Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 2 >> 

Indik

1Ih cening, pianak tiange, pagehangja dewek ceninge malantaran sih pasuecan ane suba tampi iraga sajeroning patunggilan iragane teken Ida Sang Kristus Yesus.

2Agemja pitutur-pitutur ane suba dingeh cening, ane pidartayang tiang di arepan anake liu, ane pinaka saksi; urukangja ento teken anake ane andelang cening, ane lakar bisa ngurukang anak len.

3Tegenja duman ceninge sajeroning kasangsaran, buka prajurit Ida Sang Kristus ane satia.

4Prajurite ane di pasiatan tansah ngusahayang buat ngliangang keneh komandanne, ento kranane ia tusing nglinguang paundukan-paundukan muah kaperluannyane di jagate.

5Anake ane malomba tusing bakal menang, yening ia tusing ninutin pidabdab anake malomba.

6Anake tani ane suba tuyuh magae, patut ia ane kapingarep nampi duman pamuponnyane.

7Telebangja pitutur tiange ene, sawireh Ida Sang Panembahan lakar mapaica pangresepan teken cening, apanga cening ngresep teken saluiring paundukan.

8Ingetangja Ida Sang Hyang Yesus Kristus, ane suba katangiang uli pantaran anake mati, ane maraga turunan Sang Prabu Daud, buka ane katuturang sajeroning Orta Rahayune, ane suba pidartayang tiang.

9Ulihan tiang midartayang Orta Rahayune, tiang nandang sangsara, kanti tiang kaante buka narapidanane. Nanging sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tusing nyidayang kante,

10buina majalaran Orta Rahayune ento, tiang sabar nandangin saluiring paundukan pabuat kaula seselikan Ida Sang Hyang Widi Wasa, apanga ia pada molih rahayu sajeroning Ida Sang Kristus Yesus, maduluran kaluihan ane langgeng.

11Mula saja raose ane buka kene: “Yening iraga suba mati ngiring Ida, iraga lakar idup ngiring Ida.

12Yening iraga tetep sabar nandang sangsara, iraga lakar mrentah ngiring Ida. Yening iraga nilas Ida, Ida masih lakar nilas iraga.

13Yening iraga tusing satia tuu, Ida tetep satia tuu sawireh Ida tusing taen ngapus raga!”

Panga

14Patingetangja unduke ene marep teken pasamuan ceninge, tur pituturinja ia, di ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, apang ia tusing pada matembung raos. Laksanane ane buka keto tusing melah, nanging tuah ngranayang ngae usak pasamuane ane ningeh paundukane ento.

15Jalanangja saluiring gegaen ceninge, apanga cening kaledangin baan Ida Sang Hyang Widi Wasa, buka anake dadi pangayah, ane tusing kimud teken geginanne, ane satia tuu ngurukang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa ane sujati.

16Johangja dewek ceninge uli unduk ane nyapa kadi aku muah uli matembung raos ane tan paisi, ane ngranayang anake palas uli ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa.

17Paurukan anake ento tan bina buka berunge ane tansah nglinggahang. Di pantaran guru-gurune ento ada anak ajaka dadua milu ngurukang buka keto, nah ento: Himeneus muah Piletus.

18Ia suba pada ngutang paurukan ane sujati buina ia ngranayang kasasar kapracayan anake teken Ida Sang Kristus, sawireh ia ngurukang, mungguing unduk iragane lakar buin idup uli pantaran anake mati ento suba liwat.

19Nanging dasare ane kukuh ane suba kapasang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa tusing lakar obah; buina sig dasare ento suba matulis buka kene: “Ida Sang Panembahan wikan teken anake ane dadi druen Idane”, buina, “nyenja ngorahang dewekne druen Ida Sang Panembahan, ia patut ngejohang dewekne uli laksanane ane tan patut”.

20Di umahe ane gede, ditu liu ada prabot, minakadinne piring, cangkir muah ane len-lenan. Prabote ento ada ane malakar mas muah perak, ada masih malakar kayu muah tanah legit; ada prabot ane kagunayang buat gae ane utama, ada masih ane kagunayang buat gae ane madia muah nista.

21Yening ada anak ane nyuciang dewekne uli paundukan-paundukan ane corah, anake ento lakar kagunayang buat gae ane utama, sawireh ia astiti bakti muah maguna buat Pamekelnyane, tur suba tragia buat nglaksanayang gegaene ane melah.

22Kelidinja indrian masa trunane, usahayangja dewek ceninge buat ngulati kadilan, kapracayan, kapitresnan muah dame, bareng-bareng ajak anake ane nunas pitulungan teken Ida Sang Panembahan aji keneh ane ening.

23Johang dewek ceninge uli matembung raos ane tan paisi muah tan papuara; cening suba nawang, mungguing patembunge ane buka keto pamragatne lakar dadi ieg.

24Parekan Ida Sang Panembahan tusing patut maiegan. Parekane ento patut darma marep teken anake makejang, patut dadi guru ane melah muah sabar,

25ane bisa mituturin musuh-musuhne baan raos ane nyunyur manis. Dumadak Ida Sang Hyang Widi Wasa maicayang sela teken anake ento buat ngesehin pepinehnyane, ngutang dosa-dosannyane, apanga ia nawang kasujatian.

26Yen suba keto ia lakar inget teken dewekne laut ngelesang dewekne uli jeet Ratun Setane ane suba negul ia buat nyalanang sakita karep Ratun Setane ento.Download Audio MP3 (2 Timotius 2):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  2 Timotius 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran