Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ezra 2 >> 

Dapta

1Puniki daptar anake sane saking daerah Yehuda sane mawali budal saking paselongan, sane pecak dados tawanan kabakta ka Babel antuk Ida Sang Prabu Nebukadnesar, ratune ring Babel. Ipun pada mawali ka Yerusalem miwah Yehuda, ka kotannyane suang-suang.

2Ipun pada mawali kapimpin antuk Dane Serubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum miwah Dane Baana. Puniki daptar palingsehan wong Israele sane mawali punika miwah gebogannyane suang-suang:

3Palingsehan Dane Paros: 2.172 diri. Palingsehan Dane Sepaca: 372 diri. Palingsehan Dane Arah: 775 diri. Palingsehan Dane Pahat-Moab, inggih punika oka-okan Dane Yesua miwah Yoab: 2.812 diri. Palingsehan Dane Elam: 1.254 diri. Palingsehan Dane Satu: 945 diri. Palingsehan Dane Sakai: 760 diri. Palingsehan Dane Bani: 642 diri. Palingsehan Dane Bebai: 623 diri. Palingsehan Dane Asgad: 1.222 diri. Palingsehan Dane Adonikam: 666 diri. Palingsehan Dane Bigwai: 2.056 diri. Palingsehan Dane Adin: 454 diri. Palingsehan Dane Ater, inggih punika katurunan Dane Hiskia: 98 diri. Palingsehan Besai: 323 diri. Palingsehan Dane Yora: 112 diri. Palingsehan Dane Hasum: 223 diri. Palingsehan Dane Gibar: 95 diri.

4(2:3)

5(2:3)

6(2:3)

7(2:3)

8(2:3)

9(2:3)

10(2:3)

11(2:3)

12(2:3)

13(2:3)

14(2:3)

15(2:3)

16(2:3)

17(2:3)

18(2:3)

19(2:3)

20(2:3)

21Anake sane leluurnyane magenah ring kota-kotane sane sinurat ring sor puniki taler mawali saking paselongan, inggih punika: Kota Betlehem: 123 diri. Kota Netopa: 56 diri. Kota Anatot: 128 diri. Kota Asmawet: 42 diri. Kota Kiryat-Yearim, Kepira, Beerot: 743 diri. Kota Rama miwah Gaba: 621 diri. Kota Mikmas: 122 diri. Kota Betel miwah Ai: 223 diri. Kota Nebo: 52 diri. Kota Magbis: 156 diri. Kota Elam sane tiosan: 1.254 diri. Kota Harim: 320 diri. Kota Lod, Hadid miwah Ono: 725 diri. Kota Yeriko: 345 diri. Kota Senaa: 3.630 diri.

22(2:21)

23(2:21)

24(2:21)

25(2:21)

26(2:21)

27(2:21)

28(2:21)

29(2:21)

30(2:21)

31(2:21)

32(2:21)

33(2:21)

34(2:21)

35(2:21)

36Sapanglanturipun puniki daptar palingsehan parapandita sane mawali saking paselongan, inggih punika: Palingsehan Dane Yedaya, inggih punika katurunan Dane Yesua: 973 diri. Palingsehan Dane Imer: 1.052 diri. Palingsehan Dane Pasur: 1.247 diri. Palingsehan Dane Harim: 1.017 diri.

37(2:36)

38(2:36)

39(2:36)

40Puniki palingsehan wong Lewine, sane mawali saking paselongan inggih punika: Palingsehan Dane Yesua miwah Kadmiel, inggih punika katurunan Dane Hodawia: 74 diri. Parajuru kidunge inggih punika katurunan Dane Asap: 128 diri. Parajuru gebag Perhyangan Agunge, inggih punika katurunan Dane Salum, Ater, Talmon, Akub, Hatita, Sobai, makasami wenten: 139 diri.

41(2:40)

42(2:40)

43Puniki parapangayah Perhyangan Agung Ida Sang Hyang Widi Wasa sane mawali saking paselongan, inggih punika: Palingsehan Dane Siha, Hasupa, Tabaot. Palingsehan Dane Keros, Siaha, Padon. Palingsehan Dane Lebana, Hagaba, Akub. Palingsehan Dane Hagab, Samlai, Hanan. Palingsehan Dane Gidel, Gahar, Reaya. Palingsehan Dane Resin, Nekoda, Gasam. Palingsehan Dane Usa, Paseah, Besai. Palingsehan Dane Asna, Meunim, Nepusim. Palingsehan Dane Bakbuk, Hakupa, Harhur. Palingsehan Dane Baslut, Mehida, Harsa. Palingsehan Dane Barkos, Sisera, Temah. Palingsehan Dane Nesiah, Hatipa.

44(2:43)

45(2:43)

46(2:43)

47(2:43)

48(2:43)

49(2:43)

50(2:43)

51(2:43)

52(2:43)

53(2:43)

54(2:43)

55Puniki katurunan paraparekan Ida Sang Prabu Salomo sane mawali saking paselongan, inggih punika: Palingsehan Sotai, Soperet, Peruda, Yaala, Darkon, Gidel, Sepaca, Hatil, Pokeret-Hasebaim miwah Ami.

56(2:55)

57(2:55)

58Parapangayah Perhyangan Agung Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah katurunan paraparekan Ida Sang Prabu Salomo makasami wenten 392 diri akehipun.

59Paraanake sane mawali saking Tel-Melah, Tel-Harsa, Kerub, Adan miwah Imer, nanging ipun nenten mrasidayang muktiang mungguing palingsehan miwah kawitipun saking bangsa Israel, inggih punika palingsehan Dane Delaya, Tobia, Nekoda, makasami sareng: 652 diri.

60(2:59)

61Wenten taler makudang-kudang kulawargan pandita sane nenten mrasidayang manggihin catetan ngeniang indik leluurnyane inggih punika: Palingsehan Dane Habaya, Hakos miwah Barsilai. (Leluur Dane Barsilai punika pecak ngambil anak istri okan Dane Barsilai wong Gileade punika, tur ngawit saking punika dane kapesengin manut pesengan kulawargan anake istri punika.) Santukan dane sareng sami nenten mrasidayang muktiang sapasira leluur danene, kenginan dane nenten kalugra dados pandita.

62(2:61)

63Sang gubernur sane mrentah jagat Yehudane raris mutusang mungguing dane sareng sami nenten dados ngajengang ajeng-ajengan sane katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, kantos wenten pandita sane wenang ngunayang Urim miwah Tumime punika.

64Gebogan anake sane mawali saking paselongan makasami wenten 42.360 diri. Sajaba punika, pararencangnyane luh miwah muani wenten 7.337 diri akehipun. Saking pantarannyane wenten juru kidung lanang miwah istri 200 diri. Ipun taler pada maderbe kuda 736 akehipun, bagal 245 ukud, unta 435 ukud, keledae 6.720 ukud.

65(2:64)

66(2:64)

67(2:64)

68Rikala rauh ring Perhyangan Agung Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Yerusalem, makudang-kudang pamimpin kulawargane punika raris ngaturang aturan suka lilannyane, buat ngwangun Perhyangan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring genahe sane pangawit.

69Aturannyane manut mampuhnyane suang-suang, buat dados arta branan Perhyangan Agunge, inggih punika: Mas 500 kilogram, perak 2.800 kilogram miwah jubah buat parapanditane 100 lembar.

70Parapandita, wong Lewi miwah makudang-kudang rakyate pada magenah ring Yerusalem wiadin ring genahe sane nampek irika. Parajuru kidunge, pajagaan Perhyangane miwah pangayah Perhyangan Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah parawong Israele sane tiosan, sami pada jenek malinggih ring desa-desa sane pecak dados genah leluurnyane. <<  Ezra 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran