Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 8 >> 

Indik

1Inggih parasemeton, tiang marasa perlu nguningayang ring parasemeton, indik sane sampun kakardi antuk sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring pasamuan-pasamuane ring wewengkon Makedonia.

2Ipun sampun kauji antuk kamewehan sane kalintang abot. Nanging, santukan kabungahanipune tan kadi-kadi agengnya, yadiastun ipun tiwas, ipun prasida dados anak sane dana pisan sajeroning ngamargiang kapitresnan.

3Tiang nguningayang ring semeton mungguing semeton-semeton ring wewengkon Makedonia, ipun sampun mapadana manut kamampuhannyane suang-suang, malahan kantos nglangkungin ring kakuatanipune, tur ipun mapadana antuk manah suka lila.

4Saking nekeng ati ipun banget pisan mapangedih ring tiang, mangda ipun kawehin sareng nulungin parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ring jagat Yudea.

5Indike puniki lintangan ring sane ajap-ajap tiang. Kapingarep pisan, ipun sampun ngaturang sikianipune ring Ida Sang Panembahan. Sapangrarisipun, malantaran pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun taler sampun nyerahang padewekanipune ring tiang.

6Punika awinanipun tiang ngangsok Titus, sane sampun ngawitin pakaryane punika, mangda ipun nglanturang pakaryane punika tur nulungin semeton, muputang indik nglaksanayang kapitresnane punika.

7Semeton kalintang sugih ring saluiring paindikan, inggih punika: Sajeroning kapracayan, sajeroning bebaosan, sajeroning pangweruhan, sajeroning ngamargiang kapitresnan, samaliha sajeroning kapitresnan semetone ring tiang, kadi asapunika taler tiang meled mangda semeton taler sugih sajeroning ngamargiang ayah-ayahan kapitresnane punika.

8Tiang boyaja ngwentenang pidabdab iriki, sakewanten malantaran nuturang indik kasaratan anake tiosan jaga mapitulung, pangajap-ajap tiange mangda kapitresnan semetone sane sujati punika taler kabuktiang.

9Semeton sami sampun pada uning ring paindikan sane sampun kalaksanayang antuk Ida Hyang Yesus Kristus, Panembahan iragane. Yadianja Ida sugih, nanging malantaran semeton, Ida sampun dados tiwas, mangda malantaran katiwasan Idane, semeton prasida dados sugih.

10Kamanah antuk tiang, ngeniang ring paindikane punika sapuniki: becikan sane mangkin semeton muputang napi sane sampun kawitin semeton saking taun sane sampun lintang. Semeton sane pangawit, boya wantah nyadia nglaksanayang nanging taler lila nglaksanayang.

11Duaning punika rarisang lanturang tur puputang. Tiang nunas mangda semeton nyaratang muputang, sakadi kasaratan semetone ngrencanayang sane riin. Tur laksanayangja punika antuk panelas kamampuhan semetone.

12Yening semeton wiakti lila mapadana, Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang nampi padanan semetone, madasar antuk kamampuhan semetone, boya madasar antuk sane tan sanggupin semeton.

13Tiang boyaja nginganang tetegenan anak lian, raris mabaatin semeton, nanging santukan sane mangkin semeton sugih, sampun sapatutipun semeton nulungin anake sane kakirangan; kadi asapunika taler yening semeton kakirangan, tur ipun sugih, ipun pacang nulungin semeton. Majalaran kadi asapuniki, makakalih jaga pada katulungin.

14(8:13)

15Sakadi sane sampun kasuratang ring Cakepan Sucine: “Anake ane nambunang liu, tusing lakar lebihan, tur ane nambunang abedik tusing lakar kuangan.”

Titus

16Tiang matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan Ida sampun ngawinang Titus, santep pateh sakadi tiang buat nulungin parasemeton.

17Ipun boyaja wantah lila nagingin pangedih tiange kewanten, nanging mula wantah ipun saking nyantep mamanah mapitulung, kantos saking nekeng ati ipun mamanah jaga ngrauhin semeton.

18Sareng-sareng ring Titus, tiang taler ngutus semeton tiosan, sane sampun kapuji pisan ring pantaran pasamuan-pasamuane, malantaran pakaryannyane midartayang Orti Rahayune punika.

19Samaliha, ipun taler sampun kaselik tur kamanggehang antuk pasamuan-pasamuane, buat nyarengin tiang ring sajeroning pamargin tiange ngamargiang ayah-ayahan kapitresnane puniki, pabuat kaluihan Ida Sang Panembahan, tur buat nyinahang mungguing tiang lila mapitulung.

20Tiang tangar pisan ngraksa jinah padanane puniki, mangda sampunang kantos wenten anak pakrimik ngeniang ring paindikan tiange ngamargiang kapitresnane puniki.

21Sane dados tetujon tiange, inggih punika buat nglaksanayang paindikan sane patut boya wantah ring ayun Ida Sang Panembahan, nanging taler ring arepan manusane.

22Kadi asapunika tiang ngutus semeton tiange punika, sinarengan ring semeton-semetone tiosan. Tiang sampun ping kuda-kuda nguji ipun, tur mabukti mungguing ipun mula demen mapitulung. Tur sane mangkin santukan ipun sampun kalintang andel ring semeton, kenginan ipun meled pisan nulungin semeton.

23Mungguing Titus puniki timpal tiange sane sareng-sareng makarya buat nulungin semeton. Tur semeton-semetone sane tiosan punika utusan-utusan pasamuan, sane mamuat kaluihan pabuat Ida Sang Kristus.

24Sinahangja kapitresnan semetone ring ipun, mangda pasamuan-pasamuane makasami pada pracaya tur uning mungguing tiang pantes nyumbungang parasemeton.Download Audio MP3 (2 Korintus 8):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  2 Korintus 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran