Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 1 >> 

1Paulus, sa; awrang rasul Tuhan JESUS CHRISTOS, aw-leh kahendak Allah; dan Ti-motheus sudara laki-laki itu,

2Kapada segala awrang mutaki di Kolossa, dan kapa-da sakalijen sudara jang ber-iman di dalam Tuhan CHRIS-TOS, adalah kiranja dengan kamu dame deri pada Allah, Bapa kami!

3Kami mengutjap sukur pada Allah, Bapa Tuhan ka-mi JESUS CHRISTOS, pada san-tijasa waktu di dalam per-minta; an do; a kami,

4Sedang kami sudah da-pat dengar deri pada kamu punja pertjaja di dalam Tuhan CHRISTOS JESUS dan deri pada pengasehan kamu akan segala awrang mutaki.

5Itupawn awleh karana peng-harapan, jang tersimpan bagi kamu di dalam sawrga, akan jang mana di-hulu kamu su-dah dapat dengar di dalam perkata; an kabenaran, ija itu di dalam Indjil,

6Jang sudah sampe kapa-da kamu, sabagimana itu su-dah datang di dalam sagenap dunja, dan jang lagi kasi bo-wa-bowa dan garser, seperti di antara kamu, mulanja deri pada hari itu jang kamu su-dah dapat dengar dan meng-arti nimet Allah di dalam kabenaran;

7Sabagimana kamu sudah tarima adjaran deri pada Epa-fras, sama-hamba kami jang kekaseh itu, jang ada bagi kamu satu hamba jang tulus deri pada Tuhan CHRISTOS,

8Jang lagi sudah mewar-takan pada kami, kamu punja pengasehan di dalam Roch.

9Bagitu lagi kami ini, deri pada hari itu pada jang mana kami sudah dapat deng-ar itu, sudah tijada berhenti akan bersombajang dan me-mohon, jang kamu bawleh depunohi dengan pengenalan kahendaknja di dalam segala pengatahuwan dan pengartian rochani;

10Sopaja kamu bawleh berdjalan-djalan sabagimana patut bagi maha Tuhan, akan sasawatu kasuka; an kapadanja dan akan bawleh membawa bowa-bowa, di dalam saka-lijen pakardja; an jang bajik;

11Dan jang kamu bawleh dapat deperkowatkan dengan sapunoh-punoh kowat, me-nurut kabesaran kamulija; an-nja, itupuwn akan sasawatu katahanan dan tsabar, deng-an bersuka-suka.

12Dan hendaklah kamu mengutjap sukur kapada Bapa, jang sudah melangkap kami kapada bahagian pusaka aw-rang-awrang mutaki di dalam penarangan;

13Jang sudah melepaskan kami deri pada kawasa ka-galapan dan sudah berpindah-kan kami di dalam karadja; an deri pada Anaknja jang tjin-ta itu;

14Dalam sijapa ada bagi kami kalepasan, awleh darah-nja ija itu ka; amponan dawsa-dawsa.

15Maka Ija djuga ada rupa teladan deri pada Allah jang tijada kalihatan; Anak jang sulong deri pada sakalijen machluk;

16Karana di dalam Dija djuga segala sasawatu sudah dedjadikan, bajik itu jang ada di dalam sawrga, bajik itu, jang di dunja, bajik ba-rang jang kalihatan dan jang tijada kalihatan; bajik tach-ta-tachta, bajik patuwanan-patuwanan, bajik hulu-hulu; an, bajik pengawasa-pengawasa; bajik segala sasawatu sudah dedjadikan awlehnja dan aw-leh karana Dija djuga.

17Dan Ija ada lebeh di-hulu deri segala sasawatu, dan segala sasawatu berdiri di dalam Dija.

18Dan Ijalah kapala tuboh; jani deri djama; et itu; Ija djuga ada permula; an, dan Anak su-long deri antara awrang-aw-rang mati, sopaja di dalam segala sasawatu Ija ada jang pertama.

19Karana demekijen sudah ada kahendak, bahuwa sa-harosnja, sagenap kapunohan mengadijami di dalam Dija;

20Dan akan mengadakan dame pada segala sasawatu di dalam Dija; sedang Ija su-dah mengadakan dame awleh darah salibnja itu, bajik pada itu, jang ada di dunja, bajik pada itu, jang ada di dalam sawrga.

21Bagitu lagi kamu ini jang di-hulu sudah ada dja-woh dan berpunoh kira-kira-an persatruan di dalam sa-mowa bowatan kamu jang djahat, pada kamu lagi sa-karang Ija sudah mengada-kan perdamean,

22Di dalam tuboh daging-nja awleh kamatian, itupawn akan menghadapkan kamu bagi sendirinja, kudus dan sutji dan tijada berkasalahan,

23Ija itu, djikalaw kamu tinggal tatap di dalam iman, berakar dan bertogoh, dan tijada kasi diri kamu debing-onkan di dalam pengharapan Indjil, jang kamu sudah da-pat dengar, dan jang sudah djadi dechotbatkan antara sa-kalijen machluk jang di bawah langit; dan deri jang mana b/eta ini Paulus, sudah djadi sa; awrang surohan;

24Maka sakarang pawn b/eta bersuka-suka awleh ka-rana segala sangsaraku ta-gal kamu, dan di dalam dagingku djuga b/eta meng-ganapi, apatah kurang lagi deri sangsara Tuhan CHRIS-TOS, pada tubohnja, jang ada djama; et itu;

25Deri jang mana aku ini sudah djadi sa; awrang suroh-an menurut pengatoran Al-lah, jang desarahkan kapadaku guna kamu, itupawn akan memunohi perkata; an Allah;

26Hal rahasija itu, jang sudah tinggal tersembunji deri pada waktu purba-kala dan pupu bangsa purba-kala; te-tapi jang baharu sakarang su-dah denjatakan pada segala mutakinja,

27Pada sijapa Allah sudah mawu menjatakan, bagimana besar ada kakaja; an kamulija; an rahasija itu di antara awrang-awrang chalajik, ija itu Tu-han CHRISTOS di antara kamu, pangharapan kamulija; an;

28Karana kami mengchot-batkan, sedang kami berna-tsihet pada sasa; awrang manu-sija dan beradjar pada sasa; aw-rang manusija di dalam sasa-watu pengartian, itupawn so-paja kami berhadapkan sa-sa; awrang manusija dengan semporna, di dalam Tuhan CHRISTOS,

29Akan maksud mana aku lagi bakardja dengan berko-wat paparangan menurut pa-kardja; annja itu, jang bakardja di dalam aku dengan kowat. <<  Kolose 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran