Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 20 >> 

Pitak

1Sedek rahina anu Ida Hyang Yesus mapaica paurukan ring anake akeh saha midartayang Orti Rahayu ring Perhyangan Agung. Irika raris rauh parapangageng panditane miwah paraguru agamane kalih parapanglingsire,

2saha matur pitaken ring Ida Hyang Yesus, sapuniki: “Indayang ndikayang ring tiang, wewenang punapi sane druenang Ragane, buat nglaksanayang saluiring paindikane punika. Tur sapasira sane ngicen Ragane wewenang punika?”

3Ida Hyang Yesus masaur sapuniki: “Inggih sane mangkin indayang icen Tiang dumun mataken ring ragane.

4Punapike Dane Yohanes polih wewenang saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, punapi saking imanusa buat ngamargiang lelukatan.”

5Ida dane raris matetimbangan kadi asapuniki: “Apa jani lakar orahang? Yen iraga ngorahang: ‘Uli Ida Sang Hyang Widi Wasa,’ pedas Ia matakon kene: ‘Napi awinan ragane tan pracaya ring Dane Yohanes?’

6Nanging yen iraga ngorahang: ‘Uli manusa,’ sawatek anake liu ene pedas lakar ngencurin iraga aji batu, sawireh anake liu ene makejang pracaya, mungguing Dane Yohanes ento maraga nabi.”

7Duaning asapunika, dane raris pada masaur sapuniki: “Tiang tan uning saking dija dane polih wewenang.”

8Ida Hyang Yesus tumuli ngandika ring ida dane, sapuniki: “Yening kadi asapunika, Tiang taler tan nguningayang, wewenang punapi sane anggen Tiang nglaksanayang saluiring paindikane punika.”

Panga

9Ida Hyang Yesus tumuli nyritayang pangande ring anake akeh punika, sapuniki: “Kacrita ada anak ngae abian anggur. Abiane ento laut patanduanga teken makudang-kudang panyakap. Disubane keto ia lantas luas nura desa tur sada makelo ia di padesan.

10Disubane teka masan ngalap anggur, anake ento nunden rencangne nelokin panyakap-panyakapne ento, buat lakar nagih piakan pamupon abian anggure ento. Nanging rencangne ento lempagina baan panyakap-panyakape ento, tur tundunga mulih saha matalang.

11Suud keto anake ento nunden rencangne ane lenan, nanging rencangne ento masih kalempagin, tur kagaenang kimud baan parapanyakape, laut tundunga saha matalang.

12Laut anake ento ngutus rencangne ane lenan, nanging rencangne ento masih katatunin tur kentungang ka sisin abian anggure baan parapanyakape ento.

13Anake ane ngelahang abian anggure ento laut ngucap kene: ‘Kenken jani baan madaya? Melahan pianak ideweke ane sayang lakar tunden kema; pedas ia ajianga baan panyakap-panyakape.’

14Nanging mara parapanyakape ningalin pianakne ento, ia lantas mapiguman kene: ‘Ene apa pianakne ane lakar ngwarisang, jalan jani matiang ia, apanga warisane ene dadi kagelah baan iraga.’

15Parapanyakape ento laut ngentungang ia ka sisin abian anggure, tumuli matianga.” Ida Hyang Yesus tumuli mataken ring anake akeh punika: “Jani lakar kenkenangake panyakape ento baan anake ane ngelahang abian anggure?

16Anake ento lakar teka tur ngamatiang panyakap-panyakape ento. Buina abian anggure ento lakar kapatanduang teken panyakap-panyakape ane lenan.” Wau anake akeh punika miragi pangandikan Idane kadi asapunika, raris ipun mapajar sapuniki: “Sampunang pisan-pisan paindikane punika kasidan.”

17Ida Hyang Yesus macingakan ring ipun sareng sami, sarwi ngandika sapuniki: “Yening keto, apake artin kecap Cakepan Sucine ane buka kene: ‘Batune ane kentungang baan paratukang batune, suba dadi tetongkok asu, nah ento batu dasar ane paling pentinga.’

18Asing-asing anak ane ulung di batune ento, ia lakar dekdek, buina nyenja tepena baan batune ento ia lakar nyag.”

Indik

19Duk punika ugi paraguru agamane miwah parapangageng panditane raris pada ngeka daya jaga ngejuk Ida Hyang Yesus, santukan ida dane pada uning, mungguing pangandene sane iwau punika katuekang ring ragan ida danene, nanging ida dane ajerih ring anake akeh.

20Duaning punika ida dane ngrereh sela sane becik. Ida dane raris ngupahin makudang-kudang anak kanggen telik tanem. Anake punika kapangandikayang mapi-mapi sadu nangkil ring Ida Hyang Yesus. Tetujonnyane mangda nyidayang ngrereh sauh pangandikan Idane, mangdane malantaran punika Ida prasida katurang ka ajeng sang gubernur, sane kuasa ring jagate irika.

21Itelik tanem punika matur ring Ida Hyang Yesus sapuniki: “Inggih Guru, titiang uning saluiring sane sampun ndikayang miwah urukang Guru punika sayuakti patut pisan. Samaliha Guru nenten pisan mamina-minayang anak, nanging saking jati sadu ngurukang pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa.

22Sane mangkin indayang ndikayang ring titiang, yening manut Pidabdab Torate, punapike iwang yen iraga naur upeti ring Ida Sang Nata Ratu ring Roma, punapi nenten?”

23Nanging Ida Hyang Yesus wikan ring pangindrajalanipune punika, raris Ida ngandika ring ipun:

24“Tegarang edengin Tiang pipis perak aketeng. Gambar muah parab nyen ane mungguh ditu?” Pasauripune: “Gambar miwah parab Ida Sang Nata Ratu!”

25Pangandikan Ida Hyang Yesus: “Yening keto, aturangja teken Ida Sang Nata Ratu ane dadi druen idane muah apaja ane dadi druen Ida Sang Hyang Widi Wasa, aturangja teken Ida ngraga.”

26Kenginan ipun nenten mrasidayang ngrereh sauh pangandikan Idane ring arepan anake akeh punika, tur ipun raris mendep, santukan angob ring pangandikan Idane.

Indik

27Raris wenten makudang-kudang anak saking golongan Saduki rauh nangkil ring Ida Hyang Yesus. (Anake punika nenten pracaya, anake padem pacang murip malih.) Ipun raris matur pitaken ring Ida Hyang Yesus, sapuniki:

28“Inggih Guru, Dane Musa sampun nyuratang pidabdab pabuat iraga sapuniki: ‘Yen ada anak muani mati, matinggalan somah, nanging tan pasentana, nyaman anake ane mati ento patut nyuang baluannyane buat numbuhang sentana pabuat sang mati.’

29Wenten anak muani-muani panyamaan sareng pepitu. Sane pinih kelih sampun ngambil somah, nanging ipun raris padem tan pasentana.

30Raris baluanipune kambil kanggen somah antuk adinnyane sane madenan.

31Kadi asapunika sapanglanturipun, saking pinih nyoman kantos rauh sane kaping pitu, makasami naenin ngambil anake eluh punika anggen kurenan, tur makasami padem tan pasentana.

32Pamuputipun, anake eluh punika taler padem.

33Inggih sane mangkin, ring panemayan anake padem pacang urip malih, dados kurenan sirake anake eluh punika, santukan makapepitu naenin nganggen ipun somah?”

34Pasaur Ida Hyang Yesus sapuniki: “Anake ane ada di gumine jani pada nganten muah pada kantenang.

35Nanging anake ane kapatut lakar buin idup disubane mati, buina muponin urip di kali dituane, ia tusing nganten muah kantenang.

36Sawireh ia pada mawak patuh buka paramalaekate tur tusing bisa mati. Ia dadi paraputran Ida Sang Hyang Widi Wasa, sawireh ia suba idup uli pantaran anake mati.

37Buina Dane Musa suba tatas nyritayang, mungguing anake ane suba mati lakar idup buin. Dikatuturan bet duine ane puun, dane nyuratang Ida Sang Panembahan, dadi ‘Widin Abraham, Widin Ishak muah Widin Yakube’.

38Dadinne Ida Sang Hyang Widi Wasa tusingja Widin anak mati, nanging Widin anak idup, sawireh makejang anake lakar urip di ajeng Idane.”

39Wau miragi pangandikan Idane kadi asapunika, makudang-kudang guru agamane raris matur ring Ida sapuniki: “Inggih Guru, pasaur Gurune sayuakti patut pisan.”

40Santukan dane pada nenten purun malih nakenang punapa-punapi ring Ida Hyang Yesus.

Pitak

41Ida Hyang Yesus raris ngandika ring dane, kadi asapunika: “Napi awinan anake maosang mungguing Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa punika sentanan Ida Sang Prabu Daud?

42Santukan Ida Sang Prabu Daud sampun ngandika, sakadi sane kakecap ring Cakepan Kidunge, kadi asapuniki: ‘Ida Sang Panembahan sampun masabda ring Panembahan titiange: Negakja Cening di tongos ane paling ledangin Aji,

43kanti sawatek musuh Ceninge dadiang Aji pajekjekan batis Ceninge.’

44Kenginan, yening Ida Sang Prabu Daud ngraga nyambat Ida punika, ‘Panembahan titiange’, punapi awinane Sang Prabu Sane Kajanjiang punika prasida dados sentanan Ida Sang Prabu Daud?”

Pitut

45Rikala anake akeh miragiang pangandikan Ida Hyang Yesus, Ida raris ngandika ring parasisian Idane, sapuniki:

46“Tangarinja dewek ceninge marep teken guru agamane, ane demen nglelana nganggon baju jubah lambih, buina demen katunas lugrain di peken-pekene. Ane demen negak di arep yen nuju di perhyangan buina demen negak di tongose ane utama dinujune kundangan.

47Buina ane demen nyuang sakancan pagelahan anake eluh balu, tur ane demen nguncarang pangastawan ane lantang-lantang, anggona nyaruang kacorahane. Ia ajaka makejang ento sinah lakar gedenan sisipne bandingang teken anake lenan!”Download Audio MP3 (Lukas 20):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Lukas 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran