Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 17 >> 

Dane

1Wenten nabi mapesengan Elia, saking Tisbe ring Gilead, matur ring Ida Sang Prabu Akab, sapuniki: “Sajeroning parab Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin Israele sane nyeneng, sane sungsung titiang, titiang nguningayang ring iratu mungguing nenten jaga wenten damuh wiadin sabeh sajeroning kalih miwah tigang taun sane pacang rauh, sajawining titiang sane nunas.”

2Sasampune punika Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngandika ring Dane Elia, sapuniki:

3“Kalahinja tongose ene, tur kemaja majalan nganginang, laut engkebang iban kitane di sisin Tukad Kerite dangin Tukad Yordane.

4Ditu kita lakar nyidayang maan nginum yeh uli tukade ento, tur Ulun suba nitahang kedis guak buat ngabaang kita dedaaran kema.”

5Dane Elia sairing ring sapatitah Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane tumuli mamargi tur malinggih ring sisin Tukad Kerite.

6Dane nginum saking tukade punika, tur nyabran semeng miwah sore wenten paksi guak rauh maktaang dane roti miwah ulam.

7Sueningsue, toyan tukade punika nyat santukan nenten wenten sabeh.

Dane

8Sasampune punika Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli ngandika ring Dane Elia, sapuniki:

9“Ane jani kemaja kita majalan ka kota Sarpat ane paek teken Sidone, tur nongosja kita ditu. Ulun suba nitahang anak balu luh adiri ane nongos ditu, buat maang kita daar.”

10Duaning punika Dane Elia raris lunga ka Sarpat. Riwau dane rauh ring gapuran kotane, cingak dane wenten anak balu adiri, sedekan munduhang saang. Dane tumuli ngandika ring anake balu punika, asapuniki: “Icenja tiang nunas toya akidik.”

11Riwau ipun mamargi jaga ngambil toya dane malih ngandika sapuniki: “Icenja taler tiang nunas roti akidik.”

12Anake balu punika tumuli masaur asapuniki: “Sajeroning parab Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin ragane sane nyeneng, tiang masumpah, mungguing tiang nenten pisan maderbe roti. Tiang wantah maderbe tepung agemel ring pulune, miwah minyak saitun akidik ring gucine. Tiang rauh mriki buat ngrereh saang, jaga anggen tiang ngratengang tepunge akidik punika, pabuat pianak tiange miwah tiang. Rotine punika dados dedaaran tiange sane pamuput, tur wusan punika tiang sareng kalih jaga padem nandang seduk.”

13Nabi Elia raris ngandika ring ipun sapuniki: “Sampunangja jerone sumangsaya, mrikaja budal tur sediaangja ajeng-ajengan jerone. Nanging pinih riin karyanangja tiang roti alit abungkul antuk tepung jerone punika raris baktaang tiang mriki, sasampune punika wau karyanang ragan jerone miwah okan jerone roti antuk sisan tepunge punika.

14Santukan sapuniki sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin Israele: ‘Tepunge ane di pulune ento tusing lakar telah, muah lengise ane di gucine ento tusing lakar tuna, kanti teka panemayan Ulune ngadakang ujan.’”

15Anake balu punika raris mamargi tur nglaksanayang sapangandikan Dane Elia ring ipun, tur ipun, pianakipune, miwah Dane Elia, cukup madue ajeng-ajengan kantos makudang-kudang rahina suenipun.

16Satinut ring janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran Dane Elia, kenginan tepunge sane ring pulune nenten telas tur minyake ring gucine taler nenten tuna.

17Sasampune punika pianak anake balu punika raris gelem, tur gelem ipune sayan sue sayan mangetang, tur pamuputnya ipun padem.

18Anake punika raris matur ring Dane Elia, sapuniki: “Duh parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa, napi awinanipun guru ngardi paindikan sane kadi asapuniki marep ring tiang? Punapike rauh gurune mriki buat nguningayang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa ngeniang indik dosa-dosan tiange sane ngawinang pianak tiange padem?”

19Dane Elia tumuli ngandika ring ipun, sapuniki: “Baktaja anake alit punika mriki.” Dane Elia raris ngambil anake alit punika kabakta munggah ka loteng ring genah danene makolem. Irika anake alit punika kasareang ring pamereman danene.

20Sasampune punika, dane raris ngastawa gelur-gelur sapuniki: “Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Widin titiange, punapi awinannya Palungguh IRatu nibakang kamewehan sane kadi asapuniki ring jadmane balu puniki? Ipun sampun olas pisan miara titiang iriki, tur sane mangkin Palungguh IRatu ngamademang pianakipune.”

21Sasampune punika Dane Elia raris ngakebin anake alit punika ping tiga sarwi ngastawa, sapuniki: “Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Widin titiange, uripangja malih anake alit puniki.”

22Ida Sang Hyang Widi Wasa nagingin pangastawan Dane Elia. Anake alit punika raris ngawitin mangkihan tur urip malih.

23Dane Elia tumuli ngajak anake alit punika tedun ring memen ipune, tur dane ngandika ring memen ipune, sapuniki: “Cingakinja niki okan jerone sampun urip malih.”

24Anake balu punika raris masaur sapuniki: “Sane mangkin titiang uning mungguing guru sawiakti parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur Ida Sang Hyang Widi Wasa sawiakti masabda malantaran guru.” <<  1 Raja-raja 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran