Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 9 >> 

1Maka najiklah Ija di da-lam parahu itu dan menja-branglah berlajar kasabelah, lalu berdatanglah di negeri sendirinja.

2Disitupawn awrang ba-walah kapadanja satu awrang jang badan mati, tidor-tidor di satu tampat tidor. Maka sedang Tuhan JESUS adalah melihat dija awrang punja pertjaja, berkatalah Ija ka-pada awrang badan mati itu: Bertataplah hatimu, h/e anak-ku! dawsa-dawsamu sudah de; amponi padamu.

3Bagitu djuga, barapa-barapa awrang antara segala Pengadjar Tawrat berkatalah sama sendirinja: Dija ini ho-djat Allah.

4Maka sedang Tuhan JESUS melihat dija awrang punja kira-kira; an, berkatalah Ija: Apa karana kamu bakira perkara-perkara jang djahat di dalam hati-hati kamu?

5Karana apatah lebeh gam-pang, akan bilang: Dawsa-dawsamu terampon padamu, ataw akan bilang: Berdiri awlehmu dan pergi berdjalan?

6Maka sopaja kamu baw-leh tahu, bahuwa Anak ma-nusija ada kawasa akan meng-amponi dawsa-dawsa di du-nja, (Katalah Ija pada awrang jang ada badan mati itu): Bangun berdiri awlehmu, ang-katlah tampat patidoranmu, dan pergi karumahmu.

7Bagitu djuga bangunlah ija, dan pergilah karumahnja.

8Maka sedang kabanjakan awrang dapat lihat, heran-heranlah marika itu, dan memudjilah Allah, jang su-dahlah karunjakan kawasa jang demikijen, kadapa ma-nusija-manusija.

9Maka sedang Tuhan JESUS pergilah berdjalan lebeh djawoh, delihatnja satu aw-rang dudok di rumah pabe; an bernama Mattheus dan kata-lah padanja: Ikotlah Aku! Maka bangunlah ija, dan ikotlah Dija.

10Maka sedang di rumah Ija adalah dudok di majida, datanglah banjak pendjaga bea dan awrang-awrang berdawsa, dan berdudoklah sama-sama di majida dengan Tuhan JE-SUS dan murid-muridnja.

11Maka sedang awrang Farisi lihat-lihat itu, katalah marika itu pada murid-murid-nja: Karana apa guru kamu makan dengan pendjaga-pen-djaga bea dan dengan awrang-awrang berdawsa?

12Tetapi serta Tuhan JE-SUS dapat dengar itu, katalah Ija pada marika itu: Awrang-awrang jang njaman tijada usah dengan djuro-ubat, te-tapi awrang-awrang jang sakit;

13Tetapi hendaklah kamu pergi, dan tapeladjar apa ar-tinja itu: "Aka kahen-dakikamurahandanbu-kan persombahan-per-sombahan." Karana sudah tijada kudatang akan me-manggil awrang-awrang jang adil, tetapi awrang-awrang berdawsa.

14Adapawn antara itu ber-datanglah kapadanja murid-murid Joannes, kata: Apa sebab kami ini dan awrang-awrang Farisi powasa ban-jak-banjak, tetapi murid-mu-ridmu tijada berpowasa?

15Maka katalah Tuhan JESUS pada marika itu: Baw-lehkah tsobat-tsobat mampile laki-laki bersusah hati lagi salama mampile laki-laki ada bersama-sama dengan dija awrang? Tetapi hari-hari nanti datang, manakala mam-pile laki-laki akan djadi ter-angkat geser deri dija awrang; baharu marika itu akan ber-powasa.

16Sa; awrang pawn tijada menampal sapanggal kajin bulu baharu atas satu badju jang lama, karana tampalan itu djadi rabe kombali deri pada badju itu, dan dija punja rabe djadi lebeh besar.

17Lagipawn awrang tijada simpan ajer angawr baharu dalam kadu-kadu kulit jang lama, kalu tijada kadu-kadu kulit rabe, dan ajer angawr tompah, dan kadu-kadu kulit binasa; tetapi saharosnja aw-rang simpan ajer angawr ba-haru dalam kadu-kadu kulit jang baharu, bagitu djuga kaduwanja itu tinggal bajik-bajik.

18Adapawn antara waktu itu, jang Ija adalah kata-kata-kan demikijen dengan marika itu, takadjoh, masoklah sa; aw-rang Panghulu menjombah Dija, kata: Ja Tuhan! anak-ku parampuwan baharu-ba-haru mati; tetapi hendaklah Angkaw datang, taroh tangan-mu atas dija, bagitu djuga ija akan hidop.

19Bagitu djuga berdirilah Tuhan JESUS dan ikotlah dija, bersama-sama dengan mu-rid-muridnja.

20Maka lihatlah! satu par-ampuwan, jang duwa belas tahon lamanja sudah ada den-gan penjakit malileh darah, menghampirlah padanja deri sabelah di balakang, dan ber-peganglah pinggir badjunja.

21Karana katalah ija sama sendirinja: Djikalaw sadja b/eta dapat pegang pinggir badjunja b/eta akan djadi bajik.

22Bagitupawn Tuhan JESUS baliklah mukanja, dan dapat lihat dija, dan kata-lah: Djangan takot, h/e anak parampuwan! imanmu sudah tulong angkaw. Maka param-puwan itu sudah djadi som-boh deri pada djam itu djuga.

23Maka sedang Tuhan JE-SUS masoklah rumah Panghulu itu, dan dapat lihat segala awrang tijop-tijop bangsi dan kabanjakan awrang itu jang merata-rata,

24Katalah Ija pada marika itu: Kaluwarlah kamu deri sini! karana ka; anak param-puwan itu sudah tijadah mati tetapi ada tidor-tidor. Maka tertawakanlah marika itu akan Dija.

25Maka pada tatkala ka-banjakan awrang itu sudah tersuroh kaluwar, masoklah Ija, lalu berpeganglah tang-annja; bagitu djuga ka; anak parampuwan itu bangonlah berdiri.

26Maka warta hal ini djadilah terhamburan di da-lam saganap tanah itu.

27Dan sedang Tuhan JE-SUS berdjalanlah lebeh dja-woh duwa awrang buta ikot-lah Dija, jang menjarulah, kata: Sajanlah akan kami, h/e Anak Daud!

28Maka manakala Ija su-dahlah masok rumah, kaduwa awrang buta itu berdatang-lah kapadanja. Dan Tuhan JESUS katalah pada marika itu: adakah kamu pertjaja jang Aku bawleh bowat itu? Sahutlah marika itu padanja: Bekan, ja Tuhan!

29Bagitupawn sapulah Ija dija awrang punja mata, dan katalah: Djadilah bagi kamu, menurut iman kamu!

30Maka mata-mata marika itu djadilah terbuka. Dan Tu-han JESUS togorlah dija aw-rang dengan sangat, kata: Djaga bajik-bajik, djangan barang sa; awrang dapat tahu itu.

31Tetapi kaluwarlah ma-rika itu, dan bawakanlah ter-hamburan wartanja di dalam saganap tanah itu.

32Maka sedang dija aw-rang itu pergilah kaluwar, bagitu djuga, awrang bawa-kanlah kapadanja satu manu-sija jang momo jang terkena awleh Iblis.

33Dan manakala Iblis itu terbowang kaluwar, berkata-katalah awrang jang mo-mo itu. Maka kawm itu he-ran-heranlah akan itu dan katalah: Barang bagitu bu-lom sakali delihat di antara Isra; el!

34Tetapi katalah awrang Farisi: Ija bowang Iblis den-gan tulongan panghulu se-gala Iblis.

35Maka berdjalanlah Tu-han JESUS di negeri-negeri dan kampong-kampong ku-liling-kuliling dengan bera-djar-adjar di dalam dija aw-rang punja Kanisa-kanisa dan mengehotbatkanlah Indjil ka-radja; an, dan sombohkanlah sasawatu kasakitan dan sasa-watu sangsara di antara kawm itu.

36Maka sedang Ija meli-hatlah kabanjakan awrang itu, sajanglah Ija akan marika itu, awleh karana marika itu ada-lah berlapar dan terhamburan seperti domba-domba jang tija-da bergombala.

37Bagitu djuga katalah Ija pada murid-muridnja: Musin bowa-bowa ada besar, tetapi kurang awrang bakardja.

38Sebab itu, mintalah kamu pada Tuhan jang ampunja musin penuwian sopaja Ija menjuroh awrang bakardja di dalam penuwiannja. <<  Matius 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran