Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 23 >> 

Kadil

1“Eda kema mai ngaba raos ane bobab, tur eda nulungin anak ane pelih malantaran aji kasaksian ane bobab.

2Edaja milu teken anake ane ajaka liu ane demen malaksana dura cara wiadin ane demen ngadu ada.

3Eda milon teken anak tiwas yen ia sedek maprakara.

4Yen katuju kita nepukin sampi wiadin keledaen musuh kitane ngeleb ngulah laku, enggalang ulihang ubuhane ento teken ane ngelahang.

5Yen keledaen musuh kitane labuh ulihan mapondongan baat patut kita nulungin ngelesin pondongane tur mangunang keledaene ento. Eda kita jeg ngelen ulat majalan.

6Eda tusing adil nepasin prakaran anak tiwas yen ia ngaturang undukne di pangadilan.

7Eda nalih anak aji dedalihan ane palsu, buina eda ngukum mati anak ane tan padosa, sawireh Ulun lakar nemah sawatek anake ane nglaksanayang kajaatan ane buka keto.

8Eda nampi pipis panombok, sawireh pipis panombok ento ngranayang anake buta marep teken paundukan ane patut, tur ngranayang pocol anake ane tusing ngelah pelih.

9Eda ngala-ala wong sunantara sawireh kita suba nawang rasanne dadi wong sunantara, dugase kita dadi wong sunantara di Mesir.”

Indik

10“Nem tiban makelonne kita dadi nanemin tanah kitane muah ngalap pamupunne.

11Sakewala di taune ane kaping pitu, depang tanah kitane ento nengan. Sajeroning ataun ento, eda pesan kita ngalap sawatek ane tumbuh iba-ibana ditu. Depang anake ane tiwas-tiwas ngalap saluiring ane tumbuh ditu, tur sisanne buat buron alase. Keto masih buat pabianan anggur muah abian saitun kitane, laksanayang patuh buka keto.

12Nem dina makelonne magaeja kita ngarap saluiring geginan kitane. Sakewala di dinane ane kaping pitu, eda kita magarapan, apanga panjak-panjak kitane muah wong sunantara ane maburuh teken kita, muah ubuh-ubuhan kitane pada maan mareren.

13Saluiring ane suba sabdayang Ulun teken kita ento patut incepang. Eda pesan mabakti teken dewa-dewa lenan, tur eda pesan kita nyambat adanne.”

Rerai

14“Sabilang atiban pang telu kita patut marerainan buat ngluihang Ulun.

15Di bulan Abibe kita patut Marerainan Roti Tan Paragi, manut sopa cara ane suba prentahang Ulun teken kita sawireh di bulane ento kita makaad uli Mesir. Dikalane ento pitung dina makelonne kita tusing dadi naar roti ane misi ragi. Sabilang kita mabakti, kita patut ngaba aturan.

16Dikalan kitane manyi, kita patut ngadakang Rerainan Unduh-unduh. Dikalan kitane ngalap pamupon anggur muah woh-wohan ane lenan, kita patut ngadakang Rerainan Pondok Daun.

17Ngatiban sabilang rerainane ane tetelu ento kadakang, sawatek anake ane muani uli pantaran kitane patut teka mabakti teken Ulun, Sang Hyang Widi Wasa, Widin kitane.

18Eda kita maturan roti ane misi ragi dikalan kitane maturan wewalungan teken Ulun. Buina muluk wewalungan ane katurang teken Ulun sajeroning rerainane ento tusing dadi inepang kanti mani semengane.

19Ngatiban kita patut ngaturang pamupon gandume ane pangawit ka perhyangan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin kitane. Eda kita nglablab pianak kambing wiadin biri-biri aji yeh nyonyon inanne.”

Indik

20“Ulun lakar ngutus malaekat Ulune ngamaluin kita buat nyayubin kita di jalan muah nuntun kita ka tongos ane suba sediang Ulun.

21Padingehang tur tuutangja prentahne. Eda kita nglawan ia, sawireh Ulun ane ngutus ia. Ia tusing lakar ngampurayang anake ane masolah buka keto.

22Yening kita tinut teken ia, tur nglaksanayang saluiring ane prentahang Ulun, Ulun lakar merangin sawatek musuh kitane.

23Malaekat Ulune lakar majalan di arepan kitane tur nuntun kita ka gumin bangsa Amorine, bangsa Het, bangsa Peris, bangsa Kanaan, bangsa Hewi muah bangsa Yebus. Ulun lakar nyirnayang bangsa-bangsane ento makejang.

24Eda kita sumuyud nyumbah dewa-dewan bangsane ento tur eda nuutin caranne mabakti. Kita patut nyirnayang saluiring arca sesembahannyane muah nguug sawatek palinggih tongosne mabakti.

25Yen kita pageh mabakti teken Ulun, Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin kitane, Ulun lakar ngamertanin kita aji pangan kinum tur ngaadang saananing panyakit kitane.

26Ditu di gumin kitane tusing lakar ada anak eluh ane nglabuhang wiadin bekung. Ulun lakar nawanang tuuh kitane.

27Ulun lakar ngranayang sawatek bangsa ane maperang nglawan kita takut teken Ulun. Buina Ulun lakar ngranayang bingung anake ane merangin kita, tur sawatek musuh kitane lakar pada jerih tur malaib.

28Ulun lakar ngranayang apanga musuh kitane pada mabrasutan, buina Ulun lakar ngulah bangsa Hewi, bangsa Kanaan muah bangsa Hete uli di arepan kitane apanga kita nyidayang mangseh ngarepang.

29Ulun lakar ngaadang ia, sakewala tusing acepokan sajeroning atiban. Sawireh yen sajeroning atiban ia kaadang Ulun acepokan, tanahe lakar dadi usak tur buron-burone galak ngrubeda.

30Ento krana Ulun lakar ngaadang ia sakabedik, kanti cukup liun kitane buat nguasain gumine ento.

31Ulun lakar nglinggahang bates gumin kitane uli Teluk Akaba kanti teked ka Tukad Eprate, muah uli di Pasih Tengah kanti nganteg ka tegal melakange. Ulun lakar nyerahang bangsa-bangsane ento teken kita tur kita lakar ngalahang ia dikalane kita maperang nglawan ia.

32Eda pesan kita ngae prajanjian ngajak bangsa-bangsane ento wiadin ngajak dewa-dewannyane.

33Eda ia baanga nongos di gumin kitane. Yening baang kita ia nongos ditu, ia lakar ngranayang kita madosa teken Ulun. Yening kita nyumbah dewa-dewannyane, kita lakar kena jeet sang pati.” <<  Keluaran 23 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran