Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Galatia 6 >> 

Salin

1Parasemeton, yening wenten ring pantaran semetone sane iwang, semeton sane katuntun antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, patut saling ngalap kasor nuntun semeton punika mawali ka margine sane patut. Samaliha yatnain ragan semetone, mangda semeton ngraga sampunang taler kantos keni gegodan.

2Pada saling tulunginja sajeroning negen tetegenan semetone. Malantaran punika semeton pacang nglakonin pituduh Ida Sang Kristus.

3Yening wenten anak marasa deweknyane maji, nanging amun jatinne ipun tan paji, anake punika ngapus deweknyane niri.

4Anake suang-suang patut nguji pakardinnyane niri-niri. Yening kapanggih becik, kenginan ipun nyidayang nyumbungang dewek ngeniang paindikan sane sampun kardi ipun, tur nenten mandingang ring paindikan sane sampun kakardi antuk anak sane lianan.

5Santukan anake suang-suang patut negen tetegenannyane niri-niri.

6Anake sane nampi peplajahan agama Kristen, ipun patut ngedumang paderbeannyane sane becik sareng ring gurunnyane.

7Sampunangja semeton ngapus raga, santukan tan wenten anak sane mrasidayang melog-melog Ida Sang Hyang Widi Wasa. Anake pacang muponin punapija sane tandur ipun.

8Yening ipun matanduran sajeroning pakitan indrianipune sane sekala, ipun pacang muponin padem. Nanging yening ipun matanduran sajeroning Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun jagi muponin urip langgeng saking Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa.

9Punika awinane sampunangja iraga wadih mapakardi ayu, santukan yen sampun tutug masanipun, iraga pacang muponin pikolihnyane, asal iraga nenten nglewa.

10Duaning punika, mumpung kantun wenten sela buat iraga, iraga patut mapakardi ayu ring anake sami, minakadinipun pisan ring parasemeton iraga sane nunggil kapracayan.

Pakel

11Indayangja tlektekang, ambate ageng aksara sane tulis tiang ring semeton, antuk tampak liman tiange niri.

12Anake sane mamanah ngedengang padewekannyane miwah demen maosang paindikan sane sekala kewanten, anake punika sane ngusahang tur maksa semeton mangda masunat. Indike punika margiang ipun, wantah mangda ipun tan keni sangsara malantaran salib Ida Sang Kristus.

13Anake sane masunat, ipun taler tan nglakonin titah Pidabdab Torate punika; anake punika ngedotang mangda semeton masunat, mangda ipun nyidayang nyumbungang dewekne mungguing semeton sampun satinut ring upakaranipune sane sacara sekala.

14Nanging pabuat tiang, tiang wantah nyumbungang dewek tiange sajeroning salib Panembahan iragane Ida Hyang Yesus Kristus, santukan malantaran salib Idane punika, jagate sampun tan paguna pabuat tiang, kadi asapunika taler tiang tan paguna pabuat jagate.

15Punika awinanipun, indik masunat, wiadin tan masunat, punika nenten penting. Nanging sane penting, inggih punika indik dados manusa sane anyar.

16Pabuat anake sane nglaksanayang pidabdabe puniki ring uripnyane, tiang mapinunas mangda Ida Sang Hyang Widi Wasa mapaica sutrepti rahayu miwah sih pasuecan ring ipun, sinarengan ring parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

17Pamuputipun, sampunangja wenten anak sane makewehin tiang, santukan ring sikian tiange wenten kuwuman sane nyinahang, mungguing tiang puniki dados parekan Ida Hyang Yesus.

18Parasemeton, tiang mapinunas mangda sih pasuecan Panembahan iragane Ida Sang Hyang Yesus Kristus, nyarengin semeton sinamian. Amin!Download Audio MP3 (Galatia 6):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Galatia 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran