Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 11 >> 

1Adapawn manakala ma-rika itu datanglah hampir pada Jerusalem, sampe di Bethfage dan Bethania, de-kat gunong pohon-pohon mi-njak, surohlah Ija duwa aw-rang deri pada murid-murid-nja,

2Dan katalah pada marika itu: Masoklah kamu di ne-geri jang tangada kamu; maka seta kamu masok, kamu akan mendapat sa/ekor kalide muda, jang terikat di situ, atas jang mana bulom sakali sa; awrang sudah dudok; bu-kalah itu dan bawa kamari.

3Dan dijikalaw barang sa-awrang akan mawu bilang: Apatch kamu bowat? Bilang sadja: Tuhan ada haros deng an itu; bagitu djuga pada sabantar itupawn ija suroh bawa itu kamari.

4Maka pergilah marika itu; dan mendapatlah satu anak kalide terikat di pintu di luwar di djiku-djalan, dan bukalah itu.

5Maka barang awrang jang adalah verdiri di situ, katalah pada marika itu: Kamu bo-wat apa, jang kamu buka kalide muda itu?

6Dan murid-murid itu kasi menjahut pada dija awrang sabagimana Tuhan JESUS su-dahlah djanfji padamarikaitu; dan bafitu djuga dija awrang mengambil bajik.

7Bagitupawn marika itu bawakanlah kalide muda itu kapada Tuhan JESUS; dan pakean-pakeannja dija awrang taorh di kalide itu, dan Tuhan JESUS berdudok atasnja itu.

8Dan banjak awrang mem-bukalah pakean-pakeannja di djalan, dan awrang lajin po-tong djaga-djaga kaju deri pada pohon-pohon, lalu ham-burlad itu di djalan.

9Dan segala awrang itu jang berdjalan kamuka dan jang ikot deri balakang ber-sarulah kata: "Hosanna, ter-pudjilah kiranja Dija itu hjang berdatang dengan nama maha besar Tuhan.

10Terpudjilah kiranja ka-raja; an Daud bapa kami jang berdatang dengan nama maha Tuhan! Hosanna, di dalam tampat-tampat jang maha tinggi!"

11Make masiklah Tuhan JESUS di Jerusalem dan di dalam Kaba; dan meman-dangdah Ija segala sesawatu; dan manakala sudah datang djam malam, kaluwarlah Ija, pergi ka-Bethania, bersama-sama dengan kaduwa belas itu.

12Adapawn pada e/sok ha-rinja, mamakala marika itu kaluwarlah deri Bethania, berlaparlah Ija.

13Dan sedang Ija dapat lihat deri djawoh satu pohon ara, jang punoh dawon-da-won, pergilah Ija kasitu, ka-lu-kalu Ija alkan mendapat sa-barang apa-apa padanja. Dan manakala Ija sudah sampe padanja, tijada dedapatnja sa-barang apa-apa melajinkan dawon-dawon sadja, karana bukan adalah musim bowa-bowa ara.

14Maka menjahutlah Tu-han JESUS dan katalah pa-danja: Baarangsa; sa; awrang tijada akan dapat makan bowa-bowa lagi deri padamu sampe sa-lamanja. Dan murid-muridnja adalah dengar-dengar itu.

15Make berdatanglah ma-rika itu si Jerusalem; dan Tuhan JESUS masoklah kada-lam Kaba, dan mulailah Ija membowang kaluwar segala awrang djuwal beli deri dalam Kaba; dan segala majida aw-rang tukar-menukar keping dan tampat-tampat dudok deri awrang jang djuwal merpati Ija balik.

16Danm tijaka mawu ambil bajik. jang barang sa; awrang pikol sabarang serba terus Kaba.

17Maka beradjarlah Ija, kata pada marika itu: Ada tersurat; "Rumahku akan de-namai rumah sombajang bagi sakalijen chalika?" Maka ka-mu sudah djadikan itu akan rumah badjak.

18Adapawn Pengadjar-pengajar Tawrat dan Kapala-kapala Imam dengarlah itu, dan dija awrang tjahari-tjahari bagimana marika itu akan da-pat bunoh Dija karana tokot-lah akan Dija, awleh karana sagenap kawm itu heran-he-ranlah awleh karana penga-djarannja.

19Maka manakala sudahlah djadi malam, kaluwarlah Ija deri dalam negeri itu.

20Dan manakala pada pagi hari dija awrang dapat lang-gar tampat itu, dija awrang melihat pohan ara itu mati kering sampe di akar.

21Dan Petrus dapat ingat itu, dan katalah padanja: Rabbi! tjawba tengok, pohon ara itu, jang Angkaw sudah mengutoku dija. sakarang ija sudah kering.

22Maka menjahutlah Tuhan JESUS, kata pada marika itu: hendaklah ada bagi kamu per-tjaja akan Allah.

23Karana songgoh-songgoh Aku bilang bagi kamu, barang sijapa katakan pada gunong ini. "Djadilah terangkat dan terbowaug di lawut!" dengan tijada bimbang di dalam ha-tinja, tetapi pertjaja jang akan djadi bagitu sabagimana ida bilang, djuga song-goh-songgoh akan djadi saba-gimana ija sudah bilang.

24Tagal itu Aku katakan pada kamu, segala sasawatu jang kamu minta di dalam sombajang, hendaklah kamu pertjaja jang kamu tarima itu, bagitupawn itu akan djadi bagi kamu.

25Dan manakala kamu ber-diri akan sombajang, hendak-lah kamu kasi ampon, dji-kalaw kamu ada sabarang apa-apa melawan barang sa; aw-rang, sopaja lagi Bapa kamu di sawrga bawleh kasi am-pon segala persalaham kamu.

26Tetapi djikalaw kamu tijada kasi ampon, bagitupawn Bapa kamu samawi, tijada kasi ampon segala persalahan kamu.

27Adapawn berdatanglah marika itu pula di Jerusalem. Dan sedang Ija berdjalan-djalan di dalam Kada, ber-datanglah kapadanja Kapala-kapala Imam dau Pengadjar-pengadjar Tawrat dan Pena-tuwa-penatuwa,

28Dan katalah padanja Dengan kawasa mana Angkaw ada bowat itu? dan sijapa sudah kasi padamu kawasa jang sabagitu, akan berbowat segala perkara ini?

29Maka menjahutlah Tuhan JESUS dan katalah pada marika itu: Aku lagi mawu tanja pada kamu satu perkata; an sadja, dan djikalaw kamu bilang itu padaku bagitu lagi Aku ini akan katakan pada kamu, dengan kawasa mana Aku ini akan katakan pada kamu, dengan kawasa mana Aku berbowat segala parkara ini?

30Permandian Joannes, adalah itu deri dalam sawr-gakah ataw deri dalam manu-sija-manusijakah? Tjawba, kasi penjahutan padaku!

31Maka timbang menim-banglah marika itu sama-sama dan katalah: Djikalaw kami bilang: Deri dalam sawrga, bagitu djuga Ija akan kata: Tagal apa kamu sudah tijada pertjaja padanja?

32Dan djikalaw kami akan mawu bilang: Deri ma-nusija-manusija, kami haros takot akan kawn itu; karana samown markia itu meman-danglah Joannes, jang ija songgoh-songgoh ada sa; aw-rang Nabi.

33Sebab itu dija awrang kasi menjahut, kata pada Tu=han JESUS: Kami tijada tahu itu. Menjahutlah Tuhan JESUS dan katalah pada marika itu: Bagitu, Aku djuga tijada bi-lang pada kamu, dengan ka-wasa mana Aku ada bowat itu. <<  Markus 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran