Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 13 >> 

Panga

1Ring rahina punika Ida Hyang Yesus medal saking umahe punika tur malinggih ring sisin danune.

2Akeh anak sane pada rauh ngrunyung Ida, kantos Ida munggah ka jukunge, tur irika Ida malinggih. Anake sareng akeh punika sami pada majujuk ring pasisin danune.

3Akeh pisan Ida mapaica paurukan ring anake punika, masrana antuk pangande, sapuniki pangandikan Idane: “Ada anak ane pesu lakar nyambeh bibit di tegalne.

4Dugas bibite ento kasambehang, ada abagian ane ulung di lubukane, lantas teka kedise ngamah bibite ento kanti telah.

5Ada buin abagian ane ulung di tanahe ane madasar batu paras, ane tanahne daken. Bibite ento enggal mentik, sawireh tanahne daken.

6Nanging disubane tegeh suryane, bibite ento layu, lantas tuh sawireh akahne ngampar.

7Ada buin abagian ane ulung di tanahe ane enu misi tunggak-tunggak ketket. Dikalan bibite ento mentik, ketkete masih milu tumbuh, ketkete sayan gede tur naonin bibite ento kanti mati.

8Ane buin abagian ento ulung di tanahe ane lemek. Bibite ento lantas mentik mokoh tur lanus, laut mabuah ada tikel ping satus, ada tikel ping nem dasa, ada ane tikel ping telung dasa.”

9Ida Hyang Yesus ngandika: “Yen ragane ngelah kuping, padingehangja!”

Tetuj

10Irika parasisian Idane raris nangkilin Ida tur mataken asapuniki: “Napi awinanipun Guru ngurukang anake punika nganggen pangande?”

11Pangandikan Ida Hyang Yesus: “Cening kalugra nawang rahasia unduk Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadegang Pamrentahan Idane di gumine ene, nanging anake ane lenan ento tusing kalugra.

12Sawireh nyenja ane suba ngelah, ia lakar buin kicen kanti ia lebihan, nanging ane tusing ngelah apaja ane enu gelahanga lakar kambil uli anake ento.

13Ento krana Guru ngraos teken anake ento aji pangande: Apang yadiapinja ia ningalin, nanging ia tusingja nepukin, yadianja ia madingehang, nanging ia tuara ningeh wiadin ngresep.

14Dadinne tegep sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa ane kawarahang olih Nabi Yesaya, ane kene: ‘Ragane lakar madingehang, tur madingehang nanging tuara ngresep, ragane lakar ningalin tur nlektekang, nanging tusing bakal nepukin.

15Sawireh pepineh bangsane ene suba peteng, tur kupingne suba tebel, buina paningalane suba ngidem, apanga ia eda kanti nepukin aji paningalane, tur ningeh aji kupingne, laut ia ngesehin pepinehne tur mabalik nyungsung Ulun kanti Ulun nyegerang ia.’

16Bagia pesan cening, sawireh paningalan ceninge nyidayang ningalin tur kuping ceninge nyidayang ningeh.

17Guru mapitutur teken cening: Sujatinne liu pesan nabi muah parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa ane dot ngetel nyingakin ane tingalin cening, nanging dane tusing nyidayang nyingakin, tur dane dot pesan mirengang apa ane dingeh cening, nanging dane tuara maan mirengang.”

Piteg

18“Ento krana padingehangja piteges pangande anak ane nyambeh bibite ento.

19Asing-asing anak ane ningeh sabda unduk Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadegang pamrentahan Idane, nanging ia tuara ngresep teken sabdane ento, ento patuh buka bibite ane ulung di lubukane. Lantas teka I Jaat ngrampas sabda ane kasambehang di pepineh anake ento.

20Bibite ane ulung di tanahe ane madasar batu paras, ento anak ane ningeh sabdane tur enggal ia nampi saha liang.

21Nanging sabdane ento tusing makah dalem di kenehne, tur tusing makelo tuuhne. Dikalane ada sangsara wiadin kakewehan uli krana sabdane ento, ia lantas mundur.

22Ane mentik di tengah ketkete, ento anak ane madingehang sabdane, nanging sabdane ento kakalahang baan kasumangsayan idup di gumine muah kuduan teken kasugihan, kanti tusing nyidayang mabuah.

23Ane kasambehang di tanahe ane lemek, ento anak ane madingehang sabdane tur karesep-resepang di ati. Ento krana ia mabuah, ada tikel ping satus, ada tikel ping nem dasa ada ane tikel ping telung dasa.”

Panga

24Malih Ida mapidarta antuk pangande tiosan ring anake punika sapuniki: “Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento upamane buka anake ane nyambehang gandum ane melah di tegalne.

25Nanging petenge, dimasan anake suba pada pules, teka musuhne nyambehang akah-akah ambengan di selag-selagan gandume di tegale ento. Suba keto lantas ia magedi.

26Dikalan gandume ento tumbuh, tur suba pada mluspusin, ditu mara ketara ambengane ento.

27Ditu parekan sang madue tegale pada matur teken gustinne kene: ‘Ratu boyake bibit sane tandur iratu punika bibit sane becik? Napi awinanipun mangkin jeg samah madaging ambengan?’

28Pangandikan gustinne: ‘Ada musuh ane nyambehang akah ambengan kemo.’ Laut matur parekane: ‘Punapi kalugra yen ambengane punika jaga butbut titiang?’

29Pangandikan gustinnyane: ‘Depang malu keto, eda butbuta, sawireh yen abut ambengane ento, pedas punyan gandume milu mabutan.

30Depang suba ia tumbuh bareng-bareng, kanti teka masan manyine. Ditu icang lakar ngorahin paderepe: ‘Punduhang malu ambengane tur pesel-peselin laut tunjel, suba keto mara punduhang gandumne aba ka jinenge!’”

Panga

31Malih Ida mapidarta ring anake punika antuk pangande tiosan, sapuniki: “Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento yen upamayang satmaka buka batun bingine, ane pulana baan anake di tegalne.

32Di pantaran bibite, batun bingine ento bibit ane paling cerika! Nanging yen ia suba tumbuh, ia dadi ane paling gedena di pantaran entik-entikane. Buina ia bisa dadi punyan kayu gede, kanti kedis-kedise pada masebun di carang-carangne.”

Panga

33Malih Ida mapitutur ring anake punika antuk pangande sapuniki: “Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento buka ragine, ane jemaka baan anake eluh laut bebehanga di lakar tapene telung pane kanti makejang dadi tasak.”

Ida H

34Paurukan Idane punika sami pidartayang Ida antuk pangande. Tan wenten sane kadartayang ring anake punika sane tan nganggen pangande.

35Mawinan tegep sampun sabda sane kadartayang olih sang nabi asapuniki: “Ulun bakal nganggon pangimba yen masabda teken anake ento. Ulun bakal nuturang paundukan ane tusing tawanga uli pangawit gumine.”

Piteg

36Ida Hyang Yesus raris ninggal anake akeh punika, tumuli mantuk. Parasisian Idane raris tangkil tur nunasang ring Ida sapuniki: “Ledang Guru nerangang ring titiang pangande ambengan ring pategalan gandume punika.”

37Ida raris masaur, pangandikane: “Anake ane nyambeh bibit gandume ane melah ento, nah ento Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

38Ane pinaka tegal, nah ento gumine ene. Bibite ane melah ento, anake ane suba dadi parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur ambengane ento sakancan panjak I Jaat.

39Musuhe ane nyambehang akah-akah ambengan, nah ento Ratun Setane. Masan manyine, nah ento pamragat gumine, tur paderepe ento paramalaekate.

40Buka ambengane kapesel-pesel laut katunjel, keto mani wekasan di pamragat gumine.

41Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa bakal ngutus paramalaekat Idane, bakal milihin tur munduhang uli Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa sawatek anake ane ngranayang manusane pada ngae dosa muah sakancan anake ane malaksana corah.

42Anake ento makejang lakar kacemplungang ka kawah apine, ditu ia lakar ngeling masesambatan tur mataanan kanti giginne kriet-kriet.

43Ditu mara parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa bakal macaya buka matan aine, nah ento sasubane Ida Sang Aji ngadegang Pamrentahan Idane. Yen cening ngelah kuping, padingehangja!”

Panga

44“Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasane ento kaupamayang buka branane ane matanem di tegale. Lantas ada anak nuju numbeg ditu nepukin branane ento, laut buin urugine apang ilid. Uli krana girang nyetne ia lantas ngadep pagelahane makejang, laut pipisne anggone meli tegale ento.”

Panga

45“Keto masih Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento kaupamayang buka sudagare ane ngalih mutiara ane melah.

46Disubane ia nepukin mutiara ane kaliwat melah, ditu ia laut ngadep pagelahane makejang tumuli mutiarane ento belina.”

Panga

47“Keto masih Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento upamane buka jaringe ane pulanga baan anake di pasihe. Liu tur magenepan pesan bene ane kena jaring.

48Sasubane bek, jaringe lantas kedenga ka pasisi. Ditu laut anake ento negak milihin be. Bene ane luung-luung celepanga ka dungkine, tur ane jelek-jelek kutanga.

49Keto masih mani wekas di pamragat gumine; paramalaekate bakal teka nganehang anake ane dursila uli pantaran anake ane susila.

50Anake ane dursila lakar kentungang ka kawah apine. Ditu ia bakal mataanan ngeling masesambatan kanti giginne kriet-kriet.”

Brana

51“Kenken jani, apa cening ajak makejang suba pada resep?” sapunika pitaken Ida Hyang Yesus ring dane. Pasaur danene: “Inggih, sane mangkin sampun kapineh antuk titiang.”

52Ida raris ngandika ring parasisian Idane: “Ento krana sawatek paraguru agamane ane suba nampi paurukan unduk Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadegang Pamrentahan Idane di gumine ene, ia patuh buka anake ane mesuang brana ane anyar muah ane let uli di wadah branannyane.”

Ida H

53Sasampune Ida puput nyritayang pangandene punika, raris Ida kesah saking irika.

54Sarauh Ida ring kota uedan Idane, irika Ida Hyang Yesus nguruk ring perhyangane irika. Anake sami pada angob tur mabaos: “Dijaya bakatanga karirihan muah kuasa kanti Ia nyidayang ngadakang praciri buka keto?

55Kaden Ia pianak tukang kayune ento? Singke memenNe ane madan Maria, buina Yakobus, Yusup, Simon lan Yudas ento nyamanNe?

56Buina nyamanNe eluh makejang dini bareng-bareng ajak iraga? Dadinne dijaya bakatanga ento makejang?”

57Punika awinanipun anake punika tan nyak nampi Ida. Ida mabaos ring anake punika: “Satunggiling nabi, tansah kajiang antuk anake sajawining ring kota uedannyane miwah ring umahnyane.”

58Santukan anake irika sami tan pracaya ring Ida kenginan wantah akidik Ida ngwentenang praciri ring kotane punika.Download Audio MP3 (Matius 13):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Matius 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran