Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 10 >> 

Pakel

1Parasemeton, tiang meled mapakeling semeton sami, indik pamargin leluur iragane nguni ngiring Dane Musa. Dane sami kasayubin antuk mega, tur sami pada nglintangin Segara Abang saha rahayu.

2Sajeroning megane punika miwah sajeroning segarane punika dane sami pada kalukat dados pangiring Dane Musa.

3Dane sami pada ngajengang roti sane pateh, inggih punika ajengan rohani,

4tur sami pada nginum inuman sane pateh, inggih punika inuman rohani. Dane sareng sami nginum saking batu rohani sane nyarengin dane. Batune punika tan lian, inggih punika Ida Sang Kristus ngraga.

5Nanging yadiastu kadi asapunika, akeh saking pantaran danene sane tan kaledangin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, punika awinannya sawan danene mauyagan ring tegal melakange.

6Paindikane punika, makasami dados conto buat iraga, buat mapakeling iraga, mangda iraga sampunang jaga ngedotang paindikan-paindikan sane tan patut, pateh sakadi sane kalaksanayang antuk leluur iragane nguni.

7Samaliha mangda sampunang iraga nyumbah arca-arca sakadi sane sampun kamargiang antuk makudang-kudang leluur iragane, sakadi sane sampun kasuratang ring Cakepan Sucine: “Lantas anake ento pada negak laut pada mangan nginum; sasubane ento lantas pada maigel-igelan.”

8Sampunang pisan iraga macecabulan sakadi sane sampun kalaksanayang olih makudang-kudang leluur iragane punika, sane ngawinang dane seda sareng tigalikur tali akehipun sajeroning arahina.

9Tur sampunang pisan-pisan iraga mintonin Ida Sang Panembahan, sakadi sane sampun kamargiang antuk makudang-kudang leluur iragane kantos dane seda cotot ula.

10Tur sampunang pada pakrimik, sakadi sane sampun kalaksanayang antuk makudang-kudang leluur iragane nguni, kantos dane kasedayang antuk Malaekat Patine.

11Indike punika sami sampun nibenin dane, minakadi dados conto, pabuat anak tiosan, tur makasami kasuratang mangda dados pakeling buat iraga sane urip ring masane mangkin, inggih punika ring masa pamuput jagate.

12Punika awinanipun sapasiraja sane marasa ring dewekipune kukuh, patut tansah yatna, mangda sampunang ipun labuh.

13Gegodan-gegodan sane sampun nempuh ragan semetone, punika gegodan sane taler biasa nempuh sawatek manusane. Ida Sang Hyang Widi Wasa punika satia tuu, punika awinannya Ida tanja pacang manggayang parasemeton kagoda langkungan ring kakuatan semetone. Rikalane semeton keni gegodan, Ida jaga mapaica kakuatan, mangda semeton mrasidayang ngarepin gegodane punika tur ngluputang semeton saking gegodane punika.

14Duaning punika parasemeton sane kinasih, kelidin pisan indik nyumbah arca punika.

15Tiang matur ring semeton sakadi anak sane wicaksana. Becikang makayunin atur tiange puniki!

16Yening iraga nginum saking gelas sane madaging merta, tur pabuat gelase punika iraga matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, boyake punika patunggilan sajeroning rah Ida Sang Kristus? Samaliha rikala iraga nunas roti sane gompes-gompes iraga, boyake punika patunggilan ring anggan Ida Sang Kristus?

17Santukan roti punika wantah abungkul, dadosipun iraga puniki yadianja sareng akeh, nanging dados mawak tunggal, santukan iraga sareng sami pada ngajengang roti sane abungkul punika.

18Becikangja nlektekang bangsa Ibranine: Anake sane polih ngajengang ajeng-ajengan sane katurang ring genah aturane, ipun taler polih duman ngaturang ayah ring genah ngaturang aturane punika.

19Punapike sane tuek tiang antuk baos tiange puniki? Punapike arca-arca wiadin bebanten sane katurang ring arca-arca punika sawiakti mapikenoh?

20Sane tuek tiang inggih punika: mungguing bebanten anake sane katurang ring genah aturan arca-arcane, boyaja katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa nanging katurang ring setan-setan. Tiang tan lila, yen semeton matunggilan sareng setan-setane punika.

21Semeton nenten patut nginum saking gelas Ida Sang Panembahan, wusan punika raris nginum saking gelas setane. Semeton nenten patut sareng-sareng ngajengang ring perjamuan Ida Sang Panembahan, wusan punika raris ngajengang ring perjamuan setan punika.

22Punapike iraga mamanah mangda Ida Sang Panembahan iri ring pakayunan Idane? Punapike iraga mitaenang, mungguing kuasan iragane langkungan ring Ida?

23Wenten anak mabaos kadi asapuniki: “Iraga dados malaksana sakita karep iraga.” Punika sawiakti, nanging boyaja makasami mapikenoh buat iraga. Iraga dados malaksana sakita karep iragane, nanging boyaja makasami becik buat iraga.

24Sampunangja wantah makayunin kabuatan semetone niri kewanten, nanging patut taler semeton sareng-sareng makayunin kabuatan anak tiosan.

25Semeton dados ngajengang sawatek ulame sane kadol ring pasar, saha tan perlu nureksain, malantaran sumelang pakayunan semetone.

26Santukan kecap Cakepan Sucine sapuniki: “Jagate miwah sadagingipun sami punika druen Ida Sang Panembahan.”

27Yening semeton kaundang majengan antuk anak sane tan pracaya ring Ida Sang Panembahan, tur semeton taler sampun nampi undangane punika, ajengangja saluiring sane kasodaang pabuat semeton saha tan perlu malih nureksain malantaran semeton marasa sumelang ring kayun.

28Nanging yen wenten anak mabaos ring semeton: “Ajeng-ajengane puniki surudan arca!” Yen asapunika sampunangja ajenga surudane punika, lantaran wenten semeton sane maosang miwah malantaran semeton sumelang ring kayun.

29Sane dados tetujon tiange, boyaja sumelang ring pakayunan semetone niri, nanging sumelang ring manah anake sane lianan punika. Menawita wenten semeton sane mataken: “Napi awinanipun kabebasan tiange kawatesin antuk sumelang manah anak lian?

30Yening tiang sampun ngastawa matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa buat dedaarane sane tunas tiang, napi awinanipun anake nyadcad tiang ulihan tiang nunas dedaaran sane sampun astawayang tiang punika?”

31Napija luire sane laksanayang semeton, yadiastun mangan wiadin nginum, laksanayangja punika sami buat ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa.

32Sampunang pisan semeton kantos ngawinang santul pakayunan semetone tiosan. Yadian ipun punika anak Yahudi wiadin anak Yunani, wiadin pasamuan druen Ida Sang Hyang Widi Wasa.

33Tinutinja tiang! Tiang setata ngusahayang mangda mrasidayang ngardi liang manah anake sami ring saluiring paindikan. Nanging boyaja buat kapentingan tiange, sakewanten buat kapentingan anake sareng akeh, mangda anake punika sami prasida karahayuang!Download Audio MP3 (1 Korintus 10):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Korintus 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran