Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 12 >> 

Paras

1Durungja sue maletan, sasampun paindikane punika, nuju rahina Sabat, Ida Hyang Yesus lunga kairing antuk parasisian Idane. Pamargine nglintangin pategalan gandum. Duk punika parasisiane pada kaluen, irika dane pada ngetus-ngetus gandum tur kajengang.

2Rikala anak golongan Parisine manggihin paindikane punika, raris dane mabaos ring Ida, asapuniki: “Inggih Guru cingakinja! Parasisian Gurune nglaksanayang paindikan sane tan wenang kalaksanayang ring rahina Sabate.”

3Pasaur Ida Hyang Yesus, asapuniki: “Punapike ragane tan naenin ngwacen sapariindik Ida Sang Prabu Daud rikala ida sareng pangiring idane kaluen, napi sane sampun margiang ida?

4Boyake ida sampun ngranjing ka perhyangan Ida Sang Hyang Widi Wasa tur ngambil roti aturane, inggih punika roti sane tan dados kaajengang antuk ida miwah katunas antuk pangiring-pangiring idane manut sapacaraning agama, sajawining olih parapanditane kewanten?

5Samaliha punapike ragane durung ngwacen ring Cakepan Torat Dane Nabi Musa, mungguing sujatinipun nyabran rahina Sabat parapanditane sami pada mamurug pidabdab rahina Sabate ring Perhyangan Agung, nanging dane tan kabaos iwang?

6Tiang nuturin ragane: Iriki wenten sane luihan ring Perhyangan Agung.

7Wenten sabda sane katulis sapuniki: ‘Ane dadi pamerih Ulun nah ento kapiolasan, dongja aturan wewalungan.’ Yen ragane wiakti resep ring artin sabda puniki, sinah ragane tan pacang nyisipang jadmane sane tan iwang punika.

8Santukan Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika maraga Panembahan rahina Sabate.”

Ida H

9Sasampun Ida Hyang Yesus matilar saking genahe punika, Ida raris ngranjing ka satunggiling perhyangan anak Yahudine.

10Irika wenten anak kepek limanipune aneh. Irika taler wenten makudang-kudang anak sane mamanah ngrereh iwang Ida Hyang Yesus. Anake punika mataken ring Ida asapuniki: “Guru, yening nyegerang anak ring rahina Sabate, boyake punika mamurug Pidabdab Torate?”

11Pasaur Ida Hyang Yesus: “Yan ring pantaran ragane wenten anak sane madue biri-biri asiki, raris ulung ka semere ring rahina Sabate, punapike ipun tan pacang ngrereh tur menekang biri-birinipune?

12Boyake manusa punika luihan ring biri-biri? Duaning punika, Pidabdab Torat iragane nglugrain iraga nulungin anak ring rahina Sabate.”

13Ida Hyang Yesus raris ngandika ring anake kepek punika: “Leserangja liman jerone!” Ipun raris ngleserang limannyane tur daweg punika ugi limanipune jeg seger kadi jati mula, sakadi limannyane sane anehan.

14Anak golongan Parisine raris medal saking perhyangane punika, tur ngreka daya jaga nyerahang Ida.

Parek

15Rikala Ida Hyang Yesus wikan ring paiguman anak golongan Parisine punika, Ida raris kesah saking irika. Akeh pisan anake sane ngiringang pamargin Idane, tur anake sakit sami segerang Ida.

16Banget antuk Ida miteketin ipun sami, mangda ipun sampunang ngwerayang sira sujatinipun Ida punika,

17mangda tegep sabda sane kadartayang antuk Nabi Yesaya asapuniki:

18“Ene parekan seselikan Ulun, ane tresnain Ulun, ane ledangin Ulun. Roh Ulun bakal paicayang Ulun teken Ia. Ia lakar nguar-uarang tetepasan Ulun teken sakancan bangsane.

19Ia tusing lakar matembung raos, tur Ia tusing jerit-jerit. Tur ia tusing lakar gelur-gelur di marga-margane.

20Tiinge ane empak nglanting, tusing bakal kapegatang, tur damare ane rebreb, tusing bakal kadampeh. Ia bakal pageh kanti kadilane menang.

21Muah sakancan bangsane pada ngajap-ngajap Ia.”

Ida H

22Wusan punika raris wenten anak makta anak buta tur kolok, santukan ipun karangsukan setan. Raris Ida Hyang Yesus nyegerang anake punika, kantos ipun mrasidayang mabaos lan ningalin.

23Sami anake pada angob, tur mabaos: “Anake puniki menawi sentanan Ida Sang Prabu Daud, sane kajanjiang punika.”

24Nanging daweg golongan Parisine mireng bebaosane punika, dane raris mabaos asapuniki: “Ia nyidayang nundung setan, sawireh Ia maan panugrahan uli Beelsebul, ratun setane.”

25Nanging duk Ida Hyang Yesus wikan ring pakayunan anak golongan Parisine punika, raris Ida ngandika ring dane asapuniki: “Asing-asing kaprabon yen sampun sagsag, sinah gelis pacang uug. Asapunika taler kota wiadin pakurenan, yen sampun sagsag, sinah tan pacang matuuh.

26Asapunika taler yen wadua balan Ratun Setane maroang-roangan tur saling siatin, punika mapiteges kaprabon Ratun Setane sampun sagsag tur digelis pacang uug.

27Ragane maosang, mungguing Tiang nundung setan masrana panugrahan Beelsebul Ratun Setane. Yening kadi asapunika, masrana panugrahan sira murid-murid ragane nundung setan? Duaning punika murid-murid ragane muktiang mungguing ragane iwang.

28Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngicen Tiang kuasa buat nundung setan-setan tur indike punika dados bukti mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngadegang Pamrentahan Idane ring pantaran ragane.

29Tan wenten anak sane nyidayang mamaling isin umah anake sane siteng, sajabaning sang maderbe umah kategul dumun, wau barang-barangipune prasida karampok.

30Sapasiraja tan adung ring Tiang, ipun ngamesehin Tiang, tur anake sane tan sareng-sareng munduhang ring Tiang, anake punika nyambragang.

31Punika awinane Tiang ngaturin ragane: sakatahing dosa miwah bebaosan sane langgana prasida polih pangampura, nanging sapasiraja sane mabaos langgana marep ring Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun tan pacang polih pangampura.

32Yen wenten anak sane ngucapang paindikan sane tungkas ring Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun prasida polih pangampura, nanging sapasira sane ngucapang paindikan sane tungkas ring Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun tan jaga polih pangampura ring jagate iriki, sapunika taler ring jagate sane pacang rauh.”

Wit t

33“Mangda polih mupuang woh sane becik, ragane patut nandur wit sane becik. Yen ragane nandur wit sane kaon, ragane jagi mupuang woh sane kaon. Santukan wit taru punika prasida kuningin becik wiadin kaon, malantaran wohipun.

34Ih jero terehan lelipi. Joh para ragane lakar nyidayang ngwetuang bebaosan sane becik, santukan ragane maraga corah. Napija medal saking cangkem, punika wetu saking angen.

35Jadmane sane becik pacang ngamedalang paindikan sane luih saking angennya sane luih, tur anake sane corah pacang ngamedalang paindikan-paindikan sane kaon, sane medal saking angenipune sane corah.

36Tiang nuturin ragane, yen sampun rauh Rahina Pangadilane, sawatek baose sane tan paguna sane kucapang antuk imanusa, ipun patut negen baose ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa.

37Santukan madasar baos sane sampun ucapang ragane, ragane jaga kapatutang, asapunika taler madasar ucapan ragane, ragane jaga kasisipang.”

Praci

38Daweg punika wenten makudang-kudang guru agama miwah anak golongan Parisi matur ring Ida Hyang Yesus, sapuniki: “Guru, titiang meled manggihin Guru ngardi praciri.”

39Nanging pasaur Ida Hyang Yesus asapuniki: “Ambate jaat lan tan tuon jlemane jani. Ragane nagih praciri teken Tiang? Tiang tan pacang ngaturin ragane praciri sajabaning praciri Nabi Yunus.

40Sakadi Nabi Yunus makatelun ring tengah basang ulam agunge asapunika taler Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang wenten ring gua garban ibu pretiwi tigang rahina suennyane.

41Ring Rahina Pangadilane rakyat kota Niniwene pacang matangi tur nalih ragane, santukan ipun sampun pada nilarin dosannyane, rikala ipun miragi pidartan Nabi Yunus. Sujatinipun sane mangkin iriki wenten anak sane luihan ring Nabi Yunus!

42Ring Rahina Pangadilane, Sang Raja Putri saking panegara kidul jaga matangi tur nalih ragane. Santukan Sang Raja Putri punika nyaratang pisan rauh saking tanggun gumine, praya mirengang kawicaksanan Sang Prabu Salomo. Sujatinipun sane mangkin iriki wenten anak sane agungan ring Sang Prabu Salomo.”

Roh s

43“Yening wenten roh setan sane medal saking manusane, roh setane punika jaga ngumbara ring tegale melakang ngrereh genah jaga mararian. Nanging ipun tan polih.

44Ipun raris mabaos asapuniki: ‘Adenan suba iraga malipetan ka tongose ane imalu.’ Irika ipun mawali, tur panggihin ipun genahe punika suung, kedas tur maatur rapi.

45Tumuli ipun medal tur mawali ngajak roh setan tiosan malih pitung diri sane kaonan ring ipun. Ipun ngranjing tur nongos ring genahe punika. Ring pamuput anake punika bangetan rusakipun yen bandingang ring sadurunge punika. Asapunika taler pacang panadosipun bangsa sane jaat puniki.”

Ida H

46Durung puput Ida mabebaosan ring anake punika, ibu lan semeton-semeton Idane sampun nyantosang ring jaba, nyadia jaga kapanggih ring Ida.

47Raris wenten anak adiri matur ring Ida asapuniki: “Guru cingakja, punika ibu lan semeton-semeton Gurune ring jaba, meled jaga kapanggih ring Guru.”

48Nanging pasaur Ida Hyang Yesus ring anake iwau: “Nyenke ibun Tiange? Nyenke nyaman Tiange?”

49Ida raris ngandika sinambi matujuhang parasisian Idane: “Anake ene ane dadi ibu lan nyama-nyamaan Tiange!

50Sawireh nyenja nyak nglaksanayang pakarsan Ajin Tiange ane di suargan, ia dadi nyaman Tiange eluh wiadin muani muah dadi ibun Tiange.”Download Audio MP3 (Matius 12):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Matius 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran