Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 9 >> 

Dane

1Duk punika Dane Saulus sarat pisan mapakayun mademang parasisian Ida Sang Panembahan. Dane tumuli nangkil ring Sang Pandita Agung,

2tur nunas surat kuasa sane jaga katurang ring majelis pasamuan agama Yahudine ring kota Damsik. Mangdane yan dane manggihin anak sane ngagem paurukan Ida Sang Panembahan irika, eluh wiadin muani, makasami jaga ejuk dane tur pacang kabakta ka kota Yerusalem.

3Sajeroning pamargin danene ngungsi ka kota Damsik, riwau dane nampek ring kotane punika, tan dumade jeg wenten sinar makebiar saking langite ngiter dane.

4Irika dane bah ka tanahe tur dane raris miragi sabda sane asapuniki: “Ih Saulus, Saulus, ngudiang dadi Saulus nyangsarain Manira?”

5Dane Saulus raris matur, sapuniki: “Inggih Ratu Panembahan, sapasirake sujatinne IRatu?” Pangandikan Sang Sabda: “Manira ene suba Yesus ane sangsarain kita.

6Ane jani bangunja, tur lautang ka kota. Ditu kita lakar korahin, apa ane patut lakonin kita.”

7Anake sane nyarengin pamargin Dane Saulus punika, sami pada mandeg, saha tan nyidayang mabaos angan abuku. Ipun miragi sabdane punika, nanging tan wenten jadma sane panggihin ipun.

8Dane Saulus raris matangi, tumuli ngedatang panyingakan, nanging dane tan mrasidayang nyingakin punapa-punapi. Duaning asapunika, dane raris kadandan antuk timpal-timpalnyane ngranjing ka kota Damsik.

9Tigang rahina suennya dane tan mrasidayang nyingakin, tur sajeroning tigang rahina punika dane nenten ngajengang miwah nginum.

10Ring kota Damsik, wenten sisia adiri sane mawasta Ananias. Ipun polih sipta jati, tur sajeroning sipta jati punika ipun ngeton Ida Sang Panembahan ngandika ring ipun sapuniki: “Ih Ananias!” Pasauripune: “Inggih Ratu Sang Panembahan, titiang kaula druene.”

11Ida Sang Panembahan malih ngandika: “Kemaja ka jalane ane madan Jalan Beneng, tur takonang ditu di umah Yudase, anak ane madan Saulus, ane uli kota Tarsus. Ane jani ia sedekan ngastawa,

12ia maan sipta jati tur sajeroning sipta jatine ento ia ningalin ada anak teka madan Ananias, ngungkulang lima di duur sirahne, apanga ia nyidayang buin ningalin.”

13Ananias tumuli matur: “Inggih Ratu Sang Panembahan, sampun katah pisan anake maosang indik jadmane puniki, mungguing ipun sampun nyangsarain parakaulan IRatune ring kota Yerusalem.

14Samalihne ipun rauh mriki ring kota Damsik makta surat kuasa saking pangageng panditane jaga ngejuk sawatek anake sane pracaya ring Palungguh IRatu.”

15Ida Sang Panembahan malih ngandika: “Kemaja majalan! Sawireh Manira suba milih ia dadi pangayah Manirane, buat nglumbrahang adan Manirane di pantaran bangsa-bangsane ane tidong bangsa Israel muah di ajeng pararatune muah di pantaran bangsa Israele.

16Buina Manira lakar nyinahang teken ia, sawatek sangsarane ane lakar tandangina malantaran adan Manirane.”

17Irika Ananias tumuli mamargi, tur ngranjing ring umahe punika. Ipun raris ngungkulang tangan ring Dane Saulus, sarwi mabaos sapuniki: “Semeton Saulus, Ida Sang Panembahan, inggih punika Ida Hyang Yesus, sane sampun makantenang raga ring semeton, rikala semeton mamargi ngamrikiang, Ida ngutus tiang, mangdane semeton nyidayang nyingakin tur kabekin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

18Daweg punika ugi jeg wenten sakadi sisik ulam, ulung saking panyingakan Dane Sauluse tur dane malih mrasidayang nyingakin. Dane tumuli matangi tur kalukat.

19Tur sasampune dane ngajengang, bayun danene mawali sakadi jati mula.

Dane

Dane Saulus raris jenek makudang-kudang rahina ring pantaran parasisiane ring kota Damsik.

20Duk punika taler dane ngawitin mapidarta ring perhyangan-perhyangan anak Yahudine irika, midartayang indik Ida Hyang Yesus, mungguing Ida punika Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa.

21Sawatek anake sane miragi pidartan danene, sami pada angob tur mataken sapuniki: “Boyake jadmane puniki sane sampun ngamademang sawatek anake sane nyambat-nyambat parab Ida Hyang Yesus ring kota Yerusalem? Tur rauhipune mriki sane mangkin, boyake ipun jaga ngejuk parapangiring Ida Hyang Yesus punika, praya katurang ring ajeng parapangageng panditane?”

22Nanging Dane Saulus sayan ageng wibawannyane. Dane sarat pisan muktiang Ida Hyang Yesus punika Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, kantos sawatek anak Yahudine ring kota Damsik pada nenten nyidayang ngucap.

23Sasampune wenten makudang-kudang rahina suennya, sakancan anak Yahudine raris paum tur ngrincikang jaga nyedayang Dane Saulus.

24Nanging wenten anak ngwangsitin Dane Saulus indik rerincikane punika. Pamedal kotane rahina wengi kajaga antuk anak Yahudine, mangda ipun mrasidayang nyedayang Dane Saulus.

25Nanging sedek rahina anu, rikala wengi Dane Saulus kambil antuk parasisian danene, tumuli dane kawadahin kranjang raris katantan tedun saking duur tembok panyengker kotane.

Dane

26Dane Saulus raris ngungsi Yerusalem. Irika dane mapiuleh mangda nyidayang nunggil ring parasisian Ida Hyang Yesus sane wenten irika. Nanging parasisiane punika ajerih ring dane.

27Irika Dane Barnabas raris nulungin tur ngajak dane ka ajeng parautusan Ida Hyang Yesus. Dane nguningayang ring parautusane punika, indik Dane Saulus sampun manggihin Ida Sang Panembahan ring margi, tur sapariindik pangandikan Idane ring Dane Saulus. Dane taler nguningayang indik kawanenan Dane Saulus ngurukang sajeroning parab Ida Hyang Yesus ring kota Damsik.

28Irika Dane Saulus raris jenek ring kota Yerusalem sasarengan ring iparautusan Ida Hyang Yesus, tur wanen pisan ngurukang sajeroning parab Ida Sang Panembahan.

29Dane taler mabebaosan miwah saling alap bebaos nglawan anak Yahudi uedan Yunani, nanging anake punika ngaat jaga mamanah nyedayang dane.

30Rikala parasemeton pasamuane irika uning ring paindikane punika, parasemeton punika raris ngajak Dane Saulus ka kota Kaisarea, tur saking irika dane katurin mangda ngraris ka kota Tarsus.

31Ngawit saking duk punika pasamuane ring wewengkon jagat Yudea, Galilea miwah Samaria sami pada kerta raharja. Pasamuane kawangun tur urip sajeroning astiti bakti ring Ida Sang Panembahan. Samaliha sayan maweweh akehipun, malantaran pitulungan miwah panglipur saking Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Dane

32Duk punika Dane Petrus mamargi milehan. Sedek rahina anu, dane ngrauhin parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane wenten ring kota Lida.

33Irika panggihin dane anak mawasta Eneas, ipun rumpuh sampun saking kutus tiban suenipun tur tan mrasidayang bangun.

34Dane Petrus raris mabaos ring ipun, sapuniki: “Ih Eneas, Ida Hyang Yesus Kristus nyegerang semeton. Bangunja tur dabdabang pasarean semetone.” Jeg pramangkin Eneas bangun.

35Sawatek jadmane sane wenten ring kota Lida miwah wewengkon Saron pada manggihin ipun, punika ngawinang jadmane punika sami pada pracaya ring Ida Sang Panembahan.

36Duk punika ring kota Yope wenten sisia eluh mawasta Tabita. (Yening turah basa Yunani ipun kawastanin: Dorkas, sane mapiteges: manjangan.) Ipun akeh pisan mapakardi ayu tur nulungin anak sane tiwas.

37Daweg punika ipun gelem raris padem. Sawanipune sampun kapanjusang tur kagenahang ring loteng.

38Kota Yope punika tan doh saking kota Lida. Punika awinannya duk parasisian Ida Hyang Yesus sane wenten ring kota Yope miragi indik Dane Petrus wenten ring kota Lida, ipun raris ngutus anak kekalih, buat nguningayang ring Dane Petrus, asapuniki: “Gelisangja ngrauhin titiang.”

39Irika Dane Petrus raris makinkin tur mamargi sareng-sareng ring utusane punika. Sapangrauh dane ring kota Yope, dane kairing munggah ka loteng. Sawatek bebalu luhe sami pada ngrunyung Dane Petrus, sambilang ipun ngeling tur ngedengang saluiring baju miwah pangangge sane pecak kakaryanin antuk Dorkas, daweg ipun kantun urip.

40Dane Petrus raris ngandikayang anake makasami medal. Dane tumuli ngastawa. Wus punika dane matolihan ka sawane tur mabaos sapuniki: “Ih Tabita, bangunja!” Irika Tabita raris ngedatang paningalanipune. Rikala manggihin Dane Petrus, ipun raris bangun tur negak.

41Dane Petrus raris ngambel limanipune tur ngedetin ipun mangda majujuk. Wus punika Dane Petrus raris ngandikain parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah parabebalune, tumuli ngedengang Tabita sane sampun urip.

42Paindikane punika dados gatra sane sumebar ring sakuub kota Yopene, tur akeh jadmane pracaya ring Ida Sang Panembahan.

43Ring kota Yope Dane Petrus jenek makudang-kudang rahina, ring umah tukang samak kulite, sane mawasta Simon.Download Audio MP3 (Kisah Para Rasul 9):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kisah Para Rasul 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran