Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 8 >> 

Katur

1Dane Benyamin madue putra lanang-lanang lelima. Manut urutan yusannyane, inggih punika: Dane Bela, Asbel, Ahrah,

2Noha, Rapa.

3Katurunan Dane Bela inggih punika: Dane Adar, Gera, Abihud,

4Abisua, Naaman, Ahoah,

5Gera, Sepupan miwah Huram.

6Katurunan Dane Ehud, inggih punika: Naaman, Ahia miwah Gera. Dane pada dados pamimpin kulawarga sane magenah ring Geba. Nanging dane kapaksa makaon saking irika, raris dane rarud tur malinggih ring Manahat. Dane Gera ajin Dane Usa miwah Ahihud sane dados pamimpin pararudane punika.

7(8:6)

8Dane Saharaim ngutang rabin danene kekalih inggih punika: Husim miwah Baara. Sasampune punika, rikala dane magenah ring panegara Moab, dane ngambil rabi mapesengan Hodes, tur dane polih putra lanang pitung diri inggih punika: Dane Yobab, Sibya, Mesa, Malkam,

9(8:8)

10Yeus, Sohya miwah Dane Mirma. Makasami putran danene punika dados panglingsir kulawarga.

11Saking rabin Danene Husim, Dane Saharaim polih putra kekalih inggih punika: Dane Abitub miwah Elpaal.

12Dane Elpaal madue putra lanang tetiga, inggih punika: Dane Eber, Misam miwah Dane Semed. Dane Semed punika sane ngwangun kota Ono miwah kota Lod rauh ring desa sane ring kiwa tengennyane.

Wong

13Dane Beria miwah Dane Sema dados pamimpin kulawarga sane magenah ring kota Ayalon tur ngaonang jadmane sane magenah ring kota Gat.

14Katurunan Dane Beria inggih punika: Dane Ahio, Sasak, Yeremot,

15Sebaja, Arad, Eder,

16Mikael, Yispa, miwah Dane Yoha.

Wong

17Katurunan Dane Elpaal inggih punika: Dane Sebaja, Mesulam, Hiski, Heber,

18Yismerai, Yislia miwah Dane Yobab.

19Katurunan Dane Simei inggih punika: Dane Yakim, Sikri, Sabdi,

20Elyoenai, Siletai, Eliel,

21Adaya, Beraya miwah Simrat.

22Katurunan Dane Sasak inggih punika: Dane Ispan, Eber, Eliel,

23Abdon, Sikri, Hanan,

24Hananya, Elam, Antotia,

25Yipdeya miwah Dane Pnuel.

26Katurunan Dane Yeroham, inggih punika: Dane Samserai, Seharya, Atalia,

27Yaaresa, Elia miwah Sikri.

28Punika parapamimpin leluur kulawarga sane dados pancer katurunan jadmane sane magenah ring Yerusalem.

Wong

29Dane Yeiel ngwangun kota Gibeon tur dane jenek irika. Rabin danene mapesengan Maaka,

30tur putran danene lanang sane pinih duura mapesengan Abdon. Putra-putran danene sane siosan inggih punika: Dane Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab,

31Gedor, Ahio, Seker

32miwah Dane Miklot, ajin Dane Simea. Katurunan danene magenah ring Yerusalem nampek ring kulawarga-kulawarga sane siosan saking palingsehan danene.

Kulaw

33Dane Ner punika ajin Dane Kis, tur Dane Kis punika ajin Sang Prabu Saul. Ida Sang Prabu Saul madue putra lanang patpat inggih punika: Ida Yonatan, Malkisua, Abinadab miwah Esbaal.

34Ida Yonatan punika ajin Ida Meribaal, tur Ida Meribaal punika ajin Ida Mika.

35Ida Mika madue putra lanang-lanang patpat inggih punika Ida Piton, Melek, Tarea miwah Dane Ahas.

36Ida Ahas punika ajin Ida Yoada. Ida Yoada punika madue putra lanang tetiga inggih punika: Ida Alemet, Asmawet miwah Ida Simri. Ida Simri punika ajin Ida Mosa.

37Ida Mosa punika ajin Ida Binea, Ida Binea ajin Ida Rapa, Ida Rapa ajin Ida Elasa tur Ida Elasa punika ajin Ida Asel.

38Ida Asel madue oka lanang nemnem inggih punika: Ida Asrikam, Bokru, Ismael, Searya, Obaja miwah Ida Hanan.

39Ida Esek, semeton Ida Asel, madue putra lanang tetiga inggih punika: Ida Ulam, Yeus miwah Ida Elipelet.

40Paraputran Ida Ulam punika dados prajurit sane kabinawa tur dados juru panah. Ida madue putra miwah putu krobelah akehipun. Parab-parab sane inucap ring ajeng punika sami katurunan Dane Benyamin. <<  1 Tawarikh 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran