Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 8 >> 

Blaba

1Ida Sang Hyang Widi Wasa raris eling ring Dane Nuh, miwah ring sakancan sato alas miwah ingon-ingon sane sareng-sareng ring dane ring tengah kapale punika. Ida tumuli ngwentenang angin mampeh ring jagate, kantos toyane punika aad.

2Sakancan klebutan toyane ring sawang segarane miwah sakancan toyane saking langite sami pada katutup, sabehe wusan,

3tur toyane sayan aad ring jagate. Sasampune langkung ring karobelah rahina, toyane sampun aad pisan.

4Ring tanggal pitulas, sasih sane kaping pitu, kapale punika raris kampih ring Pagunungan Ararat.

5Toyane punika sayan aad, tur ring tanggal siki sasih sane kaping dasa, pucak-pucak gununge raris pada kanten.

6Sasampune langkung petang dasa rahina, Dane Nuh raris ngampakang jendelan kapale punika.

7Dane tumuli nglebang paksi guak asiki. Paksine punika nenten mawali nanging makeber milehan, ngantos toyane nyat ring jagate.

8Wusan punika dane raris nglebang paksi dara asiki, buat nureksain, punapike toyane sampun aad ring jagate.

9Nanging paksi darane punika nenten polih genah mencegan, mawinan ipun mawali maranin Dane Nuh ring tengah kapale, santukan jagate makasami kantun kalikub antuk toya. Dane Nuh tumuli ngenjuhang tangan danene, saha ngejuk paksine punika, kabakta ka tengah kapale.

10Dane nyantosang malih pitung rahina suenipun. Sasampune punika, paksine raris lebang dane malih saking kapale.

11Nyoreang paksi darane punika mawali maranin Dane Nuh tur bungutipune nangal daun saitun sane lumlum. Saking paindikane punika Dane Nuh mrasidayang uning, mungguing toyane sampun mararadan ring jagate.

12Sapanglanturipun, malih dane nyantosang pitung rahina suenipun. Wusan punika paksi darane punika malih lebang dane, nanging paksine punika nenten mawali malih ring dane.

13Ring tanggal siki, sasih sane kaping pisan, rikala Dane Nuh mayusa tigang atak nanggu asiki warsa, toyane sampun nyat ring jagate. Dane Nuh tumuli ngungkab tutup kapale punika sambilang dane macecingak. Irika sinah antuk dane mungguing jagate sampun ngawitin tuh.

14Ring tanggal pitulikur sasih sane kaping kalih, jagate sampun tuh pisan.

15Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda ring Dane Nuh sapuniki:

16“Pesuja kita ajak kurenan muah pianak-pianak kitane muah mantu-mantun kitane uli di kapale ento.

17Aketo masih sakancan burone muah sarwa kedise, makejang tunden pesu uli di kapale, apanga ia endah-gumendah pasrambiah di gumine.”

18Dane Nuh raris medal saking kapale, kasarengin antuk rabi, oka-oka miwah mantu-mantun danene.

19Sawatek sato miwah sakancan paksine, manut sorohnyane, sami pada medal saking kapale punika.

Dane

20Irika Dane Nuh raris makarya pamorboran aturan pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa. Saking pantaran satone sane suci, miwah saking pantaran paksine sane suci, ambil dane makudang-kudang ukud, raris aturang dane ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, ring genah pamorboran aturane punika.

21Ritatkala Ida Sang Hyang Widi Wasa ngambu aturan sane miik punika, Ida raris mapikayun ring pakayunan Idane, kadi asapuniki: “Ulun tusing lakar buin nemah gumine uli krana laksanan manusane, yadian ia ngwetuang paundukan ane jaat uli di kenehne, uli ia mara lekad. Buina Ulun tusing lakar buin nyirnayang sakancan ane idup, buka ane suba laksanayang Ulun.

22Sanun gumine ene, tusing lakar suud-suud ada masan mamula muah manyi, masan dingin muah masan panes, masan ujan muah masan endang, lemah muah peteng.” <<  Kejadian 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran