Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 14 >> 

1Adapawn djadilah, jang Ija sudahlah masok rumah sa; awrang Panghulu awrang-awrang Farisi pada satu hari sabbat makan rawti; maka dija awrang itu adalah djaga-djaga lihat Dija.

2Maka lihatlah, adalah di situpawn sa; awrang manusija jang sakit bangkak ajer.

3Maka menjahutlah Tuhan JESUS, dan sabdalah pada Pengadjar surat-suratan, dan awrang-awrang Farisi, kata: Adakah patut, sombohkan pada hari sabbat ataw tijada? Tetapi dijamlah marika itu.

4Bagitu djuga Ija pegang-lah awrang sakit itu, dan sombohkanlah dija, lalu suroh dija pergi.

5Dan menjahutlah Ija pada marika itu, kata: Kalu sa-awrang antara kamu, ada dija punja sa; ekor kalide ataw lembu, jang djatoh di parigi, tijadakah pada sabantar itu djuga ija akan tarik kaluwar dija pada hari sabbat?

6Dan marika itu tijada bawleh kasi menjahnt pada-nja atas itu.

7Adapawn katakanlah Ija satu perupama; an pada aw-rang-awrang itu, jang adalah dudok di majida, sedang Tuhan ada lihat-lihat bagi-mana marika itu pileh-pileh tampat jang terutama; dan katakanlah Ija pada marika itu:

8Manakala angkaw dapat terpanggil awleh barang sa-awrang di festa kawin, djang-anlah kaw dudok di tampat jang pertama; agar djangan barangkali sa; awrang jang lebeh berhormat deri pada angkaw, terpanggil awlehnja,

9Dan dija itu, jang sudah panggil angkaw dan jang lajin itu, berdatang kata pa-damu: Kasi tampat pada dija ini! Bagitu djuga dengan malu, angkaw dapat jang terkabawah.

10Tetapi manakala angkaw dapat terpanggil, pergilah aw-lehmu dan dudok di tampat jang terkabawah, sopaja, manakala datang dija itu, jang sudah panggil angkaw, katakan padamu: H/e tsobat, dudoklah lebeh ka-atas! ba-gitu djuga angkaw akan dapat hormat, berhadapan awrang-awrang itu, jang ada dudok sertamu di majida itu.

11Karana barang sijapa meninggikan dirinja, akan derandahkan, dan barang si-japa randahkan sendirinja, a-kan detinggikan.

12Lagi katalah Ija pada dija itu, jang sudahlah panggil dija makan sertanja: Mana-kala angkaw sadijakan satu makanan tengah hari ataw satu makanan malam, djang-an panggil tsobat-tsobatmu, dan djangan sudara-sudaramu, dan djangan atsal-atsalmu, dan djangan sama temanmu jang kaja; agar djangan ma-rika itu panggil angkaw kombali dan bowat pemba-lasan padamu.

13Tetapi manakala angkaw kardjakan satu makanan ba-gitu djuga panggillah awrang-awrang miskin, dan awrang-awrang timpang, dan awrang-awrang jang ada dengan ba-dan mati dan awrang-awrang buta.

14Bagitu djuga, salamat berontong angkaw ada, awleh karana tijada sabarang apa-apa pada dija awrang akan balas padamu; karana itu akan debalaskan padamu pada kabangkitan awrang-awrang adil.

15Adapawn satu awrang deri pada awrang-awrang itu, jang adalah berdudok sama-sama di majida, sedang de-dengarnjalah itu, katalah pada maha Tuhan: Salamat ber-ontong awrang itu, jang akan dapat makan rawti di dalam karadja; an Allah!

16Tetapi katalah Ija pa-danja: Adalah sa; awrang ma-nusija, jang mengadakanlah satu makanan besar-besar, dan panggillah awrang-awrang banjak.

17Dan surohlah hambanja pada kotika makan, kasi tahu pada awrang-awrang jang terpanggil itu: Hendak-lah kamu datang, karana samowanja sakarang sudah sadija!

18Maka samowa marika itu sama-sama hati, mula; ilah bawa rupa-rupa sebab. Jang pertama katalah padanja: Be/ta sudah beli satu duson, maka saharosnja be/ta pergi lihat itu, djadi be/ta minta djangan gusar padaku!

19Dan jang lajin katalah: B/eta sudah beli lima pasang lembu tanggala, dan sakarang-sakarang ini djuga, b/eta ada pergi tjawba itu, b/eta minta djangan gusar padaku.

20Dan jang katiga kata-lah: B/eta sudah kawin satu bini, tagal itu b/eta tijada bawleh datang.

21Maka berkatalah hamba itu, kasi tahu segala sasa-watu ini pada tuwannja. Ba-gitupawn sangatlah amarah tuwan rumah itu, dan kata-lah pada hambanja: Pergilah dengan lakas-lakas di djalan-djalan besar dan di lurong-lurong negeri, dan bawa ma-sok di sini awrang-awrang miskin, dan awrang-awrang timpang, dan awrang-awrang buta, dan awrang-awrang jang tjidera tubohnja.

22Maka katalah hamba itu: Ja tuwan, sudah djadi sabagimana angkaw sudah bertitah, dan ada tinggal tampat kosong lagi.

23Maka katalah tuwan pada hamba itu: Pergilah di djalan-djalan hutan dan di djalan-djalan duson, dan pak-sa-paksalah marika itu akan masok, sopaja rumah b/eta djadi punoh.

24Karana b/eta bilang pada kamu, jang barang sa; awrang pawn, deri pada awrang-aw-rang jang terpanggil itu, ti-jada akan dapat rasa ma-kananku itu.

25Adapawn awrangbanjak-banjak pergilah baserta deng-an Dija, maka membaliklah Ija mukanja dan katalah pada marika itu:

26Barang sijapa berdatang kapadaku dan tijada mem-bintji bapanja dan ibu, dan bini, dan anak, dan sudara laki-laki, dan sudara param-puwan, bekan lagi, sampe djiwanja sendiri, tijada ija bawleh djadi b/eta punja murid.

27Dan barang sijapa tijada angkat pikol tsalibnja, lalu ikot B/eta ija djuga tijada bawleh djadi murid bagiku.

28Sijapatah diantara kamu, jang mawu perusah satu tjandi, dan tijada tahu dudok lebeh di hulu timbang-menim-bang balandja-balandja itu, kalu-kalu ada sampe pada-nja akan berusah itu sampe habis?

29Agar djangan, manakala ija sudah taroh pengalasannja, dan tijada bawleh lebeh ka-muka, samowa awrang, jang dapat lihat itu, mula; i sindir-sindir dija,

30Kata: awrang ini sudah mula; i berusah, dan tijada bawleh menghabiskan itu.

31Ataw sijapatah radja itu, jang akan mawu masok parang dengan satu radja jang lajin, dan tijada dudok lebeh di hulu, berbitjara, kalu-kalu ija akan bawleh baku-parang dengan sapuloh ribu lawan jang lajin itu, jang datang lawan dija dengan duwa puloh ribu?

32Maka djikalaw tijada, sedang jang lajin itu ada djawoh lagi, ija suroh su-rohan-surohan minta dame.

33Bagitu lagi sasa; awrang di antara kamu, jang tijada kasi lepas, segala sasawatu jang ada padanja, tijada baw-leh djadi muridku.

34Garam ada satu barang jang bajik, tetapi djikalaw garam djadi tawar, dengan apa itu akan bawleh djadi tadjam kombali?

35Tijada berguna pada tanah kobon, dan tijada akan tambonan tanah badja, tetapi djadi terbowang sadja. Sija-patah ada talinga-talinga akan dengar, hendaklah ija me-nengar! <<  Lukas 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran