Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 11 >> 

1Tinutinja tiang, pateh sakadi tiang ninutin Ida Sang Kristus.

Indik

2Tiang muji semeton santukan semeton tansah eling ring tiang, maliha semeton tetep pageh ngagem paurukan sane sampun aturang tiang ring semeton.

3Nanging wenten malih sane buat aturang tiang, mangda semeton sami pada uning, inggih punika: sane dados ulun anake lanang, inggih punika Sang Kristus. Ulun anake istri, inggih punika sang lanang, tur ulun Ida Sang Kristus inggih punika Ida Sang Hyang Widi Wasa.

4Asing-asing anak lanang sane ngastawa wiadin midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring perhyangan, yen ipun ngangkebin sirahnyane, ipun nganistayang Ida Sang Kristus.

5Nanging asing-asing anak istri sane ngastawa wiadin midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring perhyangan yen nenten nganggen angkeb sirah, ipun nganistayang somahipune. Santukan ipun sampun pateh sakadi anake sane rambutne macukur.

6Yening anake istri tan nyak nganggen angkeb sirah, becikan ipun ngetep bokipune. Nanging santukan mula nenten pantes anake istri magundul wiadin ngetep bok, punika awinannya ipun patut nganggen angkeb sirah.

7Anake lanang, ipun tan perlu nganggen angkeb sirah santukan ipun nglawatang gambar miwah kaluihan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nanging anake istri punika nyinarang kaluihan anake lanang.

8Santukan kawit anake lanang boyaja saking anake istri, nanging anake istri punika kawitnyane saking anake lanang.

9Maliha boyaja anake lanang kakardi buat anake istri, nanging anake istri kakardi buat anak lanang.

10Punika awinanipun mangdane sida kasaksinin antuk paramalaekate anake istri patut nganggen angkeb sirah, makadados ciri mungguing ipun kareh antuk sang lanang.

11Yadianja asapunika sajeroning urip iragane sakadi anak Kristen, nenten wenten anak istri sane bebas saking anak lanang, tur tan wenten anak lanang sane bebas saking anak istri.

12Santukan yadianja anake istri punika kawitipun saking anak lanang, nanging anake lanang kembasang antuk anak istri; tur saluiring sane wenten punika kawitipun saking Ida Sang Hyang Widi Wasa.

13Ne mangkin durusang ngayunin, punapike patut anake istri ring perhyangan ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa yen ipun nenten nganggen angkeb sirah?

14Boyake buanane puniki sampun ngicen lawat ring semeton mungguing yen anak lanang marambut panjang punika nista, sakewanten buat anake istri, rambut panjang punika dados kabungahanipune.

15Santukan rambut panjang punika kapaicayang ring anake istri minakadi dados angkeb sirahnyane.

16Nanging yen wenten anak ngonjakang indike puniki, pasaur tiange, sapuniki: ring perhyangan, yadian iraga wiadin pasamuan druen Ida Sang Hyang Widi Wasa sane tiosan, tan wenten malih pidabdab-pidabdab sane lianan sajeroning ngamargiang pangubakti.

Indik

17Ngeniang ring paindikan-paindikan sane pacang aturang tiang ring sor puniki tiang tan pacang muji semeton, santukan yen semeton ngwentenang pangubakti tan ngwetuang woh-woh sane becik, nanging woh-woh sane kaon.

18Kapingarep pisan, tiang polih gatra mungguing di nujune pasamuane mabakti, irika wenten sane maroang-roangan ring pantaran semetone. Indike punika taler gugu tiang akidik.

19Sujatinipun tiang nentenja angob, yen ring pantaran semetone wenten sagsag, mangdane sinah siraja ring pantaran parasemetone sane yakti patut.

20Yening semeton mapunduh ngwentenang pangubakti, semeton nentenja nunas perjamuan Ida Sang Panembahan.

21Santukan yen semeton majengan, semeton ngajengang ajengan sane bakta semeton suang-suang, kantos wenten sane seduk miwah wenten taler sane punyah.

22Boyake semeton madue umah genah semetone majengan miwah nginum? Punapike awinanipun semeton nganistayang pasamuan druen Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur ngawinang kimud anake sane tiwas-tiwas? Napike sane patut aturang tiang ring semeton? Patutke tiang muji semeton? Sampun sinah tiang tan muji semeton!

23Santukan paurukan sane sampun tampi tiang saking Ida Sang Panembahan, punika taler sane aturang tiang ring semeton. Inggih punika, daweg wengine Ida Hyang Yesus, Panembahan iragane kaserahang, Ida ngambil roti,

24tur sasampune Ida ngastawa ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ida ngompes-ngompes roti punika kadulurin antuk pangandika: “Ene awak Tiange ane kapaicayang teken cening, laksanayangja buka keto, anggon painget buat Tiang.”

25Asapunika taler sasampune usan marayunan Ida ngambil gelas, tur ngandika sapuniki: “Gelase ene gelas prajanjian anyar, ane kacap baan getih Tiange; sabilang cening nginem uli gelase ene, laksanayangja buka keto, anggon painget buat Tiang.”

26Santukan sabilang semeton ngajengang roti puniki miwah nginem saking gelase puniki, semeton nglumbrahang sedan Ida Sang Panembahan kantos Ida rauh malih.

27Punika awinanipun sapasiraja ngajengang rotin Ida Sang Panembahan miwah nginum saking gelas Idane, nganggen cara sane tan patut, ipun madosa marep ring angga miwah rah Ida Sang Panembahan.

28Tureksainja riin ragan semetone suang-suang, usan punika wau semeton kengin nunas roti miwah nginum saking gelase punika.

29Santukan sapasiraja nunas roti miwah nginum saking gelase punika saha tan ngresep, mungguing perjamuane punika nuek ring anggan Ida Sang Panembahan, ipun ngundang pasisip buat dewekipune niri.

30Punika awinane ring pantaran parasemetone akeh sane sakit miwah lemet, tur akeh sane seda.

31Yening sadurunge punika iraga sampun nureksain dewek, iraga tan pacang keni pasisip Ida Sang Hyang Widi Wasa.

32Nanging yening iraga keni pasisip saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, iraga kurukang, mangdane iraga sampunang kasisipang sareng-sareng ring jagate puniki.

33Punika awinanipun parasemeton, yening semeton mapunduh jaga nunas perjamuan Ida Sang Panembahan, jantosangja dumun semeton-semetone sane lianan.

34Yening wenten semeton sane seduk, becikan ipun madaar dumun jumah, mangda sampunang papunduhan semetone kasisipang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ngeniang paindikan-paindikan sane tiosan pacang aturang tiang ring semeton yen tiang sampun rauh iriki.Download Audio MP3 (1 Korintus 11):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Korintus 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran