Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 14 >> 

1Adapawn djadilah di Iko-nion, jang marika itu masok-lah sama-sama di Kanisa aw-rang Jehudi, dan berkata-katakanlah demikijen, sampe satu kabanjakan besar deri awrang-awrang Jehudi dan awrang-awrang Helleni dja-dilah pertjaja.

2Tetapi awrang-awrang Je-hudi itu, jang tijada dengar- dengaran. tusuk-tusuklah dji-wa-djiwa awrang chalajik, dan baperpediskanlah marika itu melawan sudara-sudara itu.

3Bagitupawn bertinggallah marika itu di sana lama-lama waktu, dan berkata-ka-takanlah dengan kaluwasan hati di dalam maha besar Tuhan, dan Tuhan djuga be-rilah kasaksian pada perkata; an nimetnja dan mengada-kanlah tanda-tanda dan mu-djisat awleh tangan-tangan marika itu.

4Tetapi saisi negeri itu djadilah terbahagi; dan sa- paraw bahagian adalah ber-sama hati dengan awrang-awrang Jehudi dan jang la-jin itu dengan Rasul-rasul.

5Adapawn sedang awleh awrang-awrang chalajik dan awrang- awrang Jehudi, ber-sama-sama dengan Panghulu-panghulunja de; adakan sawatu huru-hara akan berbowat dja-hat pada marika itu, dan akan limpar marika itu deng-an batu-batu,

6Marika itu sudah dapat tahu itu dan larilah kanegeri- negeri Likaonion, dan Lu-stra, dan Derbe, dan di tanah jang kuliling di sana.

7Maka di situpawn marika itu mengchotbatkanah Indjil.

8Dan di Lustra adalah du-dok satu laki-laki, jang berle- mah-lembot kaki-kakinja dan jang bertjidera deri pada pu-rut ibunja, dan jang bulom sakali sudah tahu berdjalan.

9Dija ini dengarlah Paulus berkata-kata. Dan sedang ija memata-matailah padanja dan dapat lihat, jang adalah pada laki-laki itu satu pertjaja akan dapat desombohkan,

10Bagitu djuga berkatalah Paulus dengan sawara besar: Berdiri betul pada kaki-kaki-mu. Dan ija balumpat bang-un, dan berdjalan-djalanlah.

11Dan serta awrang-aw-rang, banjak itu dapat lihat, apatah Paulus sudahlah bo-wat, marika itu mengangkat-lah sawaranja dan katalah tjara Likaonia: Dewata-dewa-ta sudah djadi sarupa manu-sija dan sudah turon datang kapada kami!

12Dan Barnabas, marika itu memanggillah Jupiter; dan Paulus, Merkurius; aw-leh karana ijalah itu, jang berkata- kata.

13Tetapi mauwen Jupi-ter itu, jang dija punja ru-mah berhala di muka negeri.membawakanlah lembu-lembu djantan dan ambu-ambu di pintu negeri, mawu persom-bahkan itu bersama- sama deng-an awrang-awrang banjka.

14Maka serta Rasul-rasul, Barnabas dan Paulus, deng- arlah itu, dija awrang mera-bekanlah di antara kawm itu, dan batare; aklah;

15Kata: H/e kamu laki-laki, apatah kamu ada bowat? Kami ini ada lagi manusija-manusija sarupa kamu, dan kami datang kasi tahu pada kamu, jang kamu haros taw-bat deri pada perkara-perkara jang sija-sija ini, kapada Allah jang hidop, jang sudah dja-dikan langit dan bumi dan lawut dan segala sasawatu jang ada di dalamnja itu.

16Jang salama waktu-wak-tu jang sudah lalu, sudah membe- jarkan segala chalajik berdjalan-djalan di djalan-dja-lanja sendiri;

17Maski lagi Ija sudah memberi kasaksian tijada ku-rang akan sendirinja, dengan berbowat bajik, sedang Ija sudah karunjakan bagi kami deri dalam langit, hudjan dan musim bowa-bowa, dengan ber-kinnjangkan hati-hati kami dengan makanan dan kasu-ka; an.

18Dan serta dija awrang bilang bagitu, dengan susah djuga dija awrang tagahkan sakawan awrang itu, akan djangan bowat persombahan pada dija awrang.

19Tetapi berdatanglah Jehudi deri Antiochia dan Ikoni; a, dan sedang dija awrang itu tusuk-tusuk beradjar kawm itu, marika itu melutarlah Paulus dengan batu-batu, dan helah tariklah dija kaluwar deri dalam negeri, sedang ma-rika itu sangka, jang ija sudah mati.

20Tetapi pada tatkala mu-rid-murid berdatanglah ber-diri kuliling dija, bangunlah ija dan masoklah negeri. Dan pada /esok harinja berangkat-lah ija dengan Barnabas pergi ka- Derbe.

21Dan sedang marika itu sudahlah mengehotbatkan In-djil pada negeri itu dan kasi adjaran pada banjak awrang, pulan- glah marika itu ka-Lu-stra dan Ikonia dan Antio-chia;

22Dengan berkowatkan dji-wa murid-murid, dan hibor- hiborkanlah dija awrang, a-kan tinggal tatap di dalam pert- jaja, dan jang kami ha-ros masok karadja; an sawrga dengan susah-kasukaran ba-njak-banjak.

23Dan manakala marika itu sudahlah angkat pada ma-rika itu Penatuwa-penatuwa, dija awrang powasa dan ber-sombajang; lalu sarahkanlah marika itu pada maha besar Tuhan, di dalam sijapa sa-karang marika itu sudah da-pat pertjaja.

24Dan sedang marika itu berjalanlah terus Pisidia, ber- datanglah marika itu di Pam-fili; a.

25Dan pada tatkala marika itu sudahlah mengehotbatkan perkata; an itu di Perge, tu-ponlah marika itu ka-Attali; a.

26Dan deri sana berlajar-lah marika itu ka-Antiochia, di mana marika itu telah de-sarahkan pada nimet Allah akan pakardja; an itu, jang sa-karang pawn marika itu su-dahlah mengganapi.

27Dan manakala marika itu sudahlah sampe di sana, ber- himponlah dija awrang dja-maet itu, dan menutorlah pa-da marika itu segala sasa-watu, jang Tuhan Allah su-dahlah bowat pada marika itu, dan bagimana Ija sudahlah membuka pintu pertjaja; an pa-da awrang-awrang chalajik.

28Dan marika itu berting-gallah di sana bersama-sama dengan murid-murid tijada kurang waktu lamanja. <<  Kisah Para Rasul 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran