Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Petrus 3 >> 

Pitut

1Kadi asapunika taler parasemeton sane istri, patut satinut ring rabin semetone, mangdane yening wenten makudang-kudang saking pantaranipune sane tan pracaya ring sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun prasida pracaya malantaran parisolah semetone. Tan buat semeton ngamedalang baos angan abuku,

2santukan ipun pacang ngantenang indik parisolah semetone sane suci miwah astiti bakti.

3Sampunangja semeton mapayas cara sekala, minakadinipun mapusungan sane becik, wiadin ngangge sarwa mas-masan, wiadin ngrangsuk pangangge sane sarwa endah mangdane semeton kanten ayu.

4Nanging payasinja ragan semetone antuk solah sane becik, antuk manah sane darma tur ngalap kasor, sane luih pangarganipun ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa.

5Santukan duke nguni paraistrine sane astiti bakti miwah sane ngajap-ajap Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun pada mayasin dewekipune malantaran ipun satinut ring lanangipune.

6Minakadinipun Dane Sarah, sane kadi asapunika; dane satinut ring Dane Abraham miwah nyambat Dane Abraham “pamekel tiange”. Sane mangkin semeton dados oka-okan danene, yening sampun semeton mapakardi ayu miwah tan ajerih ring saluiring paindikan.

7Kadi asapunika taler parasemeton lanang, sajeroning semeton mapumahan sareng rabin semetone, semeton patut uning, mungguing rabin semetone punika maraga lemet. Punika awinane semeton patut ngajiang ipun, santukan ipun jaga nampi paica urip saking Ida Sang Hyang Widi Wasa sareng-sareng ring semeton. Laksanayangja kadi asapunika, mangdane pangastawan semetone tan kapialangan.

Indik

8Cutetipun; parasemeton sinamian patut saguluk ring kayun miwah nunggil rasa. Saling tresnainja ring pantaran semetone, sakadi anak sane masemetonan, samaliha pada saling sayangang miwah pada saling ngalap kasor.

9Sampunangja semeton ngwales laksana sane ala antuk pakardi sane corah, wiadin temah kawales antuk temah, nanging tunasangja merta, santukan semeton sampun kajanjiang jagi nampi merta antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, daweg Ida ngesengin semeton.

10Sakadi kakecap ring Cakepan Sucine kadi asapuniki: “Sapasiraja mamanah molih urip, samaliha muponin masa sane becik, ipun patut nyaga layahipune mangda sampunang ngucap ala miwah tan malih mobab.

11Ipun patut ngutang laksana sane ala raris mapakardi ayu, ipun patut ngulati miwah ngusahayang dame.

12Santukan Ida Sang Panembahan punika tansah macingak ring anake sane patut, miwah tansah mirengang pinunasipune, nanging Ida tan lingu ring anake sane mapakardi ala.”

13Sapasirake sane pacang nyengkalen semeton, yening semeton tansah mapakardi sane ayu?

14Nanging yen semeton katibenin sangsara malantaran semeton ngamargiang sane patut, ambate bagian semetone. Sampunangja ajerih ring manusa tur sampunangja semeton meweh.

15Nanging astiti baktija ring Ida Sang Kristus sajeroning angen semetone tur sungsungja Ida dados Panembahan semetone. Semeton patut tansah sedia nyaurin pitaken anake ngeniang indik pangajap-ajap semetone.

16Nanging tlehtehangja indike punika antuk kayun sane jujur miwah bakti. Samaliha angen semetone patut tansah ening, mangdane yening wenten anak sane maosang tan patut ngeniang indik parisolah semetone astiti bakti ring Ida Sang Kristus, ipun pacang kimud malantaran baosipune punika.

17Santukan becikan iraga nandang sangsara malantaran iraga mapakardi ayu, katimbang ring malantaran iraga ala, yening indike punika kakarsayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

18Sawetning Ida Sang Kristus ngraga sampun seda pabuat semeton. Ida sampun seda apisan buat nebus dosan sakancan anake, inggih punika pabuat anake sane becik miwah anake sane corah, mangdane Ida prasida nuntun semeton ka ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ring sekalanipun, anggan Idane kasedayang, nanging secara rohani Ida kanyenengang,

19samaliha sajeroning Ida nyeneng maraga Roh punika, Ida sampun lunga buat midartayang Orti Rahayu ring sakancan roh-rohe sane kabanda.

20Inggih punika roh-roh anake sane tan astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, rikala Ida nyinahang kasabaran Idane, duke Ida nyantosang Dane Nuh muputang praun danene. Sajeroning praune punika wenten anak wantah akidik, inggih punika wantah kutus diri, sane karahayuang luput saking toyane punika.

21Sane mangkin toyane punika dados pretiwimba indik lelukatan, sane ngrahayuang semeton. Lelukatane punika boyaja ngicalang reged sane sekala saking sikian iragane, nanging dados pasubaya pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sane metu saking manah sane becik. Lelukatane punika ngrahayuang semeton malantaran nyeneng Ida Sang Hyang Yesus Kristus saking pantaran anake padem.

22Ida sampun munggah ka suargan, raris irika malinggih ring genah sane kaledangin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur Ida mrentah sakancan malaekate miwah parapamrentah lan panguasa sane wenten ring akasane.Download Audio MP3 (1 Petrus 3):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Petrus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran