Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 5 >> 

1Adapawn sedang delihat-nja kabanjakan awrang itu, najiklah Ija di atas gunong dan sedang Ija sudah berdu-dok di sana, murid-muridnja berdatanglah kapadanja.

2Maka sedang Ija membu-kakanlah mulutnja, beradjar-adjarlah Ija marika itu, kata:

3Maka berontong segala awrang jang kasian njawa-nja, karana bagi marika itu ada karadja; an sawrga.

4Maka berontong segala awrang jang berduka hati-nja, karana marika itu akan dapat dehiborkan.

5Maka berontong segala awrang jang lombot hatinja, karana marika itu akan ber-pusaka; i karadja; an bumi.

6Maka berontong segala awrang itu, jang berlapar dan berhawus akan adalet, karana marika itu akan djadi kin-njang.

7Maka berontong segala awrang jang sajang hatinja, karana sajang hati marika itu akan mendapat.

8Maka berontong segala awrang jang sutji hatinja, karana marika itu akan me-mandang Allah.

9Maka berontong segala awrang jang berdame, kara-na marika itu akan denama; i anak-anak Allah.

10Maka berontong segala awrang jang tertindis tagal adalet, karana bagi marika itu ada karadja; an sawrga.

11Maka berontong kamu ada, djikalaw awrang menghi-nakan kamu dan mengadakan djahat bagi kamu, dan berka-takan rupa-rupa djahat akan kamu dengan dusta-dusta, awleh karana Aku.

12Bersuka-bersuka; anlah dan pudji-pudjilah! karana besar-lah upahan kamu di dalam sawrga, karana bagitupawn awrang sudah mengadakan djahat pada Nabi-Nabi itu jang dihulu deri pada kamu.

13Kamu ini ada garam du-nja; maka djikalaw garam djadi tawar, dengan apa aw-rang akan mawu menggara-mi itu lagi? Itu tijada ber-guna sabarang apa-apa lagi melajinkan akan terbowang sadja dan djadi terindjak aw-leh manusija-manusija.

14Kamu ini ada tarang dunja. Satu negeri jang du-dok di atas gunong, tijada bawleh tinggal tersembunji.

15Lagipawn awrang tijada bakar liling, dan taroli itu di bawah pengukor gendom, tetapi di kaki liling, bagitu djuga itu kasi tarang pada sa-mowa awrang jang di rumah.

16Bagitupawn bijarlah ber-tjahajah penarangan kamu pada manusija-manusija, so-paja marika itu melihat bo-watan-bowatan kamu jang bajik, dan memulijakan Bapa kamu di dalam sawrga!

17Djangan kamu sangka jang Aku sudah datang akan merombak Tawrat dan Nabi-Nabi; Aku sudah tijada da-tang akan merombak tetapi akan sempornakan.

18Karana Aku bilang pa-da kamu, dengan songgoh, sampe langit dan bumi lalu lampoh barang satitik dan ba-rang sabaris deri pada Taw-rat tijada akan hilang, sam-pe samowanja djadi ganap.

19Sebab itu barang sijapa akan mawu merombak barang satitah jang terkitjil deri pa-danja itu, dan beradjar-adjar awrang demikijen, ija djuga akan denama; i jang terkitjil di dalam karadja; an sawrga; tetapi barang sijapa ada bo-wat bagitu dan adjar bagitu, ija djuga akan denama; i sa-awrang besar di dalam kara-dja; an sawrga.

20Karana Aku bilang pada kamu: djikalaw adalet kamu tijada lebeh semporna deri pada adalet Pengadjar-Peng-adjar Tawrat dan awrang-aw-rang Farisi, kamu tijada akan dapat masok di dalam kara-dja; an sawrga.

21Kamu sudah dengar, jang pada teteh-mawjang su-dah dekatakan: "Djangan angkaw membunoh" dan barang sijapa jang membu-noh akan djatoh dalam hu-kum;

22Tetapi Aku bilang pada kamu: barang sijapa baku-marah dengan sudaranja, ija djuga djatoh dalam hukum; dan barang sijapa bilang pada sudaranja: h/e djahil! ija djatoh dalam hukum Saniri besar; dan barang sijapa kata: h/e awrang jang djahat! ija dja-toh dalam hukum api dja-hannam.

23Sebab itu, manakala angkaw ada mawu persombah-kan persombahanmu di meds-beh; dan di situpawn ang-kaw dapat ingat, jang suda-ramu kurang sedap hati akan angkaw,

24Kasi tinggal persomba-hanmu di muka medsbeh, dan pergi awlehmu bowat dame dihulu dengan sudara-mu, dan baharu berdatang per-sombahkan persombahanmu.

25Perdamekan dirimu la-kas-lakas dengan pelawanmu, sedang angkaw lagi ada ber-sama-sama dengan dija di dja-lan, agar djangan pelawan-mu sarahkan angkaw pada hakim, dan hakim pada dju-ru pasongan, sampe angkaw dapat terbowang di dalam pan-djara.

26Songgohpawn Aku bi-lang padamu, tijada angkaw akan kaluwar deri padanja itu, melajinkan angkaw di-hulu membajar keping peng-habisan.

27Kamu sudah dengar, jang pada teteh-mawjang de-titahkan: "Djangan ang-kaw bermukah."

28Tetapi Aku bilang pada kamu, jang barang sijapa ang-kat mata pada satu param-puwan dengan beringin akan dija, ija djuga sudah bermu-kah dengan dija dalam hatinja.

29Sebab itu, djikalaw ma-tamu kanan djadi-pohon ka-sontohan bagimu tjabot bo-wang itu deri padamu, kara-na berguna padamu jang satu anggawta tubohmu djadi hi-lang, dan djangan saganap tubohmu terbowang di naraka.

30Dan djikalaw angkaw punja tangan kanan djadi po-hon persalahan bagimu, po-tong kudong angkat limpar deri padamu; karana bergu-na padamu jang satu ang-gawta tubohmu djadi hilang, dan djangan saganap tuboh-mu terbowang di naraka.

31Sudah dekatakan lagi: "Barang sijapa bowang bininja haros kasi Su-rat-tjere padanja."

32Tetapi Aku bilang pada kamu: barang sijapa bowang bininja melajinkan sadja tagal hal bermukah ija sendiri ada bowat jang bini itu bermu-kah; dan barang sijapa kawin parampuwan jang terbowang itu, ija djuga bermukah.

33Lebeh djawoh lagi kamu sudah dengar jang sudah de-katakan pada teteh-mawjang: "Djangan angkaw rom-bak sompahan, tetapi berpeganglah sompa-hanmu bagi maha be-sar Tuhan."

34Tetapi Aku bilang pada kamu: djangan sakali ang-kat sompahan; djangan demi sawrga, karana tachta ka-radja; an Allah adanja;

35Djangan demi bumi, karana tampat pengalasan adanja pada kaki-kakinja; dan djangan demi Jerusalem, karana itu ada negeri Sultan jang maha mulija.

36Lagipawn demi kapa-lamu djangan angkat som-pah, karana sampe satu urat rambot angkaw tijada bawleh djadikan putih ataw hitam.

37Tetapi bijar perkata; an-mu ada: b/ekan itu b/ekan; dan bukan, bukan djuga; sabarang jang lebeh deri pada itu, deri pada kapista adanja.

38Kamu sudah dengar, jang sudah dekatakan: "Ma-ta ganti mata dan gigi ganti gigi."

39Tetapi Aku bilang pada kamu: djangan melawan aw-rang jang djahat itu; tetapi barang sijapa tampeling ang-kaw di pipi kanan balik lagi jang lajin itu padanja.

40Dan barang sijapa mawu bowat hal bitjara dengan ang-kaw, dan mawu ambil ang-kaw punja badju, kasi ting-gal lagi kajin salimot padanja.

41Dan sijapa paksa ang-kaw hentar dija satu mil punja djawoh, pergi dengan dija duwa mil.

42Sijapa jang minta deri padamu, kasi padanja; dan sijapa mawu minta pin-djam deri padamu, djangan kaw anggan.

43Kamu sudah dengar jang dekatakan: "Sama-taman-mu angkaw haros tjin-ta, dan satarumu angkaw haros bintji."

44Tetapi Aku bilang pada kamu: "hendaklah kamu tjin-ta sataru-sataru kamu, dan minta berkat atas jang mengu-toki kamu; bowatlah bajik pada jang membintji kamu; bersombajanglah karana jang mengadakan penindisan dan kadjahatan bagi kamu;

45Sopaja kamu ada anak-anak Bapa kamu, jang ada di sawrga; karana Ija djuga kasi najik mata-harinja atas awrang jang djahat dan atas awrang jang bajik, dan kasi turon hudjan atas awrang adil dan jang bukan adil.

46Karana djikalaw kamu tjinta jang tjinta kamu, upa-han apa ada bagi kamu? Bukankah awrang-awrang pendjaga-be; a ada bowat ba-gitu djuga?

47Dan djikalaw kamu kasi tabeh sadja pada sudara-su-dara kamu, apatah kamu ada bowat lebeh deri awrang lajin-lajin? Bukankah awrang pen-djaga-be; a ada bowat bagitu djuga?

48Sebab itu hendaklah kamu ada semporna, sabagi-mana Bapa kamu jang ada di sawrga semporna adanja. <<  Matius 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran