Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 2 >> 

Ida S

1Rikala rauh Rerainan Pentakostane, sawatek anake sane pracaya ring Ida Hyang Yesus pada mapunduh ring satunggiling genah.

2Tan pararapan jeg wenten suara makuus rauh saking ambarane, suarannyane sakadi kuusan angin baret tur ngebekin umah genahipune mapunduh.

3Raris ipun sareng sami manggihin geni marupa sakadi layah-layahan sambeh ngencegin ipun suang-suang.

4Irika ipun sareng sami pada kabekin antuk Ida Sang Hyang Roh Suci, tumuli ngawitin mabaos nganggen basa sane malian-lianan, manut paican Ida Sang Hyang Roh Suci ring ipun suang-suang.

5Duk punika ring Yerusalem katah wenten anak Yahudi sane sadu sane rauh saking negara-negara sane wenten ring sakuubing jagat.

6Rikala ipun sareng sami miragi suara sane makuus punika, ipun sami pada rauh pagrunyung. Ipun sareng sami pada kablegbegan, santukan ipun suang-suang pada miragi parautusane mabebaosan nganggen basanipune suang-suang.

7Ipun sareng sami pada bengong tur angob, sarwi mabaos asapuniki: “Boyake anake sane mabaos puniki jadma uedan wewengkon Galilea?

8Napi awinanipun iraga sareng sami miragi ipun pada mabaos nganggen basa uedan iragane suang-suang?

9Iraga puniki anak uedan saking: wewengkon Partia, Media miwah Elam, saking Mesopotamia, Yudea miwah Kapadokia, saking Pontus miwah Asia;

10saking Prigia miwah Pampilia, saking jagat Mesir miwah sawewengkon Libia sane nampek ring kota Kirene. Ring pantaran iragane iriki wenten taler sane rauh saking kota Roma;

11inggih punika anak Yahudi miwah jadma boya Yahudi sane ngagem agama Yahudi, tur wenten taler ring pantaran iragane sane rauh saking Pulo Kreta miwah jagat Arab. Iraga sareng sami pada miragi ipun pada mabaos nganggen basan iragane suang-suang, nyritayang indik pakaryan-pakaryan sane agung tur luih, sane kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

12Ipun sami pada angob tur bengong saha saling takenin, sapuniki: “Napike pitegesipun puniki?”

13Nanging wenten sane lianan minjulin parautusane antuk baos kadi asapuniki: “Anake puniki sami pada punyah ulihan ipun nginum anggur.”

Pidar

14Irika Dane Petrus raris ngadeg, kasarengin antuk iparautusan sane solas diri, tur antuk suara sane jangih dane ngawitin mapidarta ring anake akeh punika, sapuniki: “Inggih parasemeton sane wenten ring kota Yerusalem, pirengangja atur tiange. Sane mangkin tiang jaga nguningayang punapi teges paindikane puniki.

15Anake puniki sinamian boyaja punyah sakadi panyengguh ragane, santukan puniki wau jam sia semeng.

16Nanging paindikane puniki manut ring sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane kawecanayang malantaran Nabi Yoel, kadi asapuniki:

17‘Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda: Dipanemayan makire pamragat gumine, Ulun lakar ngadakang paundukan-paundukan ane buka kene; Ulun bakal nyriokang Roh Ulun sig sakancan manusane. Pianak-pianak kitane ane muani muah ane luh lakar pada nartayang paundukan-paundukan ane lakar adakang Ulun. Bajang-bajang kitane bakal pada ningalin ciri sipta jati. Buina odah-odah kitane bakal pada maan ipian.

18Didinane ento Ulun masih bakal nyriokang Roh Ulun sig paraparekan muah panyeroan Ulun. Tur ia pada bakal nartayang paundukan-paundukan ane lakar adakang Ulun.

19Ulun bakal ngadakang praciri baduur di langite. Muah katawahan-katawahan beten di gumine. Lakar ada getih muah api muah andus malepuk.

20Matan aine lakar remrem, bulane lakar barak buka getihe, satonden teka panemayan Ida Sang Panembahan ane agung tur luih.

21Buina nyenja ane nyambat parab Ida Sang Panembahan ia lakar karahayuang.’

22Inggih parasemeton Israel, indayang pirengang atur tiange puniki: Ida Hyang Yesus saking kota Nasaret punika, sane dados utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sampun kasinahang ring semeton masrana praciri-praciri, katawahan-katawahan miwah ciri-ciri sane kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran Ida. Semeton ngraga sampun uning ring paindikane punika, santukan indike punika, kalaksanayang ring pantaran semetone.

23Manut pakayunan miwah rencanan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ida sampun mastiang mangda Ida Hyang Yesus kaserahang ring semeton; tur semeton nyedayang Ida, malantaran semeton nyerahang Ida ring anake sane madosa, mangdane Ida kapentang kapacek ring salibe.

24Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nangiang Ida saking pantaran anake padem, tur mebasang Ida saking sangsaran patine, santukan kakuasan patine nenten mrasidayang ngreh Ida.

25Santukan ngeniang paindikan Idane punika, Ida Sang Prabu Daud sampun mabaos asapuniki: ‘Titiang tansah nganengneng Ida Sang Panembahan, santukan Ida malingga ring kenawan titiange, kantos titiang nenten pacang onyah-anyih miwah nemu kamewehan.

26Malantaran paindikane punika manah titiange gargita, tur jiwan titiange kabekin antuk kaliangan, tur dewek titiange pacang polih pararian saha tentrem rahayu.

27Santukan Palungguh IRatu nenten jaga ngutang jiwan titiange ring pati loka. Palungguh IRatu tan jaga manggayang parekan Palungguh IRatune sane astiti bakti pacang nemu sengkala.

28Palungguh IRatu sampun matujuhin titiang margi sane ngungsi urip, tur ring ajeng Palungguh IRatu titiang tansah kabekin antuk kaliangan!’

29Inggih semeton, tiang patut terus terang matur ring parasemeton, ngeniang ring indik leluur iragane Ida Sang Prabu Daud. Ida sampun seda tur kapendem miwah genah idane kapendem kantun panggihin iraga rauh mangkin.

30Ida punika maraga Nabi, tur Ida uning ring janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa sane karauhang ring ragan idane kadi asapuniki: Mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun masumpah, mungguing saking katurunan Ida Sang Prabu Daud sane jagi kadegang nyeneng prabu, sakadi ida ngraga.

31Ida Sang Prabu Daud sampun ngaksi paindikan sane pacang kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, punika awinan ida maosang indik nyeneng Ida Sang Prabu Sane Kajanjiang punika, saking pantaran anake padem, kadi asapuniki: ‘Ida nenten jaga kabanggayang ring Pati loka. Anggan Idane tan jaga rusak.’

32Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nangiang Ida Hyang Yesus puniki saking pantaran anake padem, tur tiang sareng sami puniki makadados saksin paindikane punika.

33Ida sampun katangiang tur kalinggihang ring singasanane sane mawisesa ring tengen Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur Ida sampun nrima Ida Sang Hyang Roh Suci sane sampun kajanjiang antuk Ajin Idane. Ida Sang Hyang Roh Suci punika taler sampun paicayang Ida ring tiang sareng sami, sakadi sane sampun aksi miwah pireng semeton iwau.

34Santukan boya Ida Daud sane munggah ka suargan, nanging ida ngraga ngandika asapuniki: ‘Ida Sang Panembahan masabda ring Panembahan titiange: Negakja cening dini di tongose ane ledangin Aji.

35Kanti musuh-musuh ceninge lakar dadiang Aji pajekjekan batis ceninge.’

36Dadosipun sawatek bangsa Israel patut sami pada tatas uning, mungguing Ida Hyang Yesus, sane sampun pentang tur pacek semeton ring salibe punika, Ida sane sampun kadegang dados Panembahan miwah Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa!”

37Riwau anake akeh punika miragi paindikane punika, sami pada dekdek renyuh manahipune, tumuli ipun pada nunasang ring Dane Petrus miwah parautusane sane lianan, sapuniki: “Inggih parasemeton, punapike sane patut laksanayang tiang?”

38Pasaur Dane Petrus, sapuniki: “Pada kutangja dosa-dosan semetone suang-suang, raris malukat dados pangiring Ida Sang Hyang Yesus Kristus, mangda dosa-dosan semetone kampurayang; raris semeton jaga nampi Ida Sang Hyang Roh Suci, paican Ida Sang Hyang Widi Wasa.

39Santukan janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa, mula katiba ring semeton miwah oka-okan semetone, taler ring sakancan anake sane doh-doh, inggih punika sawatek anake sane kesengin pedek tangkil antuk Ida Sang Panembahan, Widin iragane.”

40Samaliha akeh pisan baos miwah pitutur sane kawedalang antuk Dane Petrus anggen dane miteketin miwah mituturin anake akeh punika, asapuniki baos danene: “Edohangja ragan semetone saking pasisip sane pacang nibenin soroh jadmane sane corah puniki!”

41Saking pantaran anake punika akeh sane pracaya ring kasaksian Dane Petrus, tumuli ipun pada kalukat. Duk rahina punika wenten sawatara tigang tali diri akehipun anak sane katunggilang ring sawatek anake sane pracaya ring Ida Sang Hyang Yesus Kristus.

42Ipun sami tansah geleng tur teleb ring paurukan parautusane, saha tuon ring sajeroning patunggilan. Ipun tansah nunggil sareng-sareng nunas bujana suci miwah ngastawa.

Indik

43Irika akeh praciri miwah katawahan sane kaadakang antuk iparautusan, sane ngawinang sakancan anake pada karesresan.

44Sawatek anake sane pracaya ring Ida Hyang Yesus sami pada pageh sajeroning patunggilan, tur sakancan paderbeannya makasami kadadosang due tengah.

45Ipun pada ngadol arta branannyane, tur jinahne kadumang sareng sami manut ring kaperluannyane suang-suang.

46Nyabran rahina ipun pada saguluk tur teleb mabakti ring Perhyangan Agung, samaliha madaar sareng-sareng ring umah-umahipune, maduluran manah sane liang tur ngalap kasor.

47Ipun sareng sami taler muji Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur ipun katresnain antuk anake sinamian. Samalihne nyabran rahina Ida Sang Panembahan ngwewehin patunggilanipune antuk anak sane karahayuang.Download Audio MP3 (Kisah Para Rasul 2):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kisah Para Rasul 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran