Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 15 >> 

1Adapawn menghampirlah kapadanja samowa pendjaga bea dan awrang-awrang ber-dawsa, akan menengar Dija.

2Maka awrang-awrang Fa-risi dan Pengadjar-pengadjar Tawrat bersungutlah, kata: Dija ini tarima awrang-aw-rang berdawsa dan dudok makan bersama-sama dengan dija awrang.

3Tetapi berkatalah Ija pada marika itu perupama; an ini, kata:

4Sijapatah sa; awrang di antara kamu, jang ada pada-nja saratus ekor domba, dan djikalaw ija hilang sa; ekor deri padanja itu, jang tijada kasi tinggal kasembilan pu-loh sembilan di hutan, dan pergi tjahari sa; ekor itu, jang terhilang sampe dapat?

5Dan manakala ija sudah mendapat itu, bagitupawn ija taroh itu di bahu-bahunja dengan bersuka.

6Dan sampe di rumah, ija panggil tsobat-tsobat dan aw-rang-awrang sakampongnja, kata pada marika itu: Ber-suka-suka; anlah kamu baserta dengan b/eta, karana sudah kudapat dombaku itu jang terhilang!

7Aku bilang pada kamu, jang demikijen akan ada ka-suka; an di dalam sawrga, awleh karana satu awrang berdawsa, jang membawa tawbat, lebeh deri akan sem-bilan puloh sembilan awrang adil, jang tijada usah dengan tawbat.

8Ataw sijapatah param-puwan itu, jang ada padanja sapuloh keping perak, dan kalu sawatu deri padanja itu djadi hilang, jang tijada ba-kar satu tarang, dan menjapu rumah, dan tjahari radjin-radjin, sampe dapat?

9Dan manakala ija sudah dapat itu, ija memanggil tsobat-tsobatnja parampuwan dan taman-taman sakampong-nja, kata: Bersuka-suka; anlah kamu dengan b/eta; karana sudah kudapat keping perak itu, jang b/eta sudahlah hi-lang.

10Bagitu lag, B/eta bilang pada kamu, kasuka; an akan ada berhadapan Meli; ikat-me-la; ikat Allah, awleh karana satu awrang berdawsa, jang membawa tawbat.

11Adapawn berkatalah Tu-han JESUS: Pada satu aw-rang adalah duwa anak laki-laki.

12Maka katalahjangbongsu itu pada bapa: Ja bapa, kasi padaku bahagian harta, jang ada b/eta punja bahagian. Bagitu djuga ija membahagi-kanlah antara marika itu harta-harta itu.

13Dan tijada lama kome-dijen deri pada itu, anak laki-laki jang bongsu, kom-pollah segala sasawatu dan berangkatlah katanah jang djawoh; maka di situpawn ija menghabiskanlah hartanja dengan hidop takaruwan.

14Maka manakala ija su-dahlah menghabiskan segala sasawatu, djadilah sawatu kalaparan besar-besardidalam tanah itu, dan mula; ilah ija merasa kakurangan.

15Bagitu djuga pergilah ija, makan sewa pada satu tuwan tanah di situ, jang surohlah dija di dusonnja djadi penonggu babi-babi.

16Maka sukalah ija mengisi purutnja dengan hampas-ham-pas jang babi makan, dan tijada sa; awrang pawn jang kasi itu padanja.

17Maka sedang ija men-dapatlah ingatan, katalah ija: Bagimana banjak awrang upahan ada pada bapa b/eta, jang ada rawtidengan limpah-limpah, dan b/eta ini mati lapar di sini!

18B/eta akan bangun pergi pada bapaku, dan b/eta akan bilang kapadanja: Bapa! b/eta sudah berdawsa melawan sawrga dan berhadapan ang-kaw.

19Dan tijada b/eta musta-hak lagi denama; i anakmu laki-laki; djadikanlah b/eta seperti sa; awrang upahanmu djuga.

20Maka berangkatlah ija, lalu datang pada bapanja. Dan sedang ija adalah dja-woh-djawoh lagi, bapanja djuga dapat lihat dija, dan sajanglah akan dija, dan lari datang kapadanja, polok dija dan kasi tjium padanja.

21Maka katalah anak laki-laki itu: Bapa! b/eta sudah berdawsa melawan sawrga dan berhadapanmu; tijada b/eta mustahak lagi denama; i anakmu laki-laki.

22Tetapi katalah bapa itu pada hamba-hambanja: Ba-wakanlah kamari badju jang terutama dan kasi pake itu padanja, dan taroh tjintjin pada tangannja dan tjapatu pada kaki-kakinja.

23Dan bawakanlah kamari anak lembu jang gumok itu, dan potonglah itu, dan bejar kami makan dan bersuka-suka; an;

24Karana anakku laki-laki ini sudah ada mati dan sudah djadi hidop kombali; ija su-dah ada terhilang dan deda-pat kombali! Maka mula; ilah marika itu mendapat kasuka-suka; an.

25Tetapi anaknja laki-laki jang tuwah adalah di hutan. Maka manakala ija sudahlah datang hampir dirumah, deng-arlah ija bunji-bunjian itu dan menari.

26Dan panggillah ija sa-awrang hamba, dan bertanja-tanjalah, apatah itu?

27Maka dija itu katalah padanja: Sudaramu sudah da-tang, dan bapamu sudah po-tong anak lembu jang gumok itu, awleh karana ija sudah dapat dija kombali dengan njaman.

28Bagitu djuga marahlah ija, dan tijada mawu masok. Bagitu djuga kaluwarlah ba-panja, budjok-budjok dija.

29Tetapi menjahutlah ija, kata pada bapa itu: Tjawba lihat! bagitu lama-lama tahon b/eta sudah deperhambah pa-damu, dan bulom sakali b/eta langgar titahmu, tetapi punja umor angkaw bulom kasi sa; e-kor anak kambing djantan padaku, akan bawleh berame-ramean dengan tsobat-tsobat-ku.

30Maka sedang sakarang anakmu laki-laki ini sudah datang, jang sudah makan habis harta-hartamu deng-an parampuwan-parampuwan sundal, angkaw sudah po-tong bunoh padanja anak-lembu jang terpijara itu.

31Tetapi katalah bapa itu padanja: H/e anak! pada san-tijasa waktu angkaw ada ba-sertaku, dan segala sasawatu jang b/eta punja, itu djuga ada angkaw punja.

32Tetapi patutlah jang ka-mi ada dengan bersuka-su-ka; an dan dengan hati terang-kat; karana sudaramu ini sudah ada mati dan sudah djadi hidop kombali, ija su-dah ada terhilang dan sudah terdapat kombali. <<  Lukas 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran