Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Imamat 9 >> 

Dane

1Sasampune jangkep pitung rahina suenipun upacara palantikan punika mamargi, benjangipun Dane Musa maumang Dane Harun sareng paraputran danene miwah parapamimpin bangsa Israele.

2Dane Musa mabaos ring Dane Harun, sapuniki: “Ambilja godel banteng jagiran asiki miwah biri-biri muani asiki sane tan paceda, tumuli aturang ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa inggih punika: banteng jagirane pabuat aturan panyupat dosa, miwah biri-birine muani pabuat aturan maborbor.

3Sasampune punika dane ngandikayang bangsa Israele ngambil kambing muani asiki pabuat aturan panyupat dosa, miwah godel banteng lan panak biri-biri sane tan paceda sane matuuh wau ataun pabuat aturan maborbor.

4Samaliha pabuat aturan karahayuan, ipun patut makta banteng jagiran asiki miwah biri-biri muani asiki. Makasami punika patut katurang ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, sasarengan ring aturan sesajen sane madaging minyak. Ipun patut nglaksanayang paindikane punika santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa mapakayunan mapakantenang raga ring ipun ring rahinane puniki.”

5Saananing sane kapituduhang antuk Dane Musa makasami kabakta ring ajeng Kemah Sucine, tur pasamuane makasami pada mapunduh irika, nyumbah Ida Sang Hyang Widi Wasa.

6Dane Musa tumuli ngandika sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa mituduhang semeton nglaksanayang paindikane punika makasami, mangda semeton mrasidayang ngeton sinar teja wedanan Idane sane dumilah.”

7Sasampune punika dane raris mabaos ring Dane Harun sapuniki: “Mrikija ka pamorboran aturane, rarisangja aturang aturan panyupat dosa miwah aturan maborbor mangda dosan semetone miwah dosan rakyate sami kampurayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Aturangja aturane punika makasami buat ngampurayang dosan rakyate sami, sakadi sane sampun kapituduhang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

8Dane Harun raris lunga ka pamorboran aturane tumuli nampah godel banteng sane kacawisang pabuat aturan panyupat dosan danene ngraga.

9Paraputran danene raris ngaturang getih bantenge punika ring dane tur dane nyelebang jrijin tangan danene ring getihe punika tumuli kolesang ring tanduk-tanduke sane wenten ring bucu-bucun pamorboran aturane, miwah sisanipun raris kabriokang ring dasar pamorboran aturane punika.

10Muluk, ginjel miwah bagian atinnyane sane pinih becik raris borbor dane ring pamorboran aturane, sakadi sane sampun kapituduhang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Dane Musa.

11Nanging ulam miwah kulit bantenge punika tunjel dane ring jabaan pakemahane.

12Dane raris nampah wewalungane sane kacawisang dados aturan maborbor pabuat ragan danene ngraga. Paraputran danene raris ngaturang getih wewalungane punika ring dane, raris kabriokang ring sisin pamorboran aturane punika makaileh.

13Wusan punika paraputran danene raris ngaturang tenggek miwah pukangan wewalungane sane lianan ring dane raris borbor dane ring pamorboran aturane.

14Sasampune punika jejeron miwah buntut wewalungane sane durian punika raris umbahin dane, tumuli kaborbor ring pamorboran aturane, ring duur sisan aturane sane maborbor punika.

15Sawusan punika dane raris ngaturang aturan rakyate makasami. Dane raris ngambil kambing sane kanggen aturan pabuat panyupat dosan rakyate, tumuli katampah, raris katurang sakadi sane sampun margiang dane daweg dane ngaturang aturan panyupat dosa pabuat ragan danene ngraga.

16Raris dane taler ngambil wewalungan sane jaga kanggen aturan maborbor, saha katurang manut ring sopacarannyane.

17Dane raris ngaturang aturan sesajen, dane ngambil tepung agemel raris kaborbor ring pamorboran aturane. (Puniki dados wewehan aturan maborbor sane katurang nyabran rahina.)

18Dane raris nampah banteng miwah biri-birine muani makadados aturan karahayuan pabuat rakyate sami. Paraputran danene raris ngaturang getihnyane ring dane, raris briokang dane ring sisin pamorboran aturane makaileh.

19Dane Harun raris ngenahang saananing muluk banteng miwah biri-birine punika,

20ring duur tangkah wewalungane punika makakalih, tumuli kabakta ka pamorboran aturane. Muluke punika raris borbor dane ring pamorboran aturane.

21Tangkah miwah batisnyane sane durian aturang dane dados aturan istimewa pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa, pabuat sang pandita sakadi sane sampun kapituduhang antuk Dane Musa.

22Sasampune Dane Harun puput ngaturang aturane punika makasami, dane raris ngangkat tangan danene sarwi ngamertanin rakyate sareng sami. Sasampune punika dane raris tedun.

23Sapangrarisipun Dane Musa miwah Dane Harun raris ngranjing ka Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur ritatkala dane medal saking irika, dane ngamertanin rakyate, tumuli sinar tejan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane dumilah, kakantenang antuk rakyate makasami.

24Tan dumade Ida Sang Hyang Widi Wasa raris nedunang geni saha ngeseng aturane sane maborbor miwah sakancan muluke sane wenten ring pamorboran aturane. Riwau rakyate ngatonang indike punika ipun sareng sami raris masuryak tur sumungkem nyumbah Ida Sang Hyang Widi Wasa, ngantos muanipune nganteg ka tanahe. <<  Imamat 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran