Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 15 >> 

Panga

1Sedek rahina anu akeh juru duduk pajege miwah sawatek anake madosa pada rauh nangkil miragiang paurukan Ida Hyang Yesus.

2Paragolongan Parisine miwah paraguru agamane raris pada pakisi sapuniki: “Anake ene dadi enyak nampi soroh anak madosa tur bareng-bareng madaar ngajak anak buka keto.”

3Duaning punika Ida raris mawecana antuk pangande ring anake punika, sapuniki:

4“Yening wenten anak ring pantaran ragane madue biri-biri satus ukud, raris ical asiki, napike sane laksanayang ipun? Janten biri-birin ipune sane sangang dasa sia ukud punika kutang ipun ring tegale, raris ipun ngrereh biri-birine sane ical punika kantos keniang ipun.

5Yen sampun keniang ipun, antuk liang manahipune, biri-birine punika raris katikul,

6kabakta budal, raris ipun ngundang parasawitra miwah pisaga-pisaganipune. Ipun tumuli mabaos sapuniki: ‘Parasemeton, ngiringja maliang-liang sareng tiang santukan biri-birin tiange sane ical sampun keniang tiang.’”

7Ida Hyang Yesus nglanturang: “Tiang nuturin ragane, kadi asapunika taler jagi ledang pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan wenten jadma dosa adiri sane ngutang dosa-dosannyane. Kaledangan idane punika langkungan ring kaledangan malantaran wenten anak sangang dasa sia diri sane astiti bakti, sane nenten buat malih ngesehin pepinehnyane.”

Panga

8“Wiadin yen wenten anak eluh sane madue jinah perak dasa bidang, raris ical abidang, napike sane laksanayang ipun? Janten ipun pacang gelis ngenyit lampu tur nyampatang umahipune, saha becikang ipun pisan ngrereh-rerehin jinahe punika milehan, jantos keniang ipun.

9Yen sampun keniang ipun, irika ipun ngundang timpal-timpalipune miwah pisaga-pisaganipune. Ipun raris mabaos sapuniki: ‘Parasemeton, ngiringja maliang-liangan sareng tiang, santukan jinah perak tiange sane ical sampun keniang tiang!’”

10Ida Hyang Yesus nglanturang: “Tiang nuturang ring ragane, kadi asapunika taler malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa pada masuka rena, yening wenten anak dosa adiri sane ngutang dosa-dosannyane.”

Panga

11Ida Hyang Yesus malih nglanturang pangandikan Idane, sapuniki: “Wenten anak sane madue pianak kekalih.

12Sane alitan raris mabaos ring bapannyane sapuniki: ‘Nah bapa, ane jani baangja tiang warisane ane patut dadi duman tiange.’ Irika tumuli bapannyane ngedumang warisannyane ring pianaknyane makakalih punika.

13Maletan malih makudang-kudang rahinanipun, pianakne sane alitan raris ngadol warisanipune, tumuli luas ninggal umah tur jinahipune makasami baktaipun. Ipun luas ka negara sane doh, tur irika ipun ngura-ura jinahnyane anggen ipun masuka-sukan ngulurin keneh.

14Sasampun jinahipune telas sami, raris ring negarane punika wenten sayah ageng tur ipun ngawitin mlarat.

15Irika ipun raris nunas karya ring satunggiling anak uedan negarane punika. Ipun tumuli kenkena ngubuhin bawi ring pondoknyane.

16Irika ipun mamanah ngisinin basangipune antuk tetedan bawine, nanging tan wenten anak sane ngwehin ipun.

17Ring pamuput, ipun raris eling ring dewek, tumuli ipun mabaos sapuniki: ‘Juru gaen bapan ideweke makejang pada cukup maan dedaaran, nanging idewek dini mati ulihan tusing ngamah-amah.

18Idewek lakar bangun tur mulih laut matur teken ibapa kene: Inggih bapa, tiang sampun sisip pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah marep ring bapa.

19Tiang tan pantes malih kasambat dados pianak bapane; anggenja tiang juru gae, pateh sakadi juru gaen bapane sane lianan.’

20Irika ipun raris bangun tur mamargi budal ngrereh bapannyane. Kantun doh ipun saking umahipune, ipun sampun kantenanga antuk bapannyane. Bapanipune raris rumasa kangen tumuli ipun malaib nyagjagin pianakipune raris kagelut saha karas.

21Ipianak tumuli matur ring bapannyane sapuniki: ‘Inggih bapa, tiang sampun sisip pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah marep ring bapa. Tiang tan pantes malih kasambat dados pianak bapane.’

22Nanging bapannyane raris ngaukin juru gaennyane tur mabaos sapuniki: ‘Kemaja enggalang jemak panganggone ane paling melaha tur salukin ia. Anggoinja bungkung tur salukinja ia sepatu.

23Suud keto, tampahang godel ane mokoh! Jalanja iraga masuka-sukan.

24Sawireh pianak icange ane suba mati jani buin ia idup; ia suba ilang jani buin ia teka.’ Kadi asapunika ipun pada ngawitin maliang-liang.

25Sadaweg punika pianakipune sane kelihan katuju wenten ring tegale. Rikala ipun budal, riwau nampek ring umahnyane, ipun miragi suaran gong miwah anak masolah.

26Ipun raris ngaukin juru gaenipune adiri, tur mataken sapuniki: ‘Anak ngudiang jumah?’

27Pasaur juru gaene punika sapuniki: ‘Rain pamekele rauh, ajin pamekele raris nampah godel sane mokoh, santukan okan danene sampun keniang dane mawali saha rahajeng.’

28Irika pianaknyane sane kelihan mamedih, tur ipun tan nyak mulihan. Bapannyane raris medal ngajakin ipun mulihan.

29Nanging pasauripune sapuniki: ‘Sampun tiban-tibanan tiang ngayahin bapa, tur tiang durung naenin tulak ring pangandikan bapa, nanging bapa durung naenin ngicen tiang nunas panak kambing angan asiki anggen tiang maliang-liang sareng ring timpal-timpal tiange.

30Nanging wau rauh okan bapane punika, sane sampun nelasang druen bapane anggen ipun nuukin soroh sundele, raris ipun tampahang bapa godel sane mokoh.’

31Bapannyane raris masaur sapuniki: ‘Cening pianak bapa, cening sai-sai jumah ajak bapa, buina apaja gelah bapane, ento cening ane ngelahang.

32Nanging ane jani patut iraga liang tur masuka rena, sawireh adin ceninge ane suba mati, jani ia buin idup, ia suba ilang, jani buin teka.’”Download Audio MP3 (Lukas 15):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Lukas 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran