Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 5 >> 

Indik

1Santukan semeton dados paraputran Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sayang, semeton patut ngusahayang raga buat ninutin pakarsan Idane.

2Semeton patut urip sajeroning kapitresnan, pateh sakadi Ida Sang Kristus tresna asih ring iraga kantos Ida nyerahang urip Idane buat iraga, dados aturan sane miik ngalub saha kaledangin ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa.

3Santukan semeton dados parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa, indik macecabulan wiadin paindikan sane cemer wiadin loba angkara tan pisan patut kabaosang ring pantaran semetone.

4Kadi asapunika taler indik bebaosan sane cabul, sane tan paguna, sane ngawag-awag, tan pisan pantes kabaosang ring pantaran semetone. Nanging tungkalikanipun, semeton patut matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

5Semeton patut eling ring indike puniki: Sakancan sundele, sakancan jadmane sane cemer, wiadin sane loba angkara (santukan indike punika makasami mapiteges nyungsung dewa-dewa) nenten kalugra dados kaulan Ida Sang Kristus miwah kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

6Sampunangja semeton kantos keni kabelog-belog masrana baos sane tan paguna, santukan sakancan paindikane punika pacang ngrauhang pidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ring sakancan jadmane sane langgana ring Ida.

7Punika awinanipun, sampunangja semeton sruron ring anake sane kadi asapunika.

8Sane riin semeton wenten ring sajeroning peteng, nanging sane mangkin semeton sampun wenten ring sajeroning galang, santukan dados kaulan Ida Sang Panembahan. Punika awinanipun semeton patut urip sakadi paraputran Sang Galang.

9Santukan galange punika sane ngwetuang woh, inggih punika kabecikan, kapatutan miwah kasujatian.

10Saratangja mlajahin saluiring paindikan sane ngledangin Ida Sang Panembahan.

11Sampunangja sareng nglaksanayang pakaryan sane mameteng, sane tan mapikenoh, sane dados druen sang peteng. Tungkalikanipun, suluhinja paindikane punika ring galange.

12(Sujatinne tiang kimud pisan maosang paindikan sane kalaksanayang ring petenge.)

13Samaliha yening saluiring paindikane punika kasuluhang ring galange, irika pacang sinah kawiaktianipun.

14Santukan sakancan paindikan sane sampun kanten sinah punika sampun dados galang. Punika awinanipun wenten kecap kadi asapuniki: “Matangija ragane sane sirep miwah matangija saking pantaran sang padem! Ida Sang Kristus pacang nyunarin ragane.”

15Punika awinanipun, yatnainja ragan semetone. Sampunangja urip sakadi anak belog punggung, nanging uripja sakadi anak wicaksana.

16Rikala semeton madue sela, becikangja ngunayang, santukan masane mangkin masa sane kaon.

17Punika awinan sampunangja sakadi anak belog punggung, nanging saratangja mangda semeton uning ring pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane patut laksanayang semeton.

18Sampunangja semeton mapunyah-punyahan nginum anggur, sane wantah ngawinang semeton pacang nemu sengkala. Tungkalikanipun, semeton patut kabekin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa.

19Mabebaosanja sareng timpal-timpal semetone nganggen kakidungan Kidung miwah kidung-kidung suci. Makidung tur pujija Ida Sang Panembahan saking nekeng ati.

20Ring saluiring paindikan semeton patut tansah ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Aji, masrana parab Ida Sang Hyang Yesus Kristus, Panembahan iragane.

Pitut

21Semeton patut pada saling alap kasor, malarapan baktin semetone ring Ida Sang Kristus.

22Semeton sane istri patut satinut ring sang lanang, sakadi semeton satinut marep ring Ida Sang Panembahan.

23Santukan sang lanang sane ngreh sang istri, pateh sakadi Ida Sang Kristus ngreh pasamuan Idane; samaliha Ida Sang Kristus ngraga sane ngrahayuang pasamuane, inggih punika anggan Idane.

24Punika awinanipun sang istri patut nungkul ring sang lanang, pateh sakadi pasamuane nungkul ring Ida Sang Kristus.

25Tur pabuat semeton lanang, tresnainja rabin semetone pateh sakadi Ida Sang Kristus tresna asih ring pasamuan Idane, kantos Ida nyerahang urip pabuat pasamuan Idane.

26Ida ngamargiang indike punika, buat ngaturang pasamuan Idane ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, masrana sabdan Idane, sasampun Ida nyuciang pasamuane punika antuk toya panglukatan,

27samaliha mangda prasida Ida ngrajegang pasamuane ring ajeng Idane, saha suci nirmala tan paceda.

28Sang lanang patut tresna asih ring sang istri, sakadi tresna asih ring deweknyane niri. Sang lanang sane tresna asih ring rabinnyane, ipun tresna asih ring dewekipun niri.

29(Tan wenten anak sane geting ring deweknyane niri. Tungkalikanipun: Ipun miara sikianipune niri, pateh sakadi Ida Sang Kristus miara pasamuan Idane.

30Santukan iraga puniki dados anggota anggan Idane.)

31Sakadi kecap Cakepan Sucine: “Punika awinanipun, sang lanang patut nilar reramannyane tur nunggil sareng ring rabinnyane kantos sang kalih prasida maraga tunggal.”

32Ring kecap Cakepan Sucine punika wenten kasinahang paindikan sane kalintang patut. Manut pangresep tiange, paindikane punika ngeniang indik patunggilan Ida Sang Kristus marep ring pasamuan Idane.

33Nanging paindikane punika taler ngeniang indik semetone: inggih punika sang lanang patut tresna asih ring rabinnyane sakadi ipun nresnain sikianipune, samaliha sang istri patut ngajiang suaminnyane.Download Audio MP3 (Efesus 5):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Efesus 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran