Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 13 >> 

1Adapawn pada hari itu djuga kaluwarlah Tuhan JESUS deri dalam rumah, lalu pergi dudok di pante lawut tasik.

2Maka berdatanglah kapa-danja awrang banjak-banjak, sampe Ija najiklah di dalam satu parahu dan berdudoklah; maka samowa awrang itu adalah berdiri di pante.

3Maka katakanlah Ija ba-njak-banjak pada dija awrang dengan perupama; an, kata. Adapawn pergilah kaluwar sa; awrang penabor akan ham-bur bidji-bidjian.

4Maka sedang ija adalah hambur-hambur, saparaw ba-hagian djatohlah sapandjang djalan, dan berdatanglah bu-rong-burong dan makanlah itu.

5Dan saparaw bahagian djatohlah di tampat bakarang di mana kurang tanah isi pa-danja, dan tumbuhlah dengan lakas, deri sebab tanah kurang kadalam padanja;

6Maka manakala mata-hari sudah najik, itu sudah djadi laju, dan deri sebab tijada akar padanja, itu sudah djadi kering.

7Dan saparaw bahagian djatohlah pada sama tengah duri-duri, maka tumbuhlah duri-duri itu dan menindislah itu.

8Tetapi saparaw bahagian djatohlah di tanah jang bajik, dan sudah kasi bowa, ada jang saratus, ada jang anam puloh, ada jang tiga puloh banjakja.

9Sijapatah ada talinga-talinga akan menengar, hen-daklah ija menengar.

10Dan berdatanglah mu-rid-muridnja kata padanja: Apa sebab Angkaw katakan pada marika itu dengan per-upama; an-perupama; an?

11Maka menjahutlah Ija, kata pada marika itu: awleh karana pada kamu sudah de-berikan akan katahuwi raha-sija karadja; an sawrga, tetapi pada dija awrang ini tijada deberikan.

12Karana sijapa jang ada, padanja akan deberikan dan arkan ada kalimpahan pada-nja; tetapi pada sijapa bukan ada, lagi itu jang ada pada-nja akan djadi terambil deri dija.

13Sebab itu Aku katakan pada marika itu dengan ka-sa; an, awlehh karana dengan mata-mata terbuka dija aw-rang tijada lihat, dan dengan talinga-talinga terbuka tijada dengar dan tijada mengarti.

14Dan pada marika itu djadi deganapi nubuwet Je-saja, jang katakan; "Deng-an talinga kamu akan dengar dan tijada meng-arti; dan dengan mata-mata terbuka kamu akan melihat dan tijada taroh kira.

15Karana hati kawm ini sudah djadi gumok, dan talinga-talinganja susah dengar, dan mata-matanja mengantok-an-tok; agar djangan ba-rangkali marika itu li-hat dengan mata-mata dan dengar dengan ta-linga-talinga, dan ber-rasa dengan hati, dan membawa tawbat, dan Aku sonbohkan dija aw-rang."

16Tetapi maha berontong mata-mata kamu, deri karana itu melihat, dan talinga-tali-nga kamu, deri karana ada dengar.

17Karana songgoh-song-goh, Aku bilang pada kamu: banjak Nabi dan awrang-awrang adil sudah suka melihat, barang jang kamu ada lihat, dan sudah tijada melihat; dan akan menengar barang jang kamu ada de-ngar dan sudah tijada de-ngar.

18Maka hendaklah kamu dengar p/erupama; an awrang penabor itu.

19Djikalaw barang sa; aw-rang dengar perkata; an kara-dja; an itu, dan tijada meng-arti, bagitu djuga berda-tang jang kapista itu rampas tjabot barang jang tertanam di dalam hatinja; itu dija jang dehamburkan sapandjang djalan.

20Maka dija itu jang su-dah dapat dehamburkan di tampat bakarang, ada dija itu jang ada dengar perka-ta; an dan pada sabantar djuga tarima itu dengan kasuka; an;

21Tetapi itu tijada bera-kar di dalam dija, tetapi ting-gal sedikit waktu sadja, ka-rana serta kasusahan dan pe-nindisan ada datang tagal perkata; an, sabantar-sabantar djuga ija djadi bimbang.

22Tetapi barang sijapa de-hamburkan antara duri-duri, itu dija, jang dengar perka-ta; an, dan kasusahan dunja ini dan segala manisu kaka-ja; an tutop tindis perkata; an itu, dan tijada kasi bowa.

23Maka dija itu, jang dehamburkan di tanah jang bajik, itu dija jang dengar perkata; an dan mengarti itu, dan lagi berbowa dan kasi, ada jang saratus, ada jang anam puloh, ada jang tiga puloh.

24Sawatu perupama; an jang lajin tarohlah Ija pada di-ja awrang, kata: Karadja; an sawrga ada sarupa sa; awrang manusija, jang menghambur-kan bidji-bidjian jang bajik di tanah tatanamannja.

25Tetapi pada waktu aw-rang tidor, berdatanglah sata-runja, dan hamburlah bidji-bidji rompot pada sama tengah gendom itu, lalu pergi pulang.

26Maka manakala anak gendom djadilah tumbuh dan taroh bowa, bagitupawn ka-lihatanlah lagi rompot-rom-potan itu.

27Bagitupawn berdatang-lah hamba-hamba pada tu-wan rumah itu, kata padanja; Ia tuwan! bukankah angkaw sudah menghamburkan bidji-bidjian jang bajik di tanah tatanamanmu? deri mana rom-pot-rompotan itu padanja?

28Katalah ija pada marika itu: Sa; awrang sataru sudah bowat itu. Bagitupawn ber-katalah hamba-hamba pada-nja: adakah angkaw mawu, kami pergi pileh kompol itu?

29Tetapi katalah ija: Djang-an! agar djangan barangkali, sedang kamu pileh-kompol rompot itu, kamu tjabot gen-dom sama-sama.

30Kasi tinggal duwa-duwa garser, sampe waktu potong bowa-bowa, maka pada waktu potong bowa-bowa b/eta akan bilang pada awrang-awrang potong bowa: Kompol-pileh dihulu rompot-rompotan dan ikat itu djadi bungkus akan membakar itu, tetapi kompol-kanlah kamu gendom itu di dalam rumah simpanganku.

31Satu perpama; an jang lajin berhadapkanlah pada di-ja awrang, kata: Karadja; an sawrga ada sarupa sabidji sa-sawi, jang sa; awrang manusija adalah ambil bawa tanam di tatanamannja,

32Jang songgohpawn ter-kitjil adanja antara segala bidji-bidjian, tetapi manakala itu sudah djadi besar, ter-tinggi adanja antara segala sajor-sajoran; dan djadi po-hon, sampe burong-burong di langit datang barumah di dja-ga-djaganja.

33Satu perupama; an jang lajin berkatalah Ija pada ma-rika itu: Karadja; an sawrga ada sarupa tepong asam, jang terambil awleh satu param-puwan dan tjamporlah itu dengan tiga ukoran tepong, sampe itu sudah djadi asam turus-menurus.

34Samowanja itu berkata-lah Tuhan JESUS kapada ka-banjakan awrang itu, dengan perupama; an-perupama; an, dan lajin deri pada perupama; an tijada berkatalah Ija pada marika itu.

35Sopaja djadi ganap ba-rang jang dekatakan awleh Nabi itu, jang katakan: "Aku mawu membukakan mu-lutku dengan perupama-an-preupama; an; Aku a-kan katakan njata-njata barang jang tersembunji deri pada pengalasan dunja."

36Habis itu meninggalkan-lah Tuhan JESUS kabanjakan awrang itu, dan masoklah ru-mah. Maka berdatanglah ka-padanja murid-muridnja, dan katalah: Kasi mengarti bagi kami perupama; an deri pada rompot-rompotan di tanah ta-tanaman itu.

37Maka menjahutlah Ija, kata pada marika itu: Jang menghamburkan bidji-bidjian jang bajik, itulah Anak ma-nusija,

38Dan tanah tatanaman, itu ada dunja. Bidji-bidjian jang bajik, itu ada anak-anak ka-radja; an. Rompot-rompotan a-da anak-anak deri jang ka-pista itu.

39Dan sataru itu, jang sudah menghamburkan itu, ada Iblis. Waktu potong bowa-bowa ada penghabisan alam ini. Dan awrang-awrang jang potong bowa-bowa ada Melaikat-melaikat.

40Maka sabagimana rom-pot-rompotan djadi terpileh dan terbakar dengan api, ba-gitupawn akan djadi pada penghabisan alam ini.

41Anak manusija akan suroh datang Melaikat-melai-katnja, dan marika itu akan pileh kompol deri dalam ka-radja; annja samowa kasontoh-an dan segala awrang jang mengadakan djahat,

42Dan akan membowang-kan marika itu di dalam forna api; situpawn akan ada tangisan dan mamah-mamah gigi.

43Tatkala itu awrang-aw-rang adil akan bersinar se-perti mata-hari di karadja; an Bapanja. Sijapa jang ada ta-linga-talinga akan menengar, hendaklah ija menengar.

44Lagipawn karadja; an sawrga ada sarupa satu harta benda, jang tersembunji di da-lam tanah duson, jang terda-pat awleh sa; awrang manusija, dan tutop sembunjikanlah itu, dan dengan kasuka; an hatinja pergilah ija djuwal segala sasawatu jang ada padanja, dan belilah duson itu djuga.

45Kombali karadja; an sawr-ga ada sarupa sa; awrang su-dagar, jang adalah mentjahari mutiara-mutiara jang bagus.

46Maka manakala ija su-dahlah dapat sabidji mutiara jang besar-besar harganja, pergilah ija djuwal segala sa-sawatu jang adalah padanja, dan belilah itu.

47Kombali karadja; an sawr-ga sa; upama adanja dengan satu rede jang sudahlah djadi terbowang di lawut, dan jang sudahlah bakompol rupa-rupa.

48Maka tatkala ponoh a-danja, awrang tariklah itu kaluwar di pante, dan dudok-lah pileh jang bajik di da-lam tampat-tampat, dan jang tijada bajik dija awrang bo-wang.

49Demikijen akan ada pada penghabisan alam. Melaikat-melaikat akan kaluwar tjere jang djahat deri antara jang adil itu.

50Dan membowangkan ma-rika itu di dalam forna api, maka di situpawn akan ada tangisan dan mamah-mamah gigi-gigi.

51Tuhan JESUS kata pada marika itu: Sudahkah kamu mengarti samowanja itu? Ka-talah marika itu padanja: Be-kan, ja Tuhan!

52Maka katalah Ija pada marika itu: Tagal itu sasa-awrang Pengadjar Surat-suratan jang beladjar karadja; an sawrga, ad sarupa satu bapa rumah, jang kasi kaluwar deri dalam harta bendanja barang jang baharu dan jang lama.

53Maka djadilah manakala Tuhan JESUS sudahlah putus segala perupama; an ini, jang Ija berangkatlah deri sana;

54Dan berdatanglah Ija di negeri kadijamannja dan ber-adjar-adjarlah marika itu di Kanisanja, sampe marika itu mendapatlah heran dan kata-lah: Deri mana Dija itu sudah mendapat hikmet dan segala kowat ini?

55Bukankah ijalah anak laki-laki tukang kaju itu? bukankah ibunja denama; i Maria, dan sudara-sudaranja laki-laki Jakobus dan Joses dan Simon dan Judas?

56Dan Dija punja sudara-sudara parampuwan, bukan-kah marika itu samowanja ada di antara kami? Antah deri mana samowanja ini Ija sudah mendapat itu?

57Bagitupawn marika itu ambillah kasontohan akan Dija. Tetapi katalah Tuhan JESUS pada marika itu: Satu Nabi tijada berkurang hormat, melajinkan di negeri kadjadi-annja dan dalam rumahnja.

58Maka tijada bowatlah Ija di sana banjak kowat, aw-leh karana dija awrang pu-nja kurang pertjaja. <<  Matius 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran