Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 14 >> 

Ida H

1Nuju rahina Sabat, Ida Hyang Yesus lunga ka jeroan sinalih tunggil pamimpin golongan Parisine, jaga marayunan irika. Sakancan anake sane wenten irika sami pada medasang nlektekang Ida.

2Raris wenten anak sakit beteg lima miwah batisnyane rauh nangkil ring Ida Hyang Yesus.

3Ida Hyang Yesus raris mataken ring paraguru agamane miwah golongan Parisine, sapuniki: “Manut Cakepan Suci Torat iragane, punapike kalugra nyegerang anak sakit ring rahina Sabate, punapi tan?”

4Nanging dane sareng sami meneng tan pasaur. Ida raris ngamel liman anake sakit punika tur nyegerang ipun, saha ngandikayang ipun budal.

5Wus punika Ida ngandika ring dane sareng sami, sapuniki: “Yening wenten sinalih tunggil ring pantaran ragane sane madue oka wiadin banteng sane ulung ka semere ring rahina Sabate, punapike ragane tan digelis jagi ngedeng ipun medal saking semere ring rahina Sabate punika?”

6Irika dane pada tan mrasidayang masaur.

Indik

7Daweg punika Ida Hyang Yesus nyingak makudang-kudang tamiu sane milih genah sane paling becika, duaning punika marep ring paratamiune punika Ida ngandikayang pangande sapuniki:

8“Yening ragane kundangan ring anake sane madue karya nganten, sampunangja ragane malinggih ring genahe sane paling becika. Sira uning, menawita sane nuenang karyane madue undang-undangan sane linggihnyane agungan ring ragane.

9Irika raris sang madue karya, sane taler ngundang ragane tumuli mabaos sapuniki: ‘Aturinja anake puniki malinggih ring genahe puniki.’ Kenginan ragane antuk manah kebilbil magingsir saking genahe punika ka genah sane paling nistana.

10Nanging yening ragane kundangan, malinggihja ragane ring genahe sane paling nistana. Yen sampun asapunika, menawita sang madue karya jaga ngrauhin ragane, jagi mabaos sapuniki: ‘Inggih semeton tiange, rarisangja malinggih ring genahe sane becikan.’ Malantaran punika ragane kajiang ring arep sakancan tamiune sane lianan.

11Santukan sakancan anake sane nginggilang deweknyane, ipun jagi kaandapang, tur sakancan anake sane ngandapang deweknyane, ipun jagi kinggilang.”

12Raris Ida Hyang Yesus ngandika ring sang madue umahe, kadi asapuniki: “Yening ragane namiu anak rikala rahina wiadin wengi, sampunangja ngundang brayan ragane, wiadin parasemeton ragane, wiadin parapalelintihan kulawargan ragane, wiadin parapisagan ragane sane sugih-sugih, santukan anake punika jagi ngwales ngundang ragane. Tur malantaran punika ragane sampun polih balesan pabuat pakardin ragane.

13Yen ragane namiu anak, undangja anake tiwas-tiwas, anake rumpuh-rumpuh, anake perot-perot miwah anake buta-buta.

14Tur ragane jagi kamertanin, santukan anake punika tan mrasidayang jaga ngwales pakardin ragane sane ayu. Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang ngwales pakardin ragane sane ayu punika, rikalan anake sane sadu katangiang saking pantaran anake padem.”

Indik

15Sinalih tunggil anak sane sareng-sareng matamiu irika, riwau miragi pangandikan Ida Hyang Yesus raris mabaos kadi asapuniki: “Ambate bagian anake sane pacang katamiu antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, rikala Ida ngadegang Pamrentahan Idane!”

16Ida Hyang Yesus raris ngandika ring ipun sapuniki: “Wenten anak madue karya ageng tur akeh madue undangan.

17Ring panemayan karyane punika, kapangandikayang parekane ngaturin paraundangane, kadi asapuniki: ‘Inggih rarisangja pada rauh, santukan sami sampun cumawis!’

18Nanging paraundangane punika raris pada masangke, tur nunas sinampura. Undangan sane pangawit mabaos ring parekane punika sapuniki: ‘Ampurayangja tiang, duaning tiang kadung numbas tegal, tur sane mangkin tiang jaga nelokin tegale punika.’

19Sane lianan mabaos sapuniki: ‘Tiang wau numbas banteng muani-muani limang akit, sane mangkin jaga tegarang tiang nekapang; duaning punika ampurayangja tiang.’

20Sane malih asikian mabaos sapuniki: ‘Tiang wau pisan nganten, duaning punika tiang tan mrasidayang rauh.’

21Iparekan raris mawali nguningayang sapariindike punika ring gustinnyane. Irika gustinnyane duka pisan, raris ngandika ring parekannyane, sapuniki: ‘Kemaja enggalang ka marga-margane muah ka rurung-rurunge di kotane ene, ajak mai anake tiwas-tiwas muah anake rumpuh-rumpuh, anake buta-buta lan anake perot-perot.’

22Wus punika digelis iparekan malih nguningayang ring gustinnyane sapuniki: ‘Inggih ratu, sapawacanan iratu sampun margiang titiang. Yadiastun kadi asapunika, nanging kantun taler wenten genah malinggih.’

23Gustinnyane raris ngandika ring iparekan, sapuniki: ‘Kemaja pesu ka marga-margane muah ka rurung-rurung sesunutane, tur tundenja mai sakancan anake ane ada ditu, apanga bek umah icange.

24Icang jani ngorahin cai ajak makejang, sakancan anake ane suba undang icang, aukud ko tuara ada ane lakar maan ngrasayang dedaaran icange.’”

Indik

25Sedek rahina anu akeh pisan jadmane mamargi ngiring Ida Hyang Yesus. Ida macingakan ring anake akeh punika, sarwi ngandika sapuniki:

26“Sapasiraja sane mamanah rauh ring Tiang, yan tan las manahipune ngutang bapa, meme, somah, pianak, nyama muani muah eluh miwah deweknyane niri, ipun tan katampi dados sisian Tiange.

27Sapasiraja tan lila negen salibnyane niri tur nututin Tiang, ipun tan patut dados sisian Tiange.

28Yening wenten ring pantaran ragane sane mamanah ngwangun bale gede, janten ipun mapineh dumun ngetangang prabea, punapike ipun cukup madue jinah buat jagi muputang pakaryane punika.

29Yan tan kadi asapunika, sasampun wusan masang dasar, ipun tan pacang mrasidayang muputang bale gedene punika. Irika sakancan anake sane manggihin indike punika, jagi sami ngedekin ipun,

30saha mabaos sapuniki: ‘Anake ene suba ngawitin mamakuh, nanging tusing nyidayang mragatang.’

31Yen wenten sang prabu sane medal ka payudan, kairing antuk wadua bala alaksa akehipun, pacang mayuda nglawan salah satunggiling prabu sane lianan, sane kairing antuk wadua bala kalih laksa akehnyane, sampun janten sang prabu sane inucap riinan malinggih dumun matetimbangan, punapike ida mrasidayang ngarepin mesehe kalih laksa punika.

32Yen ida tan mrasidayang, ida pacang ngutus utusan pacang madame risedek meseh idane kantun doh.”

33Pamuputne Ida Hyang Yesus ngandika: “Kadi asapunika taler tan wenten ring pantaran ragane mrasidayang dados sisian Tiange, yan ipun tan nyerahang sakancan paderbeanipune.”

Indik

34“Tasike punika mula mapikenoh. Nanging yen tasike punika ical rasanipun, napi sane anggen ngwaliang rasanipune?

35Tan wenten malih gunanipun, yadiastun kanggen ring tegalane, wiadin kanggen rabuk, sajaba kentungang kewanten. Yen ragane madue karna, pirengangja!”Download Audio MP3 (Lukas 14):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Lukas 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran