Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 5 >> 

Ida H

1Sedek rahina anu Ida Hyang Yesus ngadeg ring sisin Danu Genesarete, akeh anake pada ngrunyung Ida misadia miragiang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

2Ida nyingak wenten jukung kekalih ring pasisi. Parabandegane sampun tedun saking jukungnyane, tur sedekan ngumbah jaringipune.

3Ida raris munggah ka sinalih tunggil jukung punika, inggih punika jukung Dane Simon, tur Ida ngandikayang ngatengahang, mangda dohan akidik saking pasisi. Ida raris malinggih tur mapaica paurukan ring anake akeh saking jukunge.

4Sasampune Ida puput mabaos, Ida raris ngandika ring Dane Simon: “Katengahangja jukunge ka tongose ane dalem, tur pulangja jaringe ditu ngajak timpal-timpal ceninge, buat ngejuk be.”

5Dane Simon raris matur: “Inggih Guru, sampun awengi mepek titiang sareng sami makarya nguyak dewek, nanging titiang nenten molih napi-napi. Nanging sawetning Guru sane ngandikayang, sane mangkin jagi pulang titiang jaringe puniki.”

6Sasampun jaringe kapulang, raris ngeniang ulam akeh pisan, ngantos jaringe punika tambis-tambis uek.

7Raris dane ngwangsitin timpal-timpal danene sane ring jukunge tiosan, mangda rauh nulungin dane. Timpal danene tumuli pada rauh, irika jukunge makakalih kabuatin ulam, kantos tambis-tambis kelem.

8Rikala Dane Simon ngantenang indike punika, dane raris matedoh ring ayun Ida Hyang Yesus, saha matur: “Inggih Ratu Sang Panembahan, ledang IRatu nilar titiang santukan titiang jadma kalangkung madosa.”

9Dane miwah timpal-timpal danene sami pada angob antuk akeh ulame sane keniang dane.

10Kadi asapunika taler Dane Yakobus miwah Dane Yohanes, okan Dane Sebedeus, sane dados timpal-timpal Dane Simon. Pangandikan Ida Hyang Yesus ring Dane Simon: “Edaja jejeh, ngawit uli jani cening lakar dadi utusan buat ngalih anak apang dadi sisian Gurune.”

11Sasampun jukungnyane kapaid ka pasisi, dane raris nilar jukung miwah sadagingipun makasami, tumuli ngiring Ida Hyang Yesus.

Ida H

12Nuju rahina anu Ida Hyang Yesus nemonin wenten ring satunggiling kota. Irika wenten anak sakit lepra adiri. Ritatkala ipun kapanggih ring Ida Hyang Yesus, ipun nylempoh nunas ica sapuniki: “Inggih Ratu, yen wantah IRatu ledang, janten IRatu mrasidayang nyegerang dewek titiange.”

13Ida Hyang Yesus raris nyujuh tur ngusud ipun, kadulurin antuk pangandika: “Kisinin pinunas ragane.” Duk punika ugi pinakitipune raris ical.

14Ida Hyang Yesus miteketin ipun mangda ipun sampunang ngortiang paindikane punika ring anake lianan. Sapuniki pangandikan Idane: “Kemaja jani enggalang edengang awak ragane ka ajeng sang pandita. Suba keto maturanja teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, buka ane kauduhang baan Dane Musa, pinaka cihna bukti buat anake makejang, mungguing ragane suba seger.”

15Nanging orti indik Ida Hyang Yesus sayan biakta, tur anake akeh pada rauh mabeled nangkil ring Ida, miragiang paurukan Idane, tur ipun pada kasegerang saking sakancan pinakitipune.

16Wusan punika Ida Hyang Yesus raris nyingidang raga, ka genah-genah sane sepi, irika Ida ngastawa.

Ida H

17Sedek rahina anu, rikala Ida Hyang Yesus mapaica paurukan, wenten makudang-kudang anak saking golongan Parisi miwah guru agama miragiang paurukan Idane. Anake punika pada rauh saking desa-desa sawewengkon jagat Galilea miwah wewengkon Yudea miwah saking kota Yerusalem. Kawisesan Ida Sang Panembahan malingga ring anggan Idane buat nyegerang anake sane sakit-sakit.

18Raris wenten anak rauh negen anak rumpuh nganggen tandu; tur banget antukipun ngulehang mangda nyidayang ngranjing tur ngenahang sang sakit ring ajeng Ida Hyang Yesus.

19Nanging santukan akeh pisan jadmane irika, ipun tan mrasidayang ngranjing. Punika awinannya ipun raris munggah ka raabe. Irika tumuli raabe kabukak, tur sang sakit miwah tandunnyane raris katantan katedunang ring basan tengah anake akeh punika, beneng ring ajeng Ida Hyang Yesus.

20Duk Ida Hyang Yesus nyingak kapracayan anake punika, Ida raris ngandika: “Ih cening, dosan ceninge suba kampurayang.”

21Paraguru agamane miwah anak saking golongan Parisine pada mabaos ring kayunnyane sapuniki: “Nyen sasajaane Anake ene? Dadi ia langgana teken Ida Sang Hyang Widi Wasa? Sajabaning Ida Sang Hyang Widi Wasa tusing ada anak ane wenang ngampurayang dosa.”

22Nanging Ida Hyang Yesus wikan ring pakayunan danene, mawinan Ida ngandika ring dane sapuniki: “Napi awinanipun ragane mapikayun kadi asapunika?

23Sane encenke danganan maosang: ‘Dosan ceninge suba kampurayang!’ padayang: ‘Bangunja tur majalan!’?

24Nanging mangda ragane uning, mungguing Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa madue kuasa ngampurayang dosa ring jagate puniki.” Ida raris ngandika ring anake rumpuh punika: “Tiang nguduhang cening, bangun tur tegenja tandun ceninge tur kemaja lautang mulih.”

25Duk punika ugi ipun bangun ring arepan anake akeh punika, raris tandunnyane kategen tur ngraris ipun budal sarwi ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa.

26Makasami anake pada angob, maduluran ajerih, saha ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa, sapuniki baosipune: “Didinane ene iraga suba ningalin paundukan-paundukan ane kaliwat ngangobin.”

Ida H

27Wus punika Ida Hyang Yesus raris medal, tumuli Ida nyingak juru duduk pajeg adiri, sane mapesengan Lewi, sedekan malinggih ring genahnyane nudukin. Ida raris ngandikain dane: “Maija tututin Guru!”

28Pramangkin dane matangi tur makasami tilarin dane tumuli ngiring Ida.

29Wus punika Dane Lewi raris ngwentenang pesta ageng pabuat Ida Hyang Yesus ring jeroan danene. Akeh parajuru duduk pajeg miwah paraanak lianan sareng-sareng dados tamiu irika.

30Paragolongan Parisi miwah paraguru agamane, pada pakisi ring parasisian Idane, sapuniki baos danene: “Napi awinan ragane sareng-sareng matamiu ring parajuru duduk pajeg miwah ring anak madosa?”

31Raris kasaurin antuk Ida Hyang Yesus sapuniki: “Anake sane seger nentenja merluang balian, wantah anake sakit kewanten sane merluang.

32Rauh Tiange boyaja pabuat anak sane malaksana patut, nanging pabuat anake sane madosa, mangdane ipun ngutang dosa-dosannyane.”

Indik

33Paragolongan Parisine raris matur ring Ida sapuniki: “Parasisian Dane Yohanes sering pisan mapuasa miwah ngastawa, kadi asapunika taler sisian golongan Parisine, nanging parasisia druene tansah mangan nginum nenten mapuasa.”

34Pasaur Ida Hyang Yesus: “Napike pitaenang ragane tamiun pangantene sedih kingking mapuasa, rikala pangantene kari sareng-sareng ring tamiune punika? Sampun janten nenten!

35Nanging jaga wenten masanipun, rikala pangantene kagingsirang saking pantarannyane, irika wau ipun jagi pada mapuasa.”

36Ida malih ngandika ring sawatek anake punika nganggen pangande asapuniki: “Nenten wenten anak sane ngeset wastra sane anyar jaga kanggen nampel wastrane sane buuk. Yening wenten kadi asapunika, sampun janten wastrane sane anyar punika jaga nguek wastrane sane buuk, samaliha sane anyar punika mula tan anut ring sane buuk.

37Kadi asapunika taler, tan wenten anak sane mempen anggur sane anyar ka klukuh blulange sane buuk, santukan yening kadi asapunika, anggure sane anyar punika sinah jaga ngeplugang klukuh blulange punika, tur anggure pacang mabriok miwah klukuhe punika uug.

38Nanging anggure sane anyar patut kapenpen ka klukuhe sane anyar.

39Maliha tan wenten anak dot nginum anggur sane anyar yen ipun sampun nginum anggur sane let, santukan sapuniki baosipune: ‘Enu jaenan rasan anggure ane let.’”Download Audio MP3 (Lukas 5):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Lukas 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran