Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 3 >> 

1Adapawn masoklah Tuhan JESUS kombali di dalam Kanisa. Maka di situpawn adalah sa; awrang manusija dengan tangan mati.

2Dan segala awrang itu djaga lihat Dija, kalu-kalu pada hari Sabbat Ija akan sombohkan dija, sopaja marika itu bawlehmengadoh Dija.

3Maka katalah Ija pada sa; awrang itu, jang dengan tangan mati itu: Mari sini di tengah-tengah!

4Dan katalah maha Tuhan pada marika itu: adakah patut berbowat bajik ataw bowat djahat pada hari Sabbat? paliharakan kahidopan ataw membunoh? Maka berdijamlah marika itu.

5Maka sedang Ija mengangkatlah mata-matanja atas marika itu dengan gusar dan dengan berduka, awleh karana kakarasan hatinja, katalah Ija pada manusija itu: Lundjurlah tanganmu! Bagitu djuga lundjurlah ija tangannja, maka tangannja itu sudah ada bajik; sarupa jang lajin itu.

6Maka kaluwarlah awrang Farisi lalu bowat bitjara bersama-sama dengan awrang Herawdesi akan Tuhan JESUS, bagimana marika itu akan bawleh membinasakan Dija.

7Dan Tuhan JESUS berangkatlah dengan murid-muridnja ka-lawut tasik itu; dan awrang banjak-banjak deri dalam tanah Galilea ikotlah Dija, dan lagi deri tanah Jehuda,

8Dan deri Jerusalem dan Idumea dan deri sabelah Jordan, dan awrang Tirus dan Sidon, awrang banjak-banjak sakali, jang sudah dengar chabar segala bowatannja, marika itu berdatanglah kapadanja.

9Maka katalah Ija pada murid-muridnja, jang santijasa haros tersadija padanja satu parahu awleh karana kawm itu, agar djangan dija awrang bowat sasak padanja.

10Karana sombohkanlah Ija banjak-banjak awrang, sampe marika itu baku-tindis Dija, sopaja, barang sijapa jang ada dengan sakit, bawleh dapat raba pegang Dija.

11Lagipawn djin-djin jang nedjis, manakala marika itu dapat lihat Dija, marika itu bertijaraplah berhadapan Dija dan bersarulah, kata: "Angkawlah Anak allah!"

12Tetapi Tuhan JESUS togorlah dija awrang dengan sangat, agar djangan marika itu bawa terhamburan namanja.

13Adapawn najiklah Ija di satu gunong, dan panggillah Ija segala awrang itu, jang Ija sendiri ada suka, dan marika itu berdatanglah kapadanja.

14Maka bertantukanlah Ija duwa belas awrang, sopaja marika itu ada bersama-sama dengan Dija, dan sopaja Ija bawleh suroh dija awrang membawa chotbat indjil,

15Dengan kawasa lagi akan sombohkan kasakitan dan akan membowang kaluwar djin-djin.

16Dan pada Simon Ija kasi nama Petrus;

17Dan pada Jakobus, anak laki-laki Sebedeus dan pada Joannes, sudara laki-laki Jakobus itu, Ija kasi namatambah: Bo; anerges, jang artinja: anak-anak laki-laki guntor.

18Lebeh djawoh lagi Andreas dan Filippus, dan Bartholomeus, dan Mattheus, dan Thomas, dan Jakobus, anak laki-laki Alfeus, dan Thaddeus, dan Simon, awrang Kanani itu,

19Dan Judas Iskariot, jang lagi sudah djuwal semukan Dija.

20Maka sampelah marika itu karumah, dan berdatanglah kombali kawm itu bakompol, sampe marika itu tijada bawleh dapat makan rawti.

21Dan manakala awrang atsalnja dapat dengar itu, berdatanglah marika itu mawu ambil Dija, karana katalah marika-itu: Ija akan dapat lambot.

22Dan Pengadjar-pengadjar Tawrat itu, jang sudahlah datang deri Jerusalem, katalah: Ada padanja Beelsebul dan awleh panghulu segala djin itu, Ija membowangkan djin-djin.

23Maka panggillah Tuhan JESUS awrang-awrang datang bakompol, lalu kata pada marika itu dengan perupama; an: Bagimana setan bawleh membowang kaluwar setan?

24Dan manakala satu karadja; an baku-lawan dengan sendirinja, bagitu djuga karadja; an itu tijada bawleh tinggal tatap.

25Dan kalu satu isi rumah djadi baku-lawan dengan sendirinja, bagitu djuga rumah itu tijada bawleh tinggal tatap.

26Dan kalu setan bakulawan dan baku-sateru dengan sendirinja, bagitu djuga ija tijada bawleh tinggal tatap, dan sudah ada penghabisannja.

27Sa; awrang pawn tijada bawleh dapat masok rumah deri sa; awrang djagante, akan merampas serba-serbanja, melajinkan di hulu ija ikat djagante itu, dan baharu ija akan bawleh merampas serba-serbanja.

28Songgohpawn Aku bilang pada kamu: Samowa dawsa akan de; amponi pada anak-anak manusija, lagipawn hodjat Allah itu, dengan jang mana marika itu sudah hodjat;

29Tetapi barang sijapa hodjat Roch kudus, tijada akan dapat ampon sampe salamanja, tetapi ada ija berhutang hukum jang kakal.

30Karana katalah marika itu: ada padanja satu djin jang nedjis.

31Maka berdatanglah ibunja dan sudara-sudaranja; dan sedang dija awrang itu tinggal berdiri di luwar, surohlah marika itu panggil Dija.

32Maka satu kabanjakan awrang adalah dudok kuliling Dija, dan katalah padanja: Lihat, ibumu dan sudara-sudaramu ada di luwar, tjahari Angkaw.

33Dan menjahutlah Ija pada marika itu, kata: sijapatah ibuku ataw sudara-sudaraku?

34Dan sedang Ija mengangkatlah mata atas segala awrang itu, jang dudok kuliling Dija, bersabdalah Ija: Lihat ibuku dan sudara-sudaraku.

35Karana barang sijapa bowat kahendak Allah, ija djuga ada sudaraku laki-laki dan sudaraku parampuwan dan ibuku. <<  Markus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran