Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 3 >> 

Pakar

1Punika awinanipun tiang, Paulus, sane mapangkeng malantaran ngortiang Ida Sang Kristus Yesus ring semeton sane boya bangsa Yahudi, mapinunas ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

2Semeton sampun pada mireng, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran sih pasuecan Idane, sampun misarayang ring tiang pakaryane puniki pabuat kabecikan semetone.

3Ida sampun nyinahang rencanan Idane sane pingit tur sampun nlehtehang ring tiang. (Indike punika sampun suratang tiang akedik ring semeton,

4maliha yening semeton maosin sane sampun suratang tiang punika, semeton pacang uning ring pangresepan tiange ngeniang ring indik pepingitan Ida Sang Kristus punika.)

5Duke nguni pepingitane punika kapingitang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, nanging sane mangkin malantaran Roh Idane paindikane punika sinahang Ida ring parautusan miwah paranabin Idane.

6Mungguing pepingitane kadi asapuniki: malantaran Orti Rahayune, bangsa-bangsane sane boya Yahudi miwah bangsa Yahudine sareng-sareng polih pahan sajeroning mertan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Bangsa sane boya Yahudi punika taler kalugra sareng-sareng dados warga pasamuan, samaliha sareng-sareng polih duman ring sajeroning prajanjian sane sampun kamanggehang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa sajeroning Ida Sang Kristus Yesus.

7Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngamanggehang tiang dados pangayah Orti Rahayune malantaran waranugrahan Idane sane luih, inggih punika waranugraha sane kapaicayang ring tiang malantaran kawisesan Idane.

8Tiang sane paling nistana ring pantaran kaulan Idane sampun icen Ida waranugraha buat midartayang Orti Rahayu indik kasugihan Ida Sang Kristus sane tan kadi-kadi ring parabangsa sane boya bangsa Yahudi.

9Samaliha tiang patut nlehtehang ring anake sami, mangda ipun pada ngresep ring indik Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngardi saananing sane wenten. Ida ngraga sane saking nguni mingit pepingitane punika,

10mangdane sane mangkin malantaran pasamuan Idane, parapanguasa miwah pangreh sane wenten ring akasane prasida uning ring kawicaksanan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane mawarni-warni punika.

11Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngamargiang paindikane punika manut rencanan Idane sane saking nguni, sane kalaksanayang malantaran Ida Sang Kristus Yesus, Panembahan iragane.

12Malantaran patunggilan iragane ngiring Ida miwah malantaran kapracayan iragane ring Ida, iraga sampun prasida bebas tur rumasa andel tangkil ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa.

13Duaning asapunika semeton, tiang mapinunas ring semeton, sampunangja semeton rumasa sungsut ring kayun malantaran sangsarane sane tandangin tiang, pabuat parasemeton. Indike puniki sami tandangin tiang wantah uli krana kabecikan semetone.

Sih k

14Punika awinanipun tiang tansah sumungkem ring ayun Ida Sang Aji,

15sane dados kawitan sakancaning katurunan sane wenten ring jagate sane jaga rauh miwah ring jagate puniki.

16Tiang mapinunas ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangdane malantaran Roh Idane, Ida sane wibuhing kaluihan maicayang kakuatan ring semeton, mangda angen semetone prasida pageh.

17Samaliha mangdane malantaran kapracayan semetone, Ida Sang Kristus prasida malingga ring angen semetone. Tiang ngastawayang, mangda kapitresnane punika tansah dados pancer miwah dasar urip semetone,

18mangdane semeton sinamian sareng-sareng ring parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa prasida ngresep, ambate panjang tur linggah, tegeh miwah dalem sih kapitresnan Ida Sang Kristus.

19Inggih, dumadak semeton prasida ngresep ring sih kapitresnan Ida Sang Kristus, yadiastu tan sida antuk iraga ngresepang sategepipun, tur malantaran pangresepane punika, semeton sayan kabekin antuk kasampurnan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

20Wantah Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane kuasa ngardi langkungan ring saluiring paindikan, sane tunas miwah manahang iraga, sakadi sane sampun sinah sajeroning kawisesan Idane ring urip iragane.

21Dumadak pasamuane, malantaran Ida Sang Hyang Yesus Kristus muji Ida, turun-temurun salami-laminnya. Amin!Download Audio MP3 (Efesus 3):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Efesus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran