Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Bilangan 19 >> 

Indik

1Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandikayang ring Dane Musa miwah Harun,

2mangda dane ngrauhang pidabdab-pidabdabe puniki ring bangsa Israele. Inggih punika: Rarisang semeton ngrereh banteng barak sane tan pacacad, sane durung naenin kanggen makarya.

3Serahangja bantenge punika ring Pandita Eleasar. Bantenge punika patut kabakta ka jabaan pakemahane, raris tampah ring ajeng Dane Eleasar.

4Sasampune punika Dane Eleasar patut ngambil getih bantenge punika akidik, tumuli ngetisang getihe punika ping pitu marep ka Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa antuk jrijin danene.

5Bantenge punika makaukud, inggih punika kulit, ulam, getih miwah jejeronnyane, patut kaborbor ring ajeng sang pandita punika.

6Sang pandita patut ngambil taru aras akidik, padang hisop akidik, miwah tali barak akidik, tumuli kentungang ring genine punika.

7Wusan punika dane patut ngumbah busanan danene tur nyriokin ragan danene antuk toya. Wusan punika wau dane dados ngranjing ka pakemahane. Nanging kantos surup surya dane kantun dados anak sane leteh.

8Anake sane morbor bantenge punika taler patut ngumbah panganggennyane, tur nyriokin deweknyane antuk toya. Ipun taler dados anak leteh ngantos rauh surup suryane.

9Sasampune punika adiri saking pantaran anake sane sampun suci manut sopacaraning agama, patut munduhang abun bantenge punika, tur kagenahang ring genahe sane sampun suci manut sopacaraning agama, sane magenah ring jabaan pakemahane. Irika abune punika kasimpen, jaga kagunayang antuk wong Israele rikalaning ipun nyawisang toya pabuat upacara pabresihan. Upacarane puniki kalaksanayang buat panyupat dosa.

10Anake sane munduhang abun bantenge punika patut ngumbah panganggenipune, nanging kantos surup surya ipun kantun dados anak leteh. Pidabdabe punika manggeh ngantos salami-laminipun, yadian pabuat wong Israel, taler pabuat wong sunantara, sane magenah ring pantaranipune.

Indik

11Sapasiraja sane ngusud sawa, ipun leteh pitung rahina suenipun.

12Ring rahinane sane kaping tiga miwah kaping pitu, anake punika patut ngwentenang upacara pabresihan buat dewekipune niri, masrana antuk toya upacara. Sasampune punika wau ipun dados bresih manut sopacaraning agama. Nanging yening ipun nenten mresihin dewekipune ring rahina sane kaping tiga miwah sane kaping pitu, ipun kantun leteh.

13Sapasiraja sane ngusud sawa, tur nenten mresihin dewek ipune, ipun dados anak leteh, santukan ipun nenten kasriokin antuk toya upacara. Ipun ngletehin Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa, duaning punika ipun nenten malih ketang dados kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

14Yening wenten anak padem ring tengah kemahe, sakancan anake sane wenten irika duk jadmane punika padem, wiadin sakancan anake sane nyarengin ring kemahe punika, ipun sareng sami leteh.

15Sakancan caratan wiadin payuk sane tan patekep, sane wenten ring tengah kemahe punika, makasami leteh.

16Yening wenten anak ngusud sawan anake sane sampun kapademang, wiadin anak padem secara biasa ring tegale, wiadin yening wenten anak ngusud tulang anake padem, wiadin ngusud gegumuknyane anake punika leteh pitung rahina suenipun.

17Buat nyuciang sikian saking kawentenan sane leteh punika, ipun patut ngambil abun bantenge barak sane sampun katunjel punika akidik buat panyupat dosa. Abune punika kapenpen ka payuke, raris kimbuhin malih antuk toya anyar.

18Sajeroning paindikan sane kaping pisan, anake bresih manut sopacaraning agama patut ngambil padang hisop akatih, raris kacelebang ring toyane, tumuli kaketisang ring kemahe punika, miwah ring saluiring sane wenten irika, makamiwah ring anake sane wenten irika. Sajeroning paindikan sane kaping kalih, anake sane bresih manut sopacaraning agama patut ngetisin antuk toya anake sane sampun ngusud sawa, tulang wiadin gegumuknyane.

19Ring rahina sane kaping tiga miwah kaping pitu, anake sane sampun bresih manut sopacaraning agama punika patut ngetisin toya anake sane sampun leteh punika. Ring rahina sane kaping pitu puput upacara pabresihan anake punika. Wusan punika ipun patut ngumbah panganggennyane tur manjus. Sasampune punika rikalaning surup surya wau ipun kawastanin bresih.

20Sapasiraja keni leteh, tur ipun nenten ngamargiang upacara pabresihan pabuat deweknyane, ipun kantun tetep leteh, santukan ipun nenten kasriokin antuk toya upacara punika. Ipun ngletehin Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur ipun nenten malih ketang dados kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

21Pidabdabe puniki patut margiang semeton, kantos salami-laminipun. Anake sane ngetisang toya upacarane punika taler patut ngumbah panganggennyane, tur anake sane keni toyane punika mawak leteh kantos surup surya.

22Barang-barang sane sampun kusud antuk anake sane sampun leteh, punika keni leteh. Taler anak tios sane ngusud barange punika sami leteh ngantos surup surya. <<  Bilangan 19 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran