'ala.

Gorontalo 2006: Lapatao̒ tau-tauwala boito yilumualao̒ lonto bele potabiaala boito, tei Paulus wolei Barnabas tilunuhe lotaa dadaata taulo Yahudi wau bangusa wewo tamaa tilumuwoto agama lo Yahudi. Yi mongo rasulu boito lonaseehati mao̒ olimongolio alihu timongolio tulusi motiwunela to odehu hilao̒ lo Allahu Taa̒ala.

Balantak: Noko daa mian no'umuar na laigan bakitumpuan iya'a, Paulus tii Barnabas ia lolo'mo samba Yahudi tia mian sambana men ninsoopmo agama Yahudi mbaripianpo ka' layaonkon Alaata'ala. Mbaka' rua' poposuu' iya'a nambantilimo i raaya'a kada' mongooskon kaporeanna Alaata'ala.

Bambam: Iya soho'i ma'sambajam buda to Yahudi anna to mentama peadasanna to Yahudi to mengkahea' längäm Puang Allataala untuhu' Paulus sola Barnabas napolalam napa'guhu anna napakahi'di anna mala tontä liu muanda'i pa'kamasena Puang Allataala.

Kaili Da'a: Sangga nesuwu puramo tau-tau nggariara sapo mpodade etu, nadea tau-tau to Yahudi bo tau ntanina to nesuamo ri agama Yahudi nantuki Paulus bo Barnabas. Suro-suro etu nompatuduki ira ala ira maroo rara metidombo ri towe belo nu Alatala.

Mongondow: Naonda iḷumuaidon bayongan intau nongkon baḷoi pososambayangan tatua, ki Paulus bo ki Barnabas dinuduian im moaíntoí intau Yahudi bo intau doman mita ibanea inta sinumuotdon kon agama Yahudi. Daí umuran sinongginaan in rasul mita tatua im mosia simbaí umuran mobiag kom bonu in totabi Allah.

Aralle: Soho' ma'sambayang, mai'ding ang inang to Yahudi anna ang senga' ang mahea' dai' di Puang Alataala untindo' Paulus sibaha Barnabas lambi' napakuhu anna napahenta anna malai tontong lolo untokei mana' pa'kalemunna Puang Alataala.

Napu: Roo indo, padumohe hangko i sou penombaa, hai bosa to Yahudi meulahe i Paulu hai Baranaba. Ara worihe bosa tauna au bara to Yahudi, agayana au mesuahe i agama Yahudi, au meula irihira. Paulu hai Baranaba mopaturohe bona maroho liliu pepoinalainda i Pue Ala au moweihe katuwo maroa hangko i kabulana laluNa.

Sangir: Samurin sasẹ̌bangu taumata wọu kanisa e, i Paulus dẹ̌duan Barnabas e nitol᷊eěngu tau Yahudi mal᷊awọ dingangu taumata wọu umatẹ̌ bal᷊ine kụ seng nasowa agamang Yahudi. Tangu manga rarolohang ene něnasa si sire e tadeạu i sire e hanesẹ̌ měngumbala su kakěndag'u Mawu Ruata.

Taa: Wali yako etu sira samparia masuwu yako ri banua etu. Tempo sira masuwu, boros to Yahudi pasi tau to yusa to mangalulu kojo agama nto Yahudi, sira mangalulu i Paulus sira dua i Barnabas. Wali i Paulus sira dua magombo wo’u mampakaroso raya ntau boros etu naka ne’e sira mandoo mansarumaka kanoto i mPue Allah.

Rote: Hataholi sila la kalua leme uma mamasok dale mai boema, hataholi Yahudi la lo leoina fe'ek fo mana masok agama Yahudi a ala tunga Paulus no Barnabas. Boema Lamatua ka hataholi nadedenun kaduak sila la lanoli-lafa'das, fo daenga lamahena lakandoo neu ka'da Manetualain susue-lalain.

Galela: Qabolo de o bi nyawa o puji ma tahuno isupuka, de ona magena yadadala o Yahudika ma nyawa de ma binuka o bi nyawa o Yahudika ma nyawa yasowo lo, yodupa o Yahudika manga agama yamoteka, ona magena o Paulus de o Barnabas manga duduno itotuuru de yamote-mote. So ona yasinoto yagegego la tanu imasigocoho qaputuru o Gikimoi Awi dodaraka, sababu Una wodupa wasidumu ona yangoduka la aku ona wariwo.

Yali, Angguruk: Weneman wilip atug larukmen Yahudi inap anggolo men, onori men sebe roho wereg lit Allah fahet enekol toho wereg latfag inap men it piren onombolim laruk latfag. Laruk latfagma wene hiyag isaruk lit Allahn ap kinangmon Indi enesug lit werehon ino fam likiya hupmu wenggel haruk lamuhup ulug komo eneptuk latfag.

Tabaru: 'O nyawa yoku-kudai yokokisupuoka ge'ena ma lo-lomu ma woaka de manga gudai 'o Yahudioka de ko 'o Yahudiokawa gee yowosangokau 'o Yahudioka manga 'agamaka, yakimoteke 'o Paulus de 'o Barnabas. So 'o su-suloko go'ona yakidongose 'onaka la 'uwa yomaogoro yo'ahu wi co-catu ma sigoronaka.

Karo: Kenca sirang kebaktin e, nterem kalak Jahudi ras kalak si nggo bengket ku bas agama Jahudi ngikutken Paulus ras Barnabas. Iajuk rasul-rasul e ia kerina gelah ia tetap nggeluh i bas lias ate Dibata.

Simalungun: Dob salpu partumpuan ai, buei ma humbani halak Jahudi ampa parguru na daulat mangihutkon si Paulus ampa si Barnabas, gabe iambilani anjaha iojur ma sidea, ase totap sidea marianan ibagas idop ni uhur ni Naibata.

Toba: Alai dung muli sian parguruan i, torop ma sian angka Jahudi dohot sian angka parguru na daulat roha mangihuthon si Paulus dohot si Barnabas, gabe dijamitai jala diapoi ma nasida, asa mian di bagasan asi ni roha ni Debata.

Dairi: Karuar kessa mo si Paulus dekket si Barnabas i bages perguruun i nai, mèduk ngo kalak Jahudi dekket bangsa sidèban sienggo masuk merragama Jahudi mengèkutken kalak i. Nai ipeddahi janah ijamitai mo kalak idi, asa tettap merian i bagasen masèh atè Dèbata.

Minangkabau: Sasudah urang-urang tu bi kaluwa dari rumah ibadaik tu, mako sambuahlah urang Yahudi, sarato jo urang banso lain nan ba agamo Yahudi, nan manuruikkan si Paulus jo si Barnabas. Mako rasul-rasul tu manasiyaik-i urang-urang tu, supayo inyo tatap basanda hanyo kapado rahmaik Allah.

Nias: Me mõi baero niha moroi ba gosali, la'o'õ Waulo ba Baranaba niha Yahudi sato awõ soi bõ'õ si no mõi ba agama niha Yahudi. La'amenesi niha sato andrõ ira sinenge ena'õ lõ mamalõ ira ba wa'ebua dõdõ Lowalangi andrõ.

Mentawai: Kelé arabela ka uma paniddogat, bulat maigi sia tai Jahudi sambat tai bangsa bagei sieei muarat aratda tai Jahudi, amei masitut sia. Pangantruddangan leú et sia tai apostel, bulé mariu-riu rakaroni baga panguruat katet bagat Taikamanua.

Lampung: Radu jak jelma-jelma luah jak lamban ibadah udi, Paulus rik Barnabas ditutuk ulih lamon ulun Yahudi rik jelma bangsa bareh sai radu kuruk agama Yahudi. Maka rasul-rasul udi nasihatko tian in tian terus besandar jama rahmat Allah.

Aceh: Óh ka lheueh ureuëng-ureuëng jiteubiet lam rumoh iébadat nyan, Paulus dan Barnabas laju jiseutôt lé ureuëng ramé, ureuëng Yahudi dan bansa laén nyang ka jitamong agama Yahudi. Dan rasui-rasui nyan laju jibri naseuhat bak awaknyan mangat awaknyan teutab meusadeue bak rakhmat Allah.

Mamasa: Soro'i ma'sambayang budami to Yahudi anna to ma'aluk Yahudi to mengkarea' langngan Puang Allata'alla unturu' Paulus sola Barnabas napolalan napakari'di' kumua kenamala tontong liu mentoe manda' lako pa'kamasena Puang Allata'alla.

Berik: Angtane jeiserem jei jam aa galap ge tobitintyerem, angtane Yahudimana unggwanfersus, ane angtane Yahudimanyan Uwa Sanbagiri aa jei ne erebenerem, jei Pauluso Barnabas ga aane onsomini. Rasul nauna jeiserem jei angtane jeiserem ga jes ge towas-towastababili, ititmer ga aa ge balbabili, "Aamei isa fina waakenaiserem Uwa Sanbagirmana Jei aa jes kitulminirim jeme."

Manggarai: Du poli ngaji, do kéta ata Yahudi agu ata lut agama Yahudi ata hiang Mori Keraéngs, lorong hi Paulus agu hi Barnabas. Rasul situt sua toing isé agu titong kudut mosé disé témér kid oné tabing de Mori Keraéng.

Sabu: Ta alla ro pemahhu-anni ngati ammu hebhajha do naanne, ae ne do Yahudi he nga do wala rai do maho aigama Yahudi he do pedutu Paulus nga Barnabas. Moko ta takka lii ke ne rasul-rasul he pa ro, mita halla-anni pa lua ruba dhara Deo we.

Kupang: Waktu dong kaluar dari itu ruma sambayang, ada banya orang dari situ yang pi iko sang Paulus deng Barnabas. Ais dong dua kasi nasiat sang dong bilang, “Kotong tau bilang, Tuhan pung hati talalu bae sang kotong. Andia ko bosong ju musti bapegang karás-karás sang Dia.”

Abun: Yé mwa gato mo nu ari ne syesyar sa, ye Yahudi si yewis yi gato sok mo ye Yahudi bi agama ne mwa boribot Paulus si Barnabas. An we nuk sukdu su yé mwa ne, an we ki do, "Yefun Allah fro os ndo wa men, An ben sukndo su men yetu dakai yi, sane nin bi nin nggwa wa nin ben An bi suk-i petok sor."

Meyah: Nou ongga rusnok nomnaga rurogna jeska mod insa koma fob, beda rusnok rufoukou ongga Yahudi jera rusnok enjgineg tein ongga erek Yahudi guru ruroru goga. Beda goga geisisi joug rua jeskaseda rua ruroru Allah ongga eita oufamofa gu rusnok ojgomuja.

Uma: Oti toe, pagaa'–gaa'-ramo ngkai tomi posampayaa toe. Wori' to Yahudi mpotuku' Paulus pai' Barnabas. Pai' wori' wo'o tauna to bela-ra to Yahudi aga to mesua'-mi hi agama Yahudi, metuku' wo'o-ra-rawo mpotuku' Paulus pai' Barnabas. Suro Pue' Yesus toera mpo'apui nono-ra bona tida-ra mepangala' hi Alata'ala to mpowai'-ta kalompea' ngkai kabula rala-na.

Yawa: Arono usambayambea jewen, umba vatano wanui wo Paulus muno Barnabas yarijat, inta nanawamo vatano Yahudi muno inta nanawamo vatano Yahudi jewen nanawirati wo ananyao Yahudi raija to. Weti Paulusa pe yo manyao indamu manuga raneka Amisye apa kove rai.


NETBible: When the meeting of the synagogue had broken up, many of the Jews and God-fearing proselytes followed Paul and Barnabas, who were speaking with them and were persuading them to continue in the grace of God.

NASB: Now when the meeting of the synagogue had broken up, many of the Jews and of the God-fearing proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, were urging them to continue in the grace of God.

HCSB: After the synagogue had been dismissed, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who were speaking with them and persuading them to continue in the grace of God.

LEB: And [after] the synagogue had broken up, many of the Jews and the devout proselytes followed Paul and Barnabas, who were speaking to them [and] were persuading them to continue in the grace of God.

NIV: When the congregation was dismissed, many of the Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who talked with them and urged them to continue in the grace of God.

ESV: And after the meeting of the synagogue broke up, many Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who, as they spoke with them, urged them to continue in the grace of God.

NRSV: When the meeting of the synagogue broke up, many Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who spoke to them and urged them to continue in the grace of God.

REB: and after the congregation had dispersed, many Jews and gentile worshippers went with Paul and Barnabas, who spoke to them and urged them to hold fast to the grace of God.

NKJV: Now when the congregation had broken up, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God.

KJV: Now when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas: who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God.

AMP: And when the congregation of the synagogue dispersed, many of the Jews and the devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who talked to them and urged them to continue [to trust themselves to and to stand fast] in the grace (the unmerited favor and blessing) of God.

NLT: Many Jews and godly converts to Judaism who worshiped at the synagogue followed Paul and Barnabas, and the two men urged them, "By God’s grace, remain faithful."

GNB: After the people had left the meeting, Paul and Barnabas were followed by many Jews and by many Gentiles who had been converted to Judaism. The apostles spoke to them and encouraged them to keep on living in the grace of God.

ERV: After the meeting, many of the people followed Paul and Barnabas, including many Jews and people who had changed their religion to be like Jews and worship the true God. Paul and Barnabas encouraged them to continue trusting in God’s grace.

EVD: After the meeting, many of the Jews followed Paul and Barnabas from that place. With the Jews there were many converts to the Jewish religion. These converts also worshiped the true God. Paul and Barnabas were persuading them to continue trusting in God’s grace (kindness).

BBE: Now when the meeting was ended, a number of the Jews and of the God-fearing Gentiles who had become Jews, went after Paul and Barnabas: who put before them how important it was to keep on in the grace of God.

MSG: As the meeting broke up, a good many Jews and converts to Judaism went along with Paul and Barnabas, who urged them in long conversations to stick with what they'd started, this living in and by God's grace.

Phillips NT: After the meeting of the synagogue broke up many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas who spoke personally to them and urged them to put their trust in the grace of God.

DEIBLER: After they began to leave the meeting, many of them went along with Paul and Barnabas. They consisted of Jews and non-Jews who had accepted the things that the Jews believe. Paul and Barnabas continued talking to them, and were urging them to continue believing the message that God kindly forgives people’s sins because of what Jesus did.

GULLAH: Wen dey all lef de meetin house, plenty Jew people gone long da waak wid Paul an Barnabas. An plenty people dat ain been Jew bot wa ton Jew an woshup God, dey gone long wid um too. Paul an Barnabas taak wid um an courage um fa keep on da trus een God mussy.

CEV: After the service, many Jews and a lot of Gentiles who worshiped God went with them. Paul and Barnabas begged them all to remain faithful to God, who had been so kind to them.

CEVUK: After the service, many Jews and a lot of Gentiles who worshipped God went with them. Paul and Barnabas begged them all to remain faithful to God, who had been so kind to them.

GWV: When the meeting of the synagogue broke up, many Jews and converts to Judaism followed Paul and Barnabas. Paul and Barnabas talked with them and were persuading them to continue trusting God’s good will.


NET [draft] ITL: When <3089> the meeting of the synagogue <4864> had broken up <3089>, many <4183> of the Jews <2453> and <2532> God-fearing <4576> proselytes <4339> followed <190> Paul <3972> and <2532> Barnabas <921>, who <3748> were speaking <4354> with them <846> and were persuading <3982> them <846> to continue <4357> in the grace <5485> of God <2316>. <<  Kisah Para Rasul 13 : 43 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran