Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMP]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 10 : 16 >> 

AMP: The cup of blessing [of wine at the Lord's Supper] upon which we ask [God's] blessing, does it not mean [that in drinking it] we participate in {and} share a fellowship (a communion) in the blood of Christ (the Messiah)? The bread which we break, does it not mean [that in eating it] we participate in {and} share a fellowship (a communion) in the body of Christ?


AYT: Bukankah cawan berkat yang kita syukuri itu adalah persekutuan dalam darah Kristus? Dan, bukankah roti yang kita pecahkan itu adalah persekutuan dalam tubuh Kristus?

TB: Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?

TL: Adapun cawan berkat yang kita berkati, bukankah ia itu persekutuan di dalam darah Kristus? Dan roti yang kita pecahkan, bukankah ia itu persekutuan di dalam tubuh Kristus?

MILT: Cawan berkat yang sedang kita berkati, bukankah itu merupakan persekutuan darah Kristus? Roti yang sedang kita pecah-pecahkan, bukankah itu merupakan persekutuan tubuh Kristus?

Shellabear 2010: Bukankah dalam cawan berkah, yang atasnya kita ucapkan kalimat berkah, kita sama-sama memperoleh bagian dalam darah Al Masih? Demikian pula dengan roti yang kita pecah-pecahkan. Bukankah di dalamnya kita sama-sama memperoleh bagian dalam tubuh Al Masih?

KS (Revisi Shellabear 2011): Bukankah dalam cawan berkah, yang atasnya kita ucapkan kalimat berkah, kita sama-sama memperoleh bagian dalam darah Al Masih? Demikian pula dengan roti yang kita pecah-pecahkan. Bukankah di dalamnya kita sama-sama memperoleh bagian dalam tubuh Al Masih?

Shellabear 2000: Bukankah dalam cawan berkah, yang atasnya kita ucapkan kalimat berkah, kita bersama-sama memperoleh bagian dalam darah Al Masih? Demikian pula dengan roti yang kita pecah-pecahkan. Bukankah di dalamnya kita bersama-sama memperoleh bagian dalam tubuh Al Masih?

KSZI: Bukankah cawan kesyurkuran yang kita berkati itu menunjukkan kita sama-sama mengambil bahagian dalam darah al-Masih? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan itu menunjukkan kita sama-sama mengambil bahagian dalam tubuh al-Masih?

KSKK: Bukankah piala pemberkatan yang kita berkati adalah persatuan dengan darah Kristus? Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan itu adalah persatuan dengan tubuh Kristus?

WBTC Draft: Bukankah cawan berkat yang kita syukuri itu, merupakan gambaran bahwa kita turut ambil bagian dalam darah Kristus? Dan bukankah roti yang kita pecahkan itu merupakan gambaran bahwa kita turut ambil bagian dalam tubuh Kristus?

VMD: Bukankah cawan berkat yang kita syukuri itu, merupakan gambaran bahwa kita turut ambil bagian dalam darah Kristus? Dan bukankah roti yang kita pecahkan itu merupakan gambaran bahwa kita turut ambil bagian dalam tubuh Kristus?

AMD: Bukankah cawan berkat yang kita syukuri itu menunjukkan bahwa kita ikut ambil bagian di dalam darah Kristus? Dan, bukankah roti yang kita pecahkan itu menunjukkan bahwa kita ikut ambil bagian di dalam tubuh Kristus?

TSI: Waktu kita merayakan Perjamuan Kudus, sudah jelas bahwa cawan air anggur yang kudus dan yang kita syukuri itu merupakan gambaran bahwa kita turut mengambil bagian dalam darah Kristus. Demikian juga roti yang kita sobek-sobek itu merupakan gambaran bahwa kita turut mengambil bagian dalam tubuh Kristus.

BIS: Pada waktu kita minum anggur dengan mengucap terima kasih kepada Allah, bukankah itu menunjukkan bahwa kita bersatu dengan Kristus dalam kematian-Nya? Dan pada waktu kita membagi-bagikan roti untuk dimakan bersama-sama, bukankah itu menunjukkan bahwa kita bersatu dalam tubuh Kristus?

TMV: Semasa Perjamuan Tuhan, kita minum wain dengan mengucap syukur kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahawa kita bersatu dengan Kristus dalam kematian-Nya. Semasa roti dibahagi-bahagikan untuk dimakan bersama-sama, hal ini menunjukkan bahawa kita bersatu dalam tubuh Kristus.

BSD: Apabila kita mengadakan perjamuan untuk memperingati kematian Kristus, kita minum dari satu gelas anggur dan mengucapkan terima kasih kepada Allah. Pada waktu kita minum dari gelas itu, kita menunjukkan bahwa kita bersatu dengan Kristus dalam kematian-Nya.

FAYH: Pada waktu kita mohon berkat Tuhan ketika minum air anggur pada Perjamuan Tuhan, bukankah ini berarti bahwa semua yang minum sama-sama memperoleh berkat dari darah Kristus? Dan dengan memakan roti yang telah kita pecah-pecahkan, kita sama-sama memperoleh berkat dari tubuh-Nya.

ENDE: Bukankah piala pemberkatan jang kita berkati adalah persatuan dengan darah Kristus? Bukankah roti jang kita petjahkan adalah persatuan dengan tubuh Kristus?

Shellabear 1912: Adapun cawan yang diberkati, yang kita memberkati itu, bukankah didalamnya kita bersama-sama beroleh kebahagian dalam darah al-Masih? Maka roti yang pecakan bukankah dalamnya itu kita bersama-sama beroleh bahagian dalam tubuh al-Masih?

Klinkert 1879: Adapon piala berkat, jang kita berkati, boekankah ija-itoe perhoeboengan dengan darah Almasih? Danlagi roti, jang kita petjahkan itoe, boekankah ija-itoe perhoeboengan dengan toeboeh Almasih?

Klinkert 1863: Bahoewa tjawan berkat, jang kita mintaken berkat, boekan ija-itoe persakoetoan darah Kristoes? Maka itoe roti, jang kita petjahken, boekan ija-itoe persakoetoan badan Kristoes?

Melayu Baba: Itu chawan berkat yang kita berkatkan, bukan-kah dalam-nya kita bersama-sama dapat bhagian dalam darah Almaseh? Itu roti yang kita pchahkan, bukan-kah dalam-nya kita bersama-sama dapat bhagian dalam badan Almaseh?

Ambon Draft: Tjawan minoman berkat, atas jang mana kami meng-utjap berkat, bukankah itu djuga ada sawatu persakutu-wan dengan darah Tuhan Christos? Rawti jang kami pitjahkan, bukankah itu dju-ga sawatu persakutuwan deng-an tuboh Christos.?

Keasberry: Bahwa piala burkat yang kita mumohonkan burkat, maka bukankah iya itu burskutuan darah Almasih? Maka roti yang kita puchahkan itu, bukankah iya itu burskutuan tuboh Almasih?

Leydekker Draft: TJawan minoman tsalat jang 'atasnja kamij meng`utjap tsalat, bukankah 'itu 'ada persakutuwan dengan darah 'Elmesehh? rawtij jang kamij pitjahkan, bukankah 'itu 'ada persakutuwan dengan tuboh 'Elmesehh?

AVB: Bukankah cawan kesyukuran yang kita berkati itu menunjukkan kita sama-sama mengambil bahagian dalam darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan itu menunjukkan kita sama-sama mengambil bahagian dalam tubuh Kristus?


TB ITL: Bukankah <3780> cawan <4221> pengucapan <2129> syukur, yang <3739> atasnya kita ucapkan syukur <2127>, adalah <1510> persekutuan <2842> dengan darah <129> Kristus <5547>? Bukankah <3780> roti <740> yang <3739> kita pecah-pecahkan <2806> adalah <1510> persekutuan <2842> dengan tubuh <4983> Kristus <5547>?


Jawa: Tuwunging pamuji sokur kang kita pujekake, apa ora minangka patunggalan klayan rohe Sang Kristus? Apa roti kang kita cuwil-cuwil iku ora minangka patunggalan klayan sarirane Sang Kristus?

Jawa 2006: Tuwunging pamuji sokur kang kita sukuri iku, apa ora dadi wujuding patunggilan kalawan rahé Kristus? Apa roti kang kita cuwil-cuwil iku ora dadi wujuding patunggilan kalawan sarirané Kristus?

Jawa 1994: Tuwungé berkah sing kita tampani saka Gusti klawan ngucap sukur, kuwi yèn kita ombé, apa ora mratélakaké enggon kita tetunggalan karo rohé Sang Kristus? Lan yèn kita mangan roti sing kita cuwil-cuwil, apa ora mratélakaké enggon kita tetunggilan karo sarirané Sang Kristus?

Jawa-Suriname: Nèk awaké déwé ngombé anggur nèk kumpulan, kanggo ngélingké getihé Gusti Yésus, sing tumètès kanggo nglabuhi awaké déwé lan awaké déwé maturkesuwun marang Gusti, kuwi nduduhké nèk awaké déwé iki wis dadi siji karo kabèh wong sing wis ditebus karo getihé Gusti Yésus. Semono uga nèk awaké déwé mangan rotiné nèk kumpulan, kuwi nduduhké nèk awaké déwé wis dadi siji karo wong kabèh sing wis dilabuhi karo Kristus sak barengé Dèkné masrahké badané nang kayu pentèngan.

Sunda: Waktu urang nginum anggur tina lumur dina Jamuan Gusti anu ku urang disukurkeun ka Allah, eta ciri urang kaserepan ku getih Kristus. Roti anu ku urang dipecah-pecah didahar dina eta Jamuan, ciri diri urang ngahiji jeung salira Kristus.

Sunda Formal: Kapan lumur berkah anu ku urang ditarima ku muji sukur teh, na lain geus ngalantarankeun urang tunggal sagetih jeung getih Al Masih? Na urang teh lain geus jadi sadaging jeung salira Al Masih, waktu urang ngabagi-bagi roti?

Madura: E bakto sampeyan sareng kaula sadaja ngenom anggur sambi asokkor ka Allah, ganeka gu ta’ noduwagi ja’ sampeyan sareng kaula sadaja daddi settong sareng Almasih e dhalem sedana? Ban e bakto sampeyan sareng kaula sadaja gi-magi roti se edha’ara areng-sareng, ganeka gu ta’ noduwagi ja’ sampeyan sareng kaula sadaja daddi settong e dhalem badannepon Almasih?

Bauzi: Neham bak. Iho Kristus bake tu vuzehi meedam dam nibe iho vahi ame Da Kristus eloho bak laba vi ozome vahi na àdam bak lam, “Akati modemna modela?” laham bak lam vi ozodale. Neham bak. Iho faina meedam bake gohali Kristus ahit uledi damat Am ve ut tetehesuhunaso laba paku dou am vasea veàtoho bak laba iho vi ozome Ala bake neha, “Ai Ala oa, oho na nim neàna modeho,” lahame labihasu tom gagodume neàdi iho ame anggur oo vaksa lam vahi uddam bak. Ame iho lab vahi uddam bak lam iho gi neham bak vi ozodume uddam bak. Dam giidat aame ozo, “Làhà dam labe iho faina meedam bake Yesusam vasea gohali modi fa neàdem dam zoho ame?” lahame aame ozobohudem bake iho vahi uddam bak. Labi laha damat Yesus Am so ut tetehesuhunaso laba esu paku doho bak laba iho vi ozome ame roti agube dam bake lodume uloholi vahi àdam di lam iho gi neham bak vi ozodume vahi àdam bak. Dam giidat aame ozo, “Làhà dam labe iho faina meedam bake Yesus damat ve Am so ut tetehesuhunaso laba esu paku dou eloi gohali modi fa neàdem dam zoho ame?” lahame aame ozobohudem bake iho vahi àdam bak.

Bali: Yening iraga nginum saking gelas sane madaging merta, tur pabuat gelase punika iraga matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, boyake punika patunggilan sajeroning rah Ida Sang Kristus? Samaliha rikala iraga nunas roti sane gompes-gompes iraga, boyake punika patunggilan ring anggan Ida Sang Kristus?

Ngaju: Hong katika itah mihop anggor sambil manarimakasih akan Hatalla, en dia jete mamparahan je itah toh hinje dengan Kristus huang pampateie? Tuntang katika itah mambagi rote akan kinan itah haya-hayak, en dia jete mamparahan je itah hinje dengan bitin Kristus?

Sasak: Sewaktu ite nginem anggur siq ucapan syukur tipaq Allah, napi hal nike ndẽq nyatayang bahwe ite niki besopoq kance daraq Almasih? Dait sewaktu ite bagi-bagiang ruti jari tekelorang bareng-bareng, napi nike ndẽq nyatayang bahwe ite besopoq dalem rage Almasih?

Bugis: Wettutta ménung anggoro sibawa mattarima kasi lao ri Allataala, dé’ga na iyaro nappaitangngi makkedaé masséddiki sibawa Kristus ri laleng amatén-Na? Sibawa wettutta bagé-bagéwi rotié untu’ riyanré’ massibawa, dé’ga na iyaro nappaitangngi makkedaé masséddiki ri laleng tubunna Kristus?

Makasar: Ri wattunta sipangnginungang anggoro’ siagang appala’ sukkuru’ mae ri Allata’ala, sai iaminjo a’jari pammatei angkanaya a’jari se’re ngaseng maki’ siagang Almasi lalang ri kamateanNa? Kammayatompa ri wattunna nibage-bage anjo roti se’rea nampa assama-samaki’ angkanrei, sai iaminjo a’jari pammatei angkanaya a’jari se’re maki’ lalang ri batangkalenNa Almasi?

Toraja: Iatu irusan pa’kurre sumangasan tu takurre sumanga’i, tang iaraka to tu umpasirapuki’ raraNa Kristus? Sia iatu roti tatepu-tepu, tangiaraka umpasirapuki’ Kalena Kristus?

Duri: Ia ke Kakumandean Maceroki', nniso'iki' cangkiri'-Na Puang tamangkurru sumanga' too lako Puang Allataala. Iamo tandana kumua mateki' sola Almaseh. Na takande tooi to mesa' roti ditawa-tawa. Iamo tandana kumua mesa'miriki' lan kale-Na Almaseh.

Gorontalo: Halati tuwa-tuwanga angguru u diluanto alihu barakatiya mayi lo Allahuta'ala tuwoto ito ma lowali tuwawu wolo duhuliyo li Isa Almasih. Wawu roti u ma pili-pilitangunto mota tuwoto ito ma lowali tuwawu wolo batanga li Isa Almasih.

Gorontalo 2006: Tou̒ ito mongilu angguru lou̒ molapali mola sukuru ode Allahu Taa̒ala, wolo uito diila mopotuhata mai deu̒ ito motituwau woli Almasi to opopate-Lio? Wau tou̒ ito molaya-layade roti u tamelola pee̒-pee̒enta, wolo uito diila mopotuhata mai deu̒ ito motituwau todelomo batanga li Almasi?

Balantak: Na tempo i kita minginum anggur na sasangkir barakaat ka' munsukuur Alaata'ala, taasi' uga' iya'a mompopo'inti'ikon se' i kita motokantang tii Kristus na kolapusan-Na? Ka' na tempo kita mongobo-obos roti bo kaanonta, taasi' uga' iya'a mompopo'inti'ikon se' i kita tonsoop sampana waka ni Kristus?

Bambam: Maka' muihu'kia' anggur illaam pa'tosabeam sanda maseho takuhhu'i sumanga' längäm Puang Allataala, kalembasanna umpengkilalaikia' katitolloam hahana Kristus. Iam too tapotanda diua petauannangkia' Kristus indo to ussolongkia' umpolalam kamateanna. Susi siam duka' ke umpiä'-piä'kia' hoti illaam pa'tosabeam sanda maseho mendadi tanda diua sakalebungkia' illaam bätä puntinna Kristus.

Kaili Da'a: Tempo kita manginu panginu ante manguli tarima kasi ka Alatala ri posusa mantora kamate i Pue Yesus, natantumo etu tandaina kita nombarata bagia riara kuasa lei Kristus. Pade tempo kita nanggoni roti to nibingga-bingga riara posusa etu natantumo etu tandaina kita nombarata bagia riara koro Kristus.

Mongondow: Kowakutu in nonginum kon anggur bo nosukur ko'i Allah, tua mangalenya notobatuí bidon i Kristus ing kita kom bonu ing kinopatoian-Nya. Bo ko wakutu nosilai kon roti ing kita sing ka'anon moyotakin, yo tua mangalenya notobatuídon takin awak i Kristus ing kita.

Aralle: Ponna ke ungngenu'ingkea' angkoro' ang la mampakalehaingkea' didiona hahana Kristus anna ma'kuhhu'sumanga'ingkea' dai' di Puang Alataala, ya' dianto ang tapotanda taoatee petauannamingkea' Kristus ang nasulängngi ungngolai kamateanna. Noa tunne' ke umbahe-bahe bumingkea' yato roti ang la mampakalehaingkea' kamateanna, ya' dia tunto nei' ang tapotanda taoatee mendahimingke baheang yaling di bätäng kalaena Kristus.

Napu: Ane maenu sambelake anggoro, takatuinao wahena Kerisitu au tebumbuhami i kau mombehape hai tauli ngkaya kamaroana i Pue Ala. Ada iti mopakanoto kaikitana tauna au Napahuru Kerisitu hai waheNa. Hai ane roti rakira-kiraake, taande sambela bona mokatuinao kapatena Kerisitu i kau mombehape. Ada iti mopakanoto pohintuwuta i lalu watana Kerisitu.

Sangir: Piạ i kitẹ kạpěnginung e anggorẹ̌ kụ makịtarimakasẹ su Mawu Ruata e, ene wal᷊inewe mělẹ̌lahẹ u i kitẹ e nasěmbaụ dingang'i Kristus su ral᷊ungu kapapohong'E tangu? Dingangu piạ e i kitẹ kapẹ̌papahiạem boratẹ̌ mědeạu kanengang sěngkapahungkaěng, ene wal᷊inewe mělẹ̌lahẹ u i kitẹ e nasěmbaụ su ral᷊ungu wadang i Kristus tangu?

Taa: Wali tempo kita manginu anu to re’e ri sangkir mangendo raa i ngKerisitu tempo Ia mate ri kaju pasape, tempo etu kita manganto’oka i Pue Allah tarima matao. Roo see kita manginu sindara-ndara. Wali palaong etu mawali tondong kita samparia mangarata kasanang apa kita room nolika i ngKerisitu raanya. Pasi tempo kita mangampesu-mpesu roti pei mangkoni sindara-ndara mangendo koro i ngKerisitu anu mate ri kaju pasape, palaong etu mawali tondong kita samparia rapasimba’a resi koro to si Ia etu.

Rote: Nai lelek ita tinu angol no toke makasi neu Manetualain, ade ndia ta natu'du nae, ita da'di esa to Kristus nai mamate na dalek fa do? Ma nai lelek ita baba'e loti, fo ita ta'a sama-sama ndia, ade ndia ta natu'du nae, ita da'di esa nai Kristu ao paa na dalek nde ndia fa do?

Galela: Nakoso ngone o anggur poudo ma ngale ma Kristus Awi au ikokopolaka gena pososininga, ngone gena nanga sukuru patide o Gikimoiye. Magena o nonako moi ngone manena ma Kristus Awi nyawaka, la kanaga de Awi au gena nanga dorou watupuka. De ma orasi ngone o roti patepi-tepi ma ngale ma Kristus Awi rohe wahihikeka gena lo pososininga, magena o nonako moili ngone manena ma Kristus Awi nyawaka, la kanaga de Awi rohe wositagali ma ngale nanga dorou watupuka.

Yali, Angguruk: Ik kubag fanowon seneg lit Allah Ninikni ulug sembahyang uruk lit naruk lahema Kristus amep men mangno atuk lahe fug? Suburu kuroho naruk laheyon ari Kristus ebe men mangno atuk lahe fug?

Tabaru: Gee ngone 'o Ngodomo 'Itebi-tebini podiai ma ngale posingano-nganonie ma Kristus wosongene, ma 'orasi ge'ena po'amalaha ma Jo'oungu ma Dutuka de 'o 'anggur po'okere de 'o roti posibula-bula. Ge'ena ma ngale ngone poodumu pomarimoi de ma Kristus sababu 'awi 'aunu 'ipoa de 'awi roese wosisarakaniokau wiso-songene, ge'ena ma ngale wonatuusu 'o sowonoka.

Karo: Asum siinem lau anggur tare calung si nggo ipasu-pasu alu ngataken bujur man Dibata, ma kin e nuduhken maka kita dat bagin i bas dareh Kristus? Janah asum sicepik-cepik roti guna ipan ras-ras, ma kin e nuduhken maka kita dat bagin i bas kula Kristus?

Simalungun: Panginuman pasu-pasu, na tinarimakasihkonta in, ai lang parsaoran pakon daroh ni Kristus do in? Anjaha ruti na ipartopik hita in, ai lang parsaoran pakon badan ni Kristus do in?

Toba: Siinumon pasupasu i, na tahamauliatehon, nda parsaoran ni mudar ni Kristus do i? Roti na taponggoli i, nda parsaoran ni daging ni Kristus do i?

Dairi: Sinderrang kita mènum anggur ibas caban pasu-pasu idi nai, merkitè mendokken mejalo metangkup taba Dèbata, otang menuduhken kesadanta dekket Kristus mi bagasen kemmatèenna i ngo idi? Janah sinderrang sipella-pella roti i janah rebbak kipangan, otang mennuduhken kesadanta mi badan Kristus idi ngo i?

Minangkabau: Dikutiko kito minun anggur jo mangucapkan tarimo kasih kapado Allah, indakkoh itu manyatokan baraso kito basatu jo Isa Almasih dalam kamatian-Nyo? Baitu pulo dikutiko kito mambagi-bagikan roti untuak dimakan basamo-samo, indakkoh itu manyatokan baraso kito basatu dalam tubuah Isa Almasih?

Nias: Ba ginõtõ tabadu nagu si fao fangandrõ saohagõlõ khõ Lowalangi, hadia tenga sangoroma da'õ wa ha sambua ita khõ Keriso ba wa'amate-Nia? Ba ba ginõtõ tabagibagi roti ba wemanga, hadia tenga sangoroma da'õ wa ha sambua ita ba mboto Keriso?

Mentawai: Ai sita muloló anggur samba aitakukua kam surá ka tubut Taikamanua, tá pá nia nenda masipatotoilá patabbaratta ka tubut Kristus ka kamateiatnia? Samba ka tetret aitapaaabbó roti tapukom kam sambatta, tá pá nia nenda masipatotoilá patabbaratta ka tubut Kristus?

Lampung: Pada waktu ram nginum anggor jama ngucapko terima kasih jama Allah, bukankah ano nunjukko bahwa ram besatu jama Almasih delom kematian-Ni? Rik pada waktu ram ngebagi-bagiko ruti untuk dikanik jama-jama, bukankah ano nunjukko bahwa ram besatu delom badan Almasih?

Aceh: Bak watée tanyoe jieb ié anggô talakée teurimong gaséh ubak Po teu Allah, peu kheueh nyan kon ka teutunyok bahwa tanyoe meusaboh ngon Almaseh lam maté Gobnyan? Dan bak watée tanyoe tabagi-tabagi ruti keutapajoh meusajan-sajan, peu kheueh nyan kon ka teutunyok bahwa tanyoe ka meusaboh lam tuboh Almaseh?

Mamasa: Ianna ummiru'kia' anggur illalan pa'tosaean sanda masero takurru'i sumanga' langngan Puang Allata'alla kalembasanna kumua to napamesa kappa'mikia' rarana Kristus mangka to'do. Susi toi duka' ke umpiak-piakki' roti illalan pa'tosaean sanda masero kalembasanna kumua to mesamikia' illalan batang kalena Kristus.

Berik: Nei Kristus nejeya tebanaram, nei jam negama betwenaram enggalfe tere Kristusmanaiserem negama saribestaabonf, jes jepserem nei fo angguru ga negama telbebili, fo angguru nei jes negama telbebilirim Uwa Sanbagirfe "Ase samfer golmini" ga jem temawer negama gweyibene. Nei fo angguru jeiserem jewer negama telbebilirim, nei ga tere Kristusmanaiserem ga jes negama sarbistaabona, aawisi Jemna aa galap tenbentetyaram. Ane nei nena ga nejema gweraasona enggame neiba safna daamfennaberam Kristusfar. Ane nei rotini jeiserem jam negama syenulnonnorom, ane rotini jeiserem nei jewera tombaabilirim, nei tere Kristusmanaiserem ga nejesa sarbistaabona, tifni Jemnaiserem aa galap ne tamtamtanaram, ane nei nena ga nejama gweraasona enggame neiba tifni daamfennam Kristusfar.

Manggarai: Toé weli piala ata papé te wali di’a oné Mori Keraéng, pandé neki-ca agu dara di Kristus? Toé weli roti hitut pu’il kudut hang cama laing, pandé neki-ca agu weki di Kristus?

Sabu: Pa dhara awe ngino ko ri di ne ei-ago ne jhe peha'e kolo li ie nga ae pa Deo, ta do adho ke ne lai napoanne ta peteleo pa di ta do jadhi hahhi ke di nga Kristus pa dhara lua made No? Jhe pa dhara awe nga pebhage-bhage ne ri di ne roti ne tu nga'a hela'u-la'u ne, ta do adho ke napoanne do ta peteleo pa di, ta do jadhi hahhi ke di nga ngi'u Kristus?

Kupang: Pikir coba ini hal: kalo kotong bakumpul ko makan di Tuhan pung meja, ais ame itu galás ko minta tarima kasi sang Dia, ais kotong minum dari itu galás, dia pung arti bilang, kotong ada taꞌika deng Kristus. Waktu Dia tumpa Dia pung dara ko mati, itu tingka ke kotong ju iko mati. Kalo kotong bekin pica itu roti, ais kotong makan, dia pung arti sama, andia, kotong ada taꞌika deng Kristus. Jadi waktu Dia mati, itu tingka ke kotong ju iko mati.

Abun: Men ki ndo mo Yefun Allah, orete men da nau anggur, bi sukjimnut do, men sino tepsu dik mo gato men da Yesus Kristus dé ne sino, bado? Sane dom, roti gato men syat wa men git subere men napawa Yefun Yesus, men git roti ne yo, bi sukjimnut do, men sino tepsu dik mo Yesus Kristus bi rus-i, gato tepsu An kaim ne, bado?

Meyah: Iwa isujohu rot mar ongga didif danggot ainsa kef rot rua ongga rugif gu mar ongga oska ojgomu. Jeska gij mona ongga mimif mij anggur efei morototuma jeskaseda murois oufamofa gu Yesus Kristus rot efen ogufu ongga eya tumu mega salib nou mimif, beda koma tein erek orocunc rot oida mimif muira gij rusnok ebic egens ojgomu fob. Erek koma tein, gij mona ongga mimif mintka roti erek misisi keingg misinsa rot Yesus efaga ongga anggos tumu mega salib nou mimif, beda koma tein erek orocunc rot oida mimif muira gij rusnok ebic egens fob.

Uma: Ane mpo'inu-ta anggur mpokiwoi raa' Kristus to rabowo hi kaju parika', mpo'uli'-ta tarima kasi hi Pue' Alata'ala, pai' ta'inu hangkaa–ngkania. Ha uma toe-mi tanda kakita'-na ntodea-na Kristus to natolo' hante kamate-nae? Pai' ane mpobagi-ta roti takoni' hangkaa–ngkania mpokiwoi kamate-na Kristus hi kaju parika', ha uma toe-mi tanda kakita'-na bagia–bagia hi rala woto Kristus-e?

Yawa: Vatano wamanave Kristus ai wamamo wamanunugambe indamu Kristus apa kakaije mamo wansaemen dai. Weti wamo mokijo anggurije raijaseo muno wamo kove raura seo Amisye ai, umba wamo ramanam. Arono wamo ramanam, wambe intabove Kristus ai weye Apa mavu nsororopo wansamarom no inyo kapite rai. Muno arono wamo rotije raporadi muno wamo raisy, omamo wambe intabove Kristus ai weye Po anasine raunande kakaijo wansai.


NETBible: Is not the cup of blessing that we bless a sharing in the blood of Christ? Is not the bread that we break a sharing in the body of Christ?

NASB: Is not the cup of blessing which we bless a sharing in the blood of Christ? Is not the bread which we break a sharing in the body of Christ?

HCSB: The cup of blessing that we bless, is it not a sharing in the blood of Christ? The bread that we break, is it not a sharing in the body of Christ?

LEB: The cup of blessing which we bless, is it not a participation in the blood of Christ? The bread which we break, is it not a participation in the body of Christ?

NIV: Is not the cup of thanksgiving for which we give thanks a participation in the blood of Christ? And is not the bread that we break a participation in the body of Christ?

ESV: The cup of blessing that we bless, is it not a participation in the blood of Christ? The bread that we break, is it not a participation in the body of Christ?

NRSV: The cup of blessing that we bless, is it not a sharing in the blood of Christ? The bread that we break, is it not a sharing in the body of Christ?

REB: When we bless the cup of blessing, is it not a means of sharing in the blood of Christ? When we break the bread, is it not a means of sharing in the body of Christ?

NKJV: The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ?

KJV: The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ?

NLT: When we bless the cup at the Lord’s Table, aren’t we sharing in the benefits of the blood of Christ? And when we break the loaf of bread, aren’t we sharing in the benefits of the body of Christ?

GNB: The cup we use in the Lord's Supper and for which we give thanks to God: when we drink from it, we are sharing in the blood of Christ. And the bread we break: when we eat it, we are sharing in the body of Christ.

ERV: The cup of blessing that we give thanks for is a sharing in the blood sacrifice of Christ, isn’t it? And the bread that we break is a sharing in the body of Christ, isn’t it?

EVD: The cup of blessing that we give thanks for is a sharing in the blood (death) of Christ, isn’t it? And the bread that we break is a sharing in the body of Christ, isn’t it?

BBE: The cup of blessing which we take, does it not give us a part in the blood of Christ? and is not the broken bread a taking part in the body of Christ?

MSG: When we drink the cup of blessing, aren't we taking into ourselves the blood, the very life, of Christ? And isn't it the same with the loaf of bread we break and eat? Don't we take into ourselves the body, the very life, of Christ?

Phillips NT: The cup of blessing which we bless, is it not a very sharing in the blood of Christ? When we break the bread do we not actually share in the body of Christ?

DEIBLER: During the Lord’s Supper, after we ask God to bless …the wine/the grape juice†in the cup, we give thanks for it and drink it. By doing that, we certainly are [RHQ] sharing in what Christ did for us when his blood flowed from his body when he died. During the Lord’s Supper, when we break the breadand eat it, …we are certainly sharing in [MTY] what Christ did for us when his body suffered for us on the cross./are we not sharing in [MTY] what Christ did for us when his body suffered for us on the cross?† [RHQ]

GULLAH: Een de Lawd Suppa wen we drink wa dey een de cup, we tank God dat we all hab we paat een de blood dat Christ done shed fa we, ainty? An wen we broke de bread, we all hab we paat een Christ body, ainty dough?

CEV: When we drink from the cup that we ask God to bless, isn't that sharing in the blood of Christ? When we eat the bread that we break, isn't that sharing in the body of Christ?

CEVUK: When we drink from the cup that we ask God to bless, isn't that sharing in the blood of Christ? When we eat the bread that we break, isn't that sharing in the body of Christ?

GWV: When we bless the cup of blessing aren’t we sharing in the blood of Christ? When we break the bread aren’t we sharing in the body of Christ?


NET [draft] ITL: Is <1510> not <3780> the cup <4221> of blessing <2129> that <3739> we bless <2127> a sharing <2842> in the blood <129> of Christ <5547>? Is <1510> not <3780> the bread <740> that <3739> we break <2806> a sharing <2842> in the body <4983> of Christ <5547>? <<  1 Korintus 10 : 16 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran