Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 5 >> 

Pauru

1Rikala Ida Hyang Yesus ngaksi anake akeh punika, Ida raris munggah ka bukite. Sasampune Ida malinggih, parasisian Idane raris pada rauh nangkilin Ida.

2Raris Ida mapaica paurukan ring sisian Idane, asapuniki pangandikan Idane:

Indik

3“Bagia anake ane marasa teken dewekne katunan idep di ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, sawireh anake ento lakar muponin kawiryan Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

4Bagia anake ane nandang duhkita, sawireh anake ento lakar kicen panglipur baan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

5Bagia anake ane alap asor di ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, sawireh anake ento lakar muponin pasubayan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

6Bagia anake ane bedak ngetel mabudi nglaksanayang pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sawireh anake ento lakar kapurnayang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

7Bagia anake ane malaksana kapiolasan marep teken anak lenan, sawireh anake ento lakar nampi sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

8Bagia anake ane ning nirmala kenehne, sawireh anake ento lakar ningalin Ida Sang Hyang Widi Wasa.

9Bagia anake ane ngae dame di pantaran manusane, sawireh anake ento lakar kangkenin dadi putran Ida Sang Hyang Widi Wasa.

10Bagia anake ane kasangsarain uli krana nglaksanayang pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sawireh anake ento lakar muponin kawiryan Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

11Bagia cening yening kacacad, kasangsarain tur kapisunayang uli krana dadi sisian Gurune.

12Liangang pesanja keneh ceninge, sawireh Ida Sang Hyang Widi Wasa bakal mapaica pikolih maliah-liah teken cening di suargan. Krana keto masih paranabine kasangsarain.”

Indik

13“Cening satmaka buka uyah ane nguyahin gumine. Nanging yening uyahe ento ilang rasanne, kenkenang buin makehang? Pedas tusing ada gunanne sajaba kakutang tur dadi pajekjekan.

14Cening satmaka galang ane ngalangin gumine. Desa ane duur bukite sinah ngilis pesan ngenahne.

15Buina tusing ada anak ngenyitin lampu laut nekepin aji kekeb. Nanging lampune lakar kapejang di tongosne, apanga ngalangin anake makejang di umahe ento.

16Buka keto masih galang ceninge patut nyunarin anake makejang, apanga anake ento ningalin laksanan ceninge ane melah tur ngluihang Ajin ceninge ane malingga di suarga.”

Pauru

17“Edaja cening ngaden mungguing tekan Gurune ene nyadia bakal ngilangang Cakepan Torat Dane Musa muah paurukan paranabine. Tekan Gurune dongja bakal ngilangang, nanging nyadia nyampurnayang.

18Guru nuturin cening: Sanunne ada langit lan gumi, akecap wiadin akecekko pidabdabe ane matulis di Cakepan Torate, tusingja lakar ilang, kanti kayang ka pamragat gumine.

19Ento krana nyenja nungkasin salah tunggal prentahe ane matulis di Cakepan Torate, yadianja ane paling cenika, tur ngurukang buka keto teken anak lenan, ia lakar maan tongos ane paling betene sajeroning Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nanging nyenja nglaksanayang tur ngurukang sawatek pidabdabe ane munggah di Cakepan Torate, ia lakar molih tongos ane utama sajeroning Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

20Ento krana pitutur Gurune teken cening: Yening kasatiaan ceninge nglaksanayang pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa lebihan teken paraguru agamane muah paraanggota golongan Parisine, ditu mara cening lakar nyidayang muponin kawiryan Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

Pauru

21“Cening suba pada ningeh unduk ane kurukang marep teken leluur iragane, buka kene: ‘Edaja ngamatiang anak, asing-asing anak ane ngamatiang, ia lakar katangkilang ka pangadilan.’

22Nanging Guru mituturin cening: Asing-asing anak ane pedih teken nyamanne, ia lakar tangkilanga ka ajeng hakime. Buina nyenja ngucap teken nyamanne: Cai jlema tan paaji! ia lakar katurang ka ajeng Majelis Agamane. Buin besikne nyenja ane ngucap teken nyamanne: Cai jlema bega! ia lakar kaclempungang ka kawah nrakane, ane ngendih murub.

23Ento krana yan nuju cening maturan teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, ditu laut cening inget, mungguing ada nyaman ceninge marasa sekel ati arepa teken cening,

24andegang malu ngaturang aturane, enggalang malu masapsap teken nyaman ceninge. Yen suba pada galang, mara lautang ngaturang aturan ceninge teken Ida Sang Hyang Widi Wasa.

25Yen ada anak nalih cening, tur ajaka cening ka pangadilan, enggalangja masapsap sanun ceninge di jalan! Apanga eda kanti musuh ceninge nyerahang cening teken sang hakim, tur sang hakim nyerahang cening teken polisine, tumuli cening celepanga ka pangkenge.

26Guru ngorahin cening: Sujatinne cening tusing bakal nyidayang bebas uli ditu, satonden cening pragat mayah utang ceninge.”

Indik

27“Cening ajak makejang suba pada ningeh tutur ane kene: ‘Edaja mamitra.’

28Nanging Guru nuturin cening: Sawatek anake ane nganengneng anak luh kanti ia makeneh teken anake luh ento, sujatinne di kenehne ia suba mamitra ngajak anake luh ento.

29Ento krana yen paningalan ceninge di tengawan ane ngranayang cening ngae dosa, luntikja ia tur kutang! Sawireh melahan cening peceng, bandingang teken enu tileh maukudan, sakewala kentungang ka kawah nrakane.

30Buina yen liman ceninge ane di tengawan ane ngranayang cening ngae dosa, getepja ia, tur kutang! Sawireh melahan cening malima aneh, bandingang teken enu tileh maukudan sakewala kentungang ka kawah nrakane.”

Indik

31“Ada masih tutur kene: ‘Nyenja ngutang somah, patut ia maang surat katerangan palas makurenan teken somahne.’

32Nanging Guru nuturin cening: Sawatek anake ane ngutang somah, sajaba uli krana mamitra, ia suba ngranayang somahne ento mamitra yen somahne ento buin makurenan. Tur nyenja nyuang anake ane palasanga ento, ia masih kadanin mamitra ngajak anake luh ento.”

Indik

33“Cening suba pada ningeh tutur ane katiba teken leluur iragane, buka kene: ‘Edaja ngelong janji! Taurja sesangin ragane di ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa.’

34Nanging Guru nuturin cening: Yening cening ngae prajanjian, eda pesan masumpah, eda kanti bani nyambat suarga sawireh suargane ento singasanan Ida Sang Hyang Widi Wasa;

35tur eda masumpah nganti nyambat gumi, sawireh gumine ento dadi aled cokor Idane. Wiadin nyambat kota Yerusalem, sawireh kota Yerusaleme ento kota druen Sang Nata Maha Agung.

36Buina edaja masumpah aji sirah ceninge! Sawireh cening tuara kuasa nyelemang wiadin mutihang bok ceninge angan akatih.

37Yening mula tuah saja, orahangja saja, nanging yen mula tuah tusing, orahang tusing! Lebihan teken amonto kawitne uli I Jaat.”

Indik

38“Cening masih suba ningeh tutur ane kene: ‘Yen mata, apanga mata silurne, yen gigi apanga gigi silurne.’

39Nanging Guru mituturin cening: Eda pesan cening ngwales teken anak ane pelih marep teken cening! Yan ada anak namplak pipin ceninge ane tengawan, depang serahang buin pipin ceninge ane di kebot.

40Buina yen ada anak ane nalih cening di pangadilan, uli krana ia ngedotang bajun ceninge, serahangja masih jubah ceninge teken ia.

41Yen ada tentera penjajah maksa cening negen barangne majoh akilo, tegenja barangne ento kanti majoh duang kilo.

42Yen ada anak maidih-idihan teken cening, baang ia ngidih, keto masih yen ada anak mabudi masesilihan teken cening, baangja nyilih.”

Indik

43“Buina, cening masih suba ningeh tutur ane kene: ‘Tresnaja teken sesama, nanging dulegja teken satru.’

44Nanging Guru nuturin cening: Tresnainja satrun ceninge, tur astawayangja anake ane nyangsarain cening.

45Uli krana pakertin ceninge ane buka keto, cening bakal kangkenin putra baan Ajin ceninge ane di suargan. Sawireh Ida Sang Aji suba sueca ngendagang surya buat anake ane melah pakertinne muah anake ane corah. Ida mapaica ujan teken anake ane sadu muah teken anake ane matingkah dura cara.

46Apa pikolih ceninge ane bakal tampi cening uli Ida Sang Hyang Widi Wasa, yen cening tuah nresnain anak ane tresna teken cening dogen? Kaden juru duduk pajege masih malaksana buka keto.

47Buina yening cening saling sapa ngajak panyamaan ceninge dogen, dijanne cening lebihan? Sawireh anake ane tusing mabakti teken Ida Sang Hyang Widi Wasa masih keto laksananne.

48Cening patut sampurna, patuh buka Sang Aji ane malingga di suarga maraga sampurna.”Download Audio MP3 (Matius 5):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Matius 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran