Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Imamat 5 >> 

Paind

1Aturan pangampuraning dosa kabuatang yening wenten paindikan-paindikan sane kadi asapuniki: Yening wenten anak polih panggilan buat dados saksi ring pangadilan, nanging ipun nenten nyak ngaturang kasaksian ngeniang ring paindikan sane sampun panggihin wiadin piragi ipun, ipun sane patut negen palannyane.

2Yening wenten anak nenten nyelapang ngaplug paindikan sane leteh, luiripun bangken wewalungan, tur sasampune ipun eling ring dewek ngeniang indik sane sampun kardi ipun punika, kenginan ipun dados leteh tur iwang manut sopacaraning agama.

3Yening ipun ngusud barang sane leteh sane wetu saking imanusa, tur sasampune punika ipun eling ring dewek ngeniang indik sane sampun kardi ipun punika, kenginan ipun taler iwang.

4Yening ipun ngawag-awag masumpah, ngeniang ring paindikan punapija luiripun, sasampune punika ipun eling ring dewek ngeniang ring paindikan sane sampun margiang ipun punika kenginan ipun taler iwang.

5Yening wenten anak sane maiwang, ipun patut ngangkenin dosanipune,

6tur makadados ukuman pabuat dosanipune punika, ipun patut ngaturang aturan biri-biri wiadin kambing lua ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sang pandita patut ngaturang aturane punika pabuat dosan anake punika.

7Yening anake punika nenten mrasidayang ngaturang aturan biri-biri wiadin kambing, ipun patut ngaturang paksi dara wiadin kukur apacek ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, buat nebus dosanipune. Paksine asiki pabuat aturan panyupat dosa, miwah sane malih asiki pabuat aturan maborbor.

8Paksi-paksi aturane punika patut katurang ring sang pandita, tur pinih riin sang pandita patut ngaturang pabuat pangampuraning dosa. Dane patut ngelung baong paksine punika, nangingke tenggekipune sampunang ngantos pegat.

9Getih ipune kaketisang akidik ring sisin pamorboran aturane. Sisan getihne patut kabriokang ring bongkol pamorboran aturan punika. Punika aturan pabuat molih pangampuraning dosa.

10Sasampune punika wau dane patut ngaturang paksine lianan makadados aturan maborbor, manut pidabdab sane sampun biasa mamargi. Kadi asapunika patutnya sang pandita ngaturang aturan pabuat anake madosa punika tur Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang ngampurayang dosannyane.

11Yening anake punika nenten mrasidayang ngaturang paksi dara wiadin kukur apacek, ipun patut ngaturang tepung akilo makadados aturan panyupat dosa. Tepunge punika nenten dados kadagingin minyak saitun wiadin menyan, santukan aturane punika aturan panyupat dosa, boyaja aturan sesajen.

12Aturane punika patut katurang ring sang pandita. Sang pandita patut ngambil tepunge punika agemel makadados cihna mungguing tepunge punika makasami sampun katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sang pandita tumuli morbor tepung aturane sakadi aturan rayunan. Punika aturan pabuat panyupat dosa.

13Kadi asapunika patutnya sang pandita ngaturang aturan pabuat dosan anake punika, tur Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang ngampurayang dosanipune. Sisan tepunge punika dados pikolih sang pandita, pateh sakadi indik aturan sesajene.

Atura

14Ida Sang Hyang Widi Wasa maicayang pidabdabe sane ring sor puniki ring Dane Musa.

15Yening wenten anak sane nenten nyelapang ngardi dosa, uli krana ipun lenga ngaturang aturanipune sane suci pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun patut makta aturan panaur danda ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Aturannyane punika patut marupa biri-biri wiadin kambing muani sane tan paceda. Pangargan aturane punika patut katetepang manut patokan sane resmi.

16Ipun patut naur pabuat aturan sane sampun lemenahang ipun, saha kawewehin malih apahliman saking sane lemenahang ipun punika. Aturan panaur danda punika patut aturang ipun ring sang pandita, tur sang pandita patut ngaturang aturan wewalungan makadados aturan pabuat dosan anake punika, tur Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang ngampurayang dosannyane.

17Yening wenten anak nenten nyelapang ngardi dosa malantaran ipun mamurug salah tunggal pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa, anake punika taler iwang tur ipun patut keni danda.

18Ipun patut ngaturang biri-biri wiadin kambing muani sane tan paceda ring ajeng sang pandita, makadados aturan panaur danda. Pangargan aturane punika patut katetepang manut patokan sane resmi. Sang pandita patut ngaturang aturane punika pabuat dosan anake punika. Irika Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang ngicen ipun pangampura.

19Aturane punika makadados aturan panaur danda pabuat dosa sane sampun kardi ipun pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. <<  Imamat 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran