Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 16 >> 

1Adapawn berkatalah Ija pada murid-muridnja: Ada-lah sa; awrang manusija jang kaja, jang adalah padanja satu djuru harta; maka akan dija ini dapatlah pengadohan, jang ija bowang-bowang har-ta hartanja.

2Dan panggillah dija dan katalah padanja: Apa b/eta dengar deri padamu? Berilah hitongan akan pakardja; an dju-ru hartamu, karana angkaw tijada akan bawleh tinggal djuru harta.

3Maka djuru harta itu, katalah sama sendirinja: B/e-ta mawu bowat bagimana? Sedang tuwanku ambil pang-kat djuru harta deri padaku? tjangkol-tjangkol tanah tijada kubawleh; berdjalan minta-minta b/eta malu.

4B/eta tahu, apatah b/eta akan bowat, sopaja djikalaw b/eta dapat terlepas deri pada pangkat djuru harta itu, dija awrang akan tarima b/eta di rumahnja.

5Maka panggillah ija aw-rang jang berhutang pada tuwannja, dan katalah pada jang pertama: Barapa banjak angkaw berhutang pada tu-wanku?

6Katalah ija: Saratus tam-pajan minjak. Maka bersab-dalah ija padanja: Ambillah suratmu, dan dudok awleh-mu dengan lakas tulis lima puloh.

7Maka katalah ija pada jang berikot itu: Angkaw, barapa banjak angkaw punja hutang? Katalah ija: saratus ukoran gendom. Bersabdalah ija padanja: Ambillah surat-mu, tulis dulapan puloh.

8Maka pudjilah tuwan itu djuru harta perlente itu, jang ija sudah bowat itu dengan timbang-menimbang bajik-ba-jik: karana anak-anak alam ini ada lebeh pande meng-arti antara sama tamannja, deri pada anak-anak pena-rangan.

9Maka bagitupawn Aku bilang pada kamu: Djadikan-lah bagi kamu tsobat-tsobat awleh Mamona jang bukan benar, sopaja manakala ija djadi hilang deri pada kamu, marika itu bawleh tarima ka-mu di dalam kadijam-dijam-an jang kakal.

10Barang sijapa ada sa-tija di dalam barang jang kitjil, ija djuga ada satija di dalam jang besar; dan barang sijapa tijada tulus di dalam barang jang terkitjil, di da-lam jang besar djuga ija tija-da tulus.

11Maka djikalaw kamu sudah tijada satija dengan Mamona jang bukan benar, sijapatah akan taroh pertjaja pada kamu, di dalam jang besar itu?

12Dan djikalaw kamu su-dah tijada satija dengan ba-rang jang ampunja awrang lajin-lajin, sijapatah akan memberi bagi kamu, kamu punja sendiri?

13Tijada barang sa; awrang hamba bawleh dengar di bawah duwa tuwan; karana sawatu ija akan bintji, dan jang lajin ija akan tjinta; ataw dengan satu ija akan baku-rapat, dan menghina-kan jang lajin itu. Kamu tijada bawleh bowat kabak-tian kapada Allah dan ka-pada Mamona.

14Adapawn samowanja itu adalah dengar-dengar awrang Farisi, jang ingin harta-harta, dan dija awrang itu sindir-sindirlah akan Tuhan JESUS.

15Dan katalah Ija pada marika itu: Kamu djuga ada awrang-awrang itu jang meng-adilkan sendiri kamu, ber-hadapan manusija-manusija; tetapi Allah ada tahu hati-hati kamu; karana itu jang tinggi antara manusija-manu-sija, ada kagili; an berhadapan Allah.

16Tawrat dan Nabi-nabi ada sampe Joannes; mulanja deri pada itu, karadja; an Al-lah djadi dechotbatkan dan sasa; awrang masok dalamnja dengan paksa-paksa.

17Tetapi terlebeh gam-pang langit dan bumi lalu linnjap, deri sawatu djuga titik deri pada Tawrat djadi hilang.

18Barang sijapa jang bo-wang bininja dan kawin jang lajin, ija djuga bermukah, dan barang sijapa kawin dija itu, jang terbowang awleh lakinja, ija djuga bermukah.

19Adalah sa; awrang jang kaja-kaja, terpake dengan purpur dan kajin jang halus-halus, dan jang hidop hari-hari dengan rame-rame dan dengan kabesaran.

20Lagipawn adalah sa; aw-rang kasi; an, bernama Lasa-ros, jang tidor-tidor di muka pintunja, punoh dengan bi-sol-bisol.

21Dan berharaplah ija da-pat kinnjang dengan hampas-hampas makanan, jang gugor deri pada majida awrang jang kaja itu; tetapi lagi berda-tanglah andjing-andjing men-djilat luka-lukanja.

22Adapawn djadilah, jang awrang jang kasian itu ma-tilah, dan awleh mela; ikat-mela; ikat ija sudah debawakan di pangkuwan Abra; am;

23Komedijen deri padanja itu, matilah lagi awrang jang kaja itu, dan djadilah deku-burkan. Maka manakala di dalam naraka, ija mengang-katlah mata-matanja, sedang ija adalah di dalam sangsara, melihatlah ija Abra; am deri djawoh dan Lasaros di dalam pangkuwannja.

24Maka bersarulah ija, ka-ta: Ia Bapa Abra; am! sajang-lah b/eta, dan suroh Lasaros, sopaja ija tjolop hudjong dja-rinja dalam ajer, lalu berse-djokkan lidahku; karana b/eta merasa sangsara di dalam njala api ini.

25Tetapi katalah Abra; am: H/e anak! ingat-ingat angkaw sudah tarima angkaw punja bajik pada kahidopanmu, dan Lasaros sadja barang jang djahat; maka sakarang pawn ija dapat dehiborkan di sini, dan angkaw dapat sangsara.

26Terlebeh lagi di antara kami dan kamu sudah deta-rohkan satu tubir jang kada-lam, sopaja barang sijapa jang akan mawu datang kapada kamu kasan, tijada akan bawleh; dan lagi deri sana tijada bawleh kamari kapada kami.

27Bagitu djuga katalah ija: kalu demikijen, ja Bapa! b/eta minta, jang angkaw bawleh suroh dija di rumah bapaku;

28Karana ada padaku lima sudara laki-laki; sopaja ija bawleh bawa kasaksi; an pada marika itu, agar djangan lagi dija awrang itu datang di tampat sangsara ini.

29Katalah Abra; am pada-nja: ada pada marika itu Musa dan Nabi-nabi; bejar marika itu dengar-dengar akan dija awrang itu!

30Menjahutlah ija: Bukan, ja Bapa Abra; am! tetapi dji-kalaw sa; awrang deri antara awrang-awrang mati berda-tang kapada marika itu, marika itu akan membawa tawbat.

31Tetapi katalah Abra; am kapadanja: Djikalaw marika itu tijada dengar Musa dan Nabi-nabi, dija awrang djuga tijada akan pertjaja, maski lagi barang sa; awrang bangun hidop kombali deri antara awrang-awrang mati. <<  Lukas 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran