Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 12 >> 

1Adapawn berdatanglah Tuhan JESUS anam hari, lebeh di-hulu deri pada Pascha, ka-Bethania, di mana adalah Lasaros, jang sudah-lah mati, dan jang telah debangkitkan deri antara awrang-awrang mati awleh Tuhan JESUS.

2Maka mengadakanlah marika itu di sana satu makanan; dan Martha adalah tulong djaga, dan Lasaros adalah sawatu deri jang dudok bersama-sama dengan Tuhan di majida makan.

3Bagitupawn ambillah Maria satu kati minjak-nardus jang sutji, jang besar harganja, dan gosoklah kaki-kaki Tuhan JESUS, dan dengan rambotnja sapukanlah ija kaki-kakinja, sampe rumah itu punohlah dengan bob/o deri pada minjak itu.

4Maka bersabdalah sawatu deri antara murid-murid, ija itu Judas, anak Simon, Iskariotes itu, jang tijada lama lagi akan djuwalsemukan Dija:

5Apa kurang minjak bob/o itu sudah tijada terdjuwal pada tiga ratus dinar, dan deberikan pada awrang miskin?

6Tetapi katalah ija bagitu, bukan awleh karana ijalah bersusah tagal awrang-awrang miskin; tetapi deri sebab ijalah sa; awrang pentjuri, dan peganglah pondi kupang, dan berdjaga akan jang detaroh dalamnja.

7Maka katalah Tuhan JESUS: Kasi tinggal dija; ija sudah simpan itu pada hari makburetku.

8Karana awrang-awrang miskin pada santijasa waktu djuga ada dengan kamu; tetapi B/eta ini, kamu tijada dapat pada santijasa waktu.

9Adapawn awrang banjak-banjak deri pada awrang-awrang Jehudi dapat tahu, jang Ija ada di sana; dan datanglah marika itu, bukan sadja awleh karana Tuhan JESUS, tetapi lagi akan melihat Lasaros, jang Ija sudahlah membangkitkan deri antara awrang-awrang mati.

10Tetapi ambillah Kapala-kapala Imam satu putusan, akan membunoh Lasaros lagi.

11Deri sebab awleh karana dija, banjak awrang Jehudi pergi, dan pertjaja di dalam Tuhan JESUS.

12Pada /esok harinja banjak-banjak awrang, jang sudahlah datang pada masa-raja, dengarlah jang Tuhan JESUS ada datang ka-Jerusalem.

13Maka ambillah marika itu djaga-djaga pohon palma, dan berdatanglah antar Dija, dan menjarulah: Hosanna! terpudjilah Dija itu, jang datang dengan nama maha besar Tuhan, Radja Isra; el itu!

14Tetapi mendapatlah Tuhan JESUS sa/ekor kalide muda, dan dudoklah di atasnja itu, sabagimana ada tersurat.

15"Djangan takot, h/e anak parampuwan Sion! Lihat, radjamu ada datang terdudok atas sa/ekor kalide muda."

16Tetapi mula; i-mula; i murid-muridnja tijada mengarti itu; tetapi pada tatkala Tuhan JESUS sudah demulijakan, baharu dija awrang ingat, jang itu sudah tersurat akan Dija, dan sudah debowat bagitu padanja.

17Adapawn bersaksilah kabanjakan awrang itu, jang Ija sudah panggil Lasaros deri dalam kubar, dan sudah membangkitkan dija deri antara awrang-awrang mati.

18Awleh karana itu lagi awrang banjak-banjak pergilah antar Dija, deri sebab marika itu sudahlah dengar, jang Ija sudah bowat tanda itu.

19Maka berkatalah awrang-awrang Farisi sa; awrang pada sa; awrang: Adakah kamu lihat, jang kamu tijada kamuka apa-apa? Tjawba lihat, saganap dunja ada ikot Dija!

20Adapawn antara awrang-awrang itu, jang sudahlah datang di masa-raja akan menjombah adalah barang awrang Helleni.

21Maka datanglah marika itu pada Filippos, jang deri Bethsa; ida di Galilea, dan mintalah padanja, kata: Tuwan! kami suka lihat Tuhan JESUS.

22Maka berdatanglah Filippos, bilang itu pada Andreas, dan kombali Andreas dan Filippos bilang itu pada Tuhan JESUS.

23Tetapi menjahutlah Tuhan JESUS pada marika itu, kata: Djam sudah datang, jang Anak manusija demulijakan.

24Songgoh, songgoh! Aku bilang pada kamu, djikalaw sabidji gendom tijada tertaroh di dalam tanah dan mati, itu tinggal sendiri, tetapi djikalaw mati, itu membawa bowa-bowa banjak.

25Barang sijapa sajang dji-wanja, ija akan hilang itu, dan barang sijapa bintji dji-wanja di dalam dunja ini, ija akan paliharakan itu akan ka-hidopan kakal.

26Djikalaw barang sa; awrang deperhamba akan Daku, bejar ija ikot B/eta, dan di mana B/eta ada, di situ lagi akan ada hamba B/eta; dan barang sijapa deperhamba akan Daku, Bapa djuga akan hormat dija.

27Sakarangpawn djiwa B/eta ada berduka; dan apatah B/eta akan bilang? Bapa! tulong B/eta deri dalam djam ini! Tetapi awleh karana itu, Aku sudah datang di dalam djam ini.

28Ja Bapa, memulijakanlah namamu! Bagitu djuga datanglah satu sawara deri dalam langit: Aku sudah memulijakan, dan kombali Aku akan memulijakan.

29Maka kawn itu, jang adalah berdiri dan dengarlah itu, katalah: Satu guntor sudah djadi. Jang lajin katalah: Satu melaikat sudah katakan padanja.

30Menjahutlah Tuhan JESUS, dan katalah: Bukan awleh karana Aku, tetapi awleh karana kamu, sawara itu sudah djadi.

31Sakarang ada hukum dunja ini; sakarang panghulu dunja ini akan terbowang kaluwar.

32Maka Aku ini, mana-kala Aku detinggikan deri atas dunja, samowa marika itu Aku akan h/elah-tarik kapa-daku.

33Maka itu katalah Ija, akan bertandakan dengan kamatian mana Ija akan mati.

34Menjahutlah kawn itu kapadanja: Kami sudah deng-ar deri dalam Tawrat, jang CHRISTOS, tinggal sampe sa-lamanja, dan bagimana Angkaw kata, jang Anak manusija haros detinggikan? Si-japatah Anak manusija itu?

35Maka katalah Tuhan JESUS pada marika itu: Sedikit waktu lagi penarangan ada ba-serta dengan kamu; hendak-lah kamu berdjalan-djalan, salama penarangan ada pada kamu, agar djangan kagalapan takadjoh datang ka; atas kamu; barang sijapa berdjalan-djalan di galap tijada tahu kamana ija pergi.

36Sedang ada pada kamu penarangan itu, hendaklah kamu pertjaja di dalam penarangan, sopaja kamu bawleh djadi anak-anak penarangan. Demikijen Tuhan JESUS berkatalah, dan berangkatlah pergi dan sembunjikan dirinja deri dija awrang.

37Dan maski lagi debowatnja tanda-tanda jang demikijen besar berhadapan dija awrang, marika djuga tijada pertjaja di dalam Dija;

38Sopaja djadi ganap perkata; an Nabi Jesaja, jang ija sudah katakan: "Ja Tuhan! sijapatah sudah pertjaja chobat kami? dan tangan maha besar Tuhan, pada sijapa itu sudah denjatakan?"

39Awleh karana itu marika itu tijada bawleh pertja-ja; awleh karana Jesaja sudah bilang kombali:

40"Ija sudah membutakan mata-matanja dan mengaras-kan hati-hatinja, agar djangan marika itu melihat dengan mata-mata, dan mengarti dengan hati, dan membawa tawbat, dan Aku sombohkan marika itu."

41Itu katalah Jesaja, pada tatkala ija adalah melihat kamulija; annja, dan berkata-katakanlah akan Dija.

42Tetapi adalah djuga banjak-banjak deri antara Panghulu-panghulu, jang pertja-ja di dalam Dija, tetapi awleh karana awrang Farisi marika itu tijada mengakaw itu, agar djangan marika itu terbowang deri dalam Kanisa.

43Karana sukalah marika itu lebeh bajik hormat manusija deri pada hormat Allah.

44Tetapi bersarulah Tuhan JESUS, kata: Sijapa pertjaja di dalam Aku, ija tijada pertja-ja di dalam Aku, tetapi di dalam jang sudah suroh B/eta datang.

45Dan barang sijapa ada lihat B/eta, ija djuga ada lihat jang sudah suroh B/eta datang.

46Akan sawatu penarangan Aku sudah masok di dalam dunja, sopaja sasa; awrang jang pertjaja di dalam Aku, djangan tinggal di dalam galap.

47Dan barang sijapa pertjaja perkata; anku, dan tijada ingat ikot itu, tijada Ku-menghukumkan Dija; karana sudah tijada Ku-datang akan menghukumkan dunja, tetapi sopaja Aku paliharakan dunja.

48Barang sijapa membo-wangkan B/eta, dan tijada tarima perkata; anku, padanja djuga ada satu hakim; perkata; an itu jang Aku katakan, itu djuga akan menghukumkan dija pada hari penghabisan.

49Karana sudah tiada Kukatakan deri sendiriku; tetapi Bapa itu, jang sudah suroh B/eta datang, Ija djuga sudah kasi padaku satu titah, apatah Aku haros bowat, dan apa B/eta haros berkatakan.

50Maka Aku ada tahu, jang titahnja itu ada kahidopan kakal: Sebab itu, apatah Kukatakan, Aku katakan itu sabagimana Bapa sudah bilang padaku. <<  Yohanes 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran