Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 15 >> 

Ida S

1Ring taun sane kaping plekutus sapanyeneng Ida Sang Prabu Yerobeam ring Israel, Ida Sang Prabu Abia tumuli kadegang dados ratu ring Yehuda,

2tur tigang taun suenipun ida mrentah ring Yerusalem. Biang idane mapesengan Maaka, putran Ida Absalom.

3Ida taler ngardi dosa sane pateh sakadi dosan ajin idane, tur nenten saking saguluking kayun astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin idane, sakadi kakiang idane Ida Sang Prabu Daud.

4Nanging uli krana Ida Sang Prabu Daud, Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin idane ledang mapaica putra lanang asiki ring ida, buat ngentosin ida mrentah ring Yerusalem, miwah buat ngamanggehang kota Yerusaleme mangda sutrepti.

5Ida Sang Hyang Widi Wasa nglaksanayang paindikan-paindikane punika, santukan Ida Sang Prabu Daud, sampun nglaksanayang paindikan sane ngawinang ledang pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur nenten naenin tempal ring sapatitah Idane sajawining ngeniang indik Dane Uria wong Hete punika.

6Sapanyeneng Ida Sang Prabu Abia, ida tan mari mayuda nglawan Ida Sang Prabu Yerobeam.

7Sapanglanturipun, sakancan sane kalaksanayang antuk Ida Sang Prabu Abia, makasami sinurat ring Cakepan Babad Pararatun Yehudane.

8Ida Sang Prabu Abia seda, tur kapendem ring Kota Daud, raris putran idane, sane maparab Asa, ngentosin ida jumeneng nata.

Ida S

9Ring taun sane kaping kalih dasa sapanyeneng Ida Sang Prabu Yerobeam ring Israel, Ida Sang Prabu Asa kadegang dados prabu ring Yehuda,

10tur ida mrentah ring Yerusalem petang dasa siki taun suenipun. Niang idane mapesengan Maaka, putran Ida Absalom.

11Ida Sang Prabu Asa nglaksanayang paindikan sane ngawinang ledang kayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, pateh sakadi sane kalaksanayang antuk leluur idane Sang Prabu Daud.

12Ida nundung sakancan penayange sane ngayah ring genah panyungsungan dewa-dewa sunantarane miwah ngaonang sakancan arca sane kakaryanin antuk sang prabu sane riinan ring ida.

13Ida nyurudang linggih niang idane Maaka saking linggih idane dados ibu suri, santukan ida sampun makarya arca sane cemer, inggih punika arca Dewi Aserane, dewi kasuburan punika. Ida Sang Prabu Asa ngentungang tur nunjel arcane punika ring Lebak Kidrone.

14Yadiastu Ida Sang Prabu Asa nenten nyirnayang sakancan genah panyungsungan dewa-dewa sunantarane, sapanyeneng idane, ida pageh astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

15Sakancan barang-barang sane sampun katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa antuk ajin idane, sami genahang ida ring Perhyangan Agung. Kadi asapunika taler barang-barang marupa mas miwah perak sane aturang ida ngraga.

16Sapanyeneng Ida Sang Prabu Asa ring Yehuda, ida tan mari mayuda nglawan Ida Sang Prabu Baesa ratune ring Israel.

17Ida Sang Prabu Baesa lunga magegebug ka Yehuda, tur ngawitin makarya benteng ring kota Rama, buat megat sakancan pamargin anake sane ngungsi miwah rauh saking Yehuda.

18Duaning punika Ida Sang Prabu Asa raris ngambil sakancan mas miwah perak sane kantun ring Perhyangan Agung miwah ring puri, tumuli ngutus makudang-kudang prakanggen idane ngaturang barang-barange punika ring Ida Sang Prabu Benhadad ratun wong Siriane, putran Ida Tabrimon miwah putun Ida Hesion, sane malinggih ring Damsik, saha kadulurin atur sapuniki:

19“Ngiringja iraga makanti sraya, sakadi sane sampun kamargiang antuk ajin iragane. Mas perake puniki makadados aturan titiange ring idewa. Sane mangkin ledang idewa wusan makanti sraya ring Sang Prabu Baesa saking Israel, mangda ida mudalang wadua balan idane saking wewidangan titiange.”

20Ida Sang Prabu Benhadad saadung ring atur Ida Sang Prabu Asa, tur ida raris mrentahang senapati miwah wadua balan Idane ngebug kota-kotan Israele. Wadua balan idane punika ngaonang kota-kota Iyon, Dan, Abel-Bet-Maaka, sakuub tanah Kinerot miwah sakuub wewidangan Naptaline.

21Rikala Ida Sang Prabu Baesa mireng indike punika, ida raris wusan makarya benteng ring Rama, tumuli ida lunga ka Tirsa.

22Sasampune punika, Ida Sang Prabu Asa raris mrentahang ring sawatek rakyat Yehudane, agung alit, lanang-istri, mangda ngaonang saananing taru lan batu sane kanggen ngwangun benteng antuk Ida Sang Prabu Baesa ring Rama. Taru miwah batune punika anggen ida makarya benteng ring kota Mispa miwah Geba, ring wewidangan Benyamin.

23Sapanglanturipun, sakancan paindikan sane kalaksanayang antuk Ida Sang Prabu Asa, minakadinipun indik kawanenan idane miwah indik makarya benteng ring kota-kota, makasami sinurat ring Cakepan Babad Pararatun Yehudane. Nanging rikala ida sampun lingsir, cokor idane makakalih rumpuh.

24Ida Sang Prabu Asa seda tur kapendem ring genah pamendeman pararatune ring Kota Daud, tur okan idane Ida Sang Prabu Yosapat ngentosin ida jumeneng nata.

Ida S

25Ring taun sane kaping kalih sapanyeneng Ida Sang Prabu Asa ring Yehuda, okan Ida Sang Prabu Yerobeam sane mapesengan Nadab, madeg ratu ring Israel, tur Ida mrentah kalih taun suenipun.

26Pateh sakadi ajin idane, ida taler ngardi dosa pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, miwah nuntun wong Israele sajeroning nglaksanayang dosa.

27Irika Dane Baesa okan Dane Ahia, saking suku Isakar raris mapacukan jaga nglawan Ida Sang Prabu Nadab, tur nyedayang ida, rikala ida miwah wadua balan idane sedek ngurung kota Gibetone ring Pilistin.

28Indike punika kamargiang ring taun sane kaping tiga, sapanyeneng Ida Sang Prabu Asa ring Yehuda. Irika Dane Baesa raris ngentosin Sang Prabu Nadab jumeneng prabu ring Israel.

29Sasampune punika digelis Ida Sang Prabu Baesa nyedayang sakancan kulawargan Ida Sang Prabu Yerobeame satinut ring sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane sabdayang Ida malantaran parekan Idane Nabi Ahia sane saking Silo. Sawatek kulawargan Ida Sang Prabu Yerobeam kasedayang, nenten wenten sane kantun urip.

30Indike punika kamargiang, santukan Ida Sang Prabu Yerobeam sampun ngawinang Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin Israele duka, malantaran ida ngardi dosa miwah ngawinang wong Israele taler ngardi dosa.

31Sapanglanturipun, sakancan paindikane sane kalaksanayang antuk Ida Sang Prabu Nadab, sami kasuratang ring Cakepan Babad Pararatun Israele.

32Sapanyeneng Ida Sang Prabu Asa ring Yehuda, ida tan mari mayuda nglawan Ida Sang Prabu Baesa ratune ring Israel.

Ida S

33Ring taun sane kaping tiga, panyeneng Ida Sang Prabu Asa ring Yehuda, Ida Sang Prabu Baesa okan Dane Ahia madeg ratu ring Israel, tur Ida Sang Prabu Baesa mrentah ring Tirsa patlikur taun suenipun.

34Pateh sakadi Ida Sang Prabu Yerobeam, sane ngriinin ida, ida taler ngardi dosa pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah nuntun wong Israele ngardi dosa. <<  1 Raja-raja 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran