Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 14 >> 

Yohan

1Daweg punika gatra indik Ida Hyang Yesus taler kapireng antuk Sang Prabu Herodes, sane dados raja ring wewengkon Galilea.

2Ida raris mabaos ring paraprakanggen idane sapuniki: “Kapitui ene suba Dane Yohanes Panglukat. Dane suba matangi uli pantaran anake mati, ento awanane dane mawisesa.”

3Santukan sane dipidan Ida Sang Prabu Herodes sampun mrentahang mangda ngejuk, mlagbag tur mangkeng Dane Yohanes malantaran indik Dane Herodias, rabin Ida Pilipuse semeton ida sang prabu, sane kambil kanggen rabi antuk Ida Sang Prabu Herodes.

4Dane Yohanes sering nyembada Ida Sang Prabu Herodes sapuniki: “Ratu tan patut ngambil Dane Herodias.”

5Sang Prabu Herodes wenten pakayunan jaga nyedayang Dane Yohanes nanging ida ajerih ring anake akeh, santukan Dane Yohanes kabaos maraga nabi.

6Nanging ring rahina odalan Sang Prabu Herodese, okan Dane Herodias sane istri masolah ring ajeng paratamiune. Sang Prabu Herodes ledang pisan kayunne ngaksi sesolahan anake alit punika,

7kantos ida saud pangandika, masumpah jaga mapaica napija sane pacang katunas antuk anake alit punika.

8Sasampune kapasusuin antuk ibun danene, anake alit punika raris matur sapuniki: “Paicayangja ring titiang punggalan Dane Yohanes Panglukat iriki mawadah talam.”

9Wau mireng atur anake alit kadi asapunika, irika Sang Prabu Herodes rumasa sungsut ring kayun. Nanging santukan ida sampun sauh pangandika tur masumpah, samaliha edalem ring paratamiune, ida raris mrentahang mangda pinunas anake alit kaledangin.

10Irika ida ngutus utusan mangda munggal prabun Dane Yohanes Panglukat, ring pangkenge.

11Raris punggalan Dane Yohanes kawadahin talam, tur kapaicayang ring anake alit. Anake alit raris ngaturang ring ibun danene.

12Wusan punika raris rauh parasisian Dane Yohanes ngambil layon danene tur kapendem. Wusan mendem raris parasisian danene nguningayang paindikane punika ring Ida Hyang Yesus.

Ida H

13Sasampune Ida Hyang Yesus mireng gatra indik sedan Dane Yohanes, raris Ida magingsir saking irika nyingidang raga, lunga nglinggihin jukung ngrereh genah sane sepi. Nanging anake sami pada uning ring pamargin Idane, raris sami pada medal ninggal kotannyane, madaat ngetut Ida.

14Rikala Ida tedun ring pasisi tur ngaksi jadma akeh pisan, irika kadi ketus kayun Idane antuk sih kapiolasan Idane, raris Ida nyegerang sakancan anake sane nandang pinakit sane wenten ring pantaranipune.

15Sasampune makire wengi, parasisian Idane raris tangkil tur matur ring Ida sapuniki: “Puniki sampun makire wengi, samaliha genahe puniki sepi. Nikayangja anake punika mangda pada mamargi numbas daar ring desa-desa sane nampek iriki!”

16Nanging pangandikan Ida Hyang Yesus ring parasisian Idane: “Tusingja perlu ia kija-kija, cening patutne maang ia madaar.”

17Atur danene: “Puniki titiang maderbe roti wantah limang bungkul miwah ulam kekalih.”

18Pangandikan Ida Hyang Yesus: “Abaja mai!”

19Raris anake akeh punika kapangandikayang pada negak ring padange. Sasampune rotine limang bungkul miwah ulame kekalih punika ambil Ida, raris Ida tumenga, ngastawa matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Wusan punika raris kagompes-gompes tur kapaicayang ring parasisian Idane, mangda parasisiane punika nyacarang ring anake akeh punika.

20Sami pada madaar kantos waneh. Sisa-sisan rotine raris kapunduhang antuk parasisiane, kantos polih roras sok bek-bek.

21Sane nunas rotine punika sawatara wenten sareng limang tali, tan ketang anake istri-istri miwah alit-alite.

Ida H

22Wusan punika Ida Hyang Yesus raris ngandikayang parasisian Idane mangda munggah ka jukunge tur mangda dumunan malayar megat danu. Daweg punika Ida Hyang Yesus kantun ngandikain anake akeh punika mangda budal.

23Sasampune anake sami pada budal, Ida Hyang Yesus raris munggah ka duur bukite praya ngastawa. Rikala wengi, irika Ida praragayan kewanten.

24Daweg punika parasisian Idane sampun doh ring tengah danune. Jukunge kaumbang-ambing antuk ombak, santukan mapas angin.

25Sawatara jam tiga semeng Ida Hyang Yesus rauh maranin sisian Idane, mamargi ring duur toyane.

26Daweg parasisian Idane ngeton Ida mamargi ring duur toyane, dane sami tengkejut, tur nyerit sapuniki: “Ada tonya.” Raris dane jerit-jerit, santukan ajerih danene.

27Nanging gelis Ida ngandika ring dane, sapuniki: “Edaja takut! Ene Guru, tegtegangja bayun ceninge!”

28Dane Petrus raris matur ring Ida: “Guru, yen yakti punika Palungguh Guru, nikayangja titiang mamargi ring duur toyane jaga tangkil ring Palungguh Guru.”

29Pangandikan Ida Hyang Yesus: “Nah maija lautang!” Dane Petrus raris macebur ka toyane tur mamargi ring duur toyane maranin Ida Hyang Yesus.

30Nanging rikala dane marasa katempuh antuk angine baret, irika dane jejeh raris nagih kalebu, tumuli dane nyerit: “Duh Guru tulungja titiang!”

31Gelis Ida Hyang Yesus nyujuh tur ngedeng Dane Petrus kadulurin pangandika: “Ih anak ane tunan pracaya, apa krana cening bimbang?”

32Ida raris munggah ka jukunge kairing antuk Dane Petrus, tur daweg punika ugi angine raris endek.

33Sisiane sane ring jukunge sami pada nyumbah Ida sarwi matur: “Sayuakti pisan Guru puniki Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

Ida H

34Sasampune Ida ngasisiang raris Ida malabuh ring pasisin wewengkon Genesarete.

35Daweg anake irika uning mungguing sane rauh punika Ida Hyang Yesus, raris ipun ngortiang rauh Idane punika ka sawewengkon panegarane punika. Anake raris pada rauh makta anak sakit ka ajeng Ida Hyang Yesus.

36Ipun sami pada mapinunas mangda kalugrain ngusud tanggun busanan Idane, tur sawatek anake sane polih ngusud sami pada seger.Download Audio MP3 (Matius 14):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Matius 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran