Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 9 >> 

Ida H

1Sasampune punika, Ida Hyang Yesus munggah ka jukunge tumuli mawali malayar megat danu, raris Ida rauh ring kota uedan Idane.

2Raris wenten makudang-kudang anak makta anak sakit rumpuh kasareang ring pasareannyane. Rikala Ida wikan ring kapracayan anake punika, Ida raris ngandika ring anake rumpuh punika, sapuniki: “Pagehangja kapracayan nyamane, dosan nyamane suba kampurayang.”

3Irika wenten makudang-kudang guru agama sane mabaos ring angennyane asapuniki: “Anake ene langgana teken Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

4Ida Hyang Yesus wikan ring pepineh anake punika, raris Ida ngandika: “Napi awinane ragane makayunin paindikan sane kaon sakadi asapunika?

5Sane encen sih minab danganan, maosang: ‘Dosan nyamane suba kampurayang’, punapi ‘bangunja tur majalan’?

6Duaning punika, Tiang muktiang ring ragane, mungguing Sang Putraning Manusa utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika madue kuasa ngampurayang dosa ring jagate puniki.” Irika Ida raris ngandika ring anake rumpuh punika: “Bangunja, jemak pasarean nyamane tur kemoja mulih.”

7Pramangkin anake rumpuh punika bangun tur mamargi budal.

8Wau anake akeh punika ngantenang paindikane punika, ipun sami ajerih tumuli ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa sane arsa mapaica pangwisesa sakadi asapunika agengnya ring imanusa.

Ida H

9Sasampune Ida Hyang Yesus kesah saking irika, Ida ngaksi juru duduk pajeg adiri sane mapesengan Matius, sedek malinggih ring genah danene nudukin. Ida raris ngandika ring dane asapuniki: “Tututinja Tiang.” Duk punika ugi dane matangi tur ngiring Ida.

10Ritatkala Ida Hyang Yesus katurin rayunan ring jeroan Dane Matius, raris rauh parajuru duduk pajege miwah soroh anake nista dama, sareng-sareng matamiu ngiring Ida miwah sisia-sisian Idane.

11Rikala anggota golongan Parisine ngaksi paindikan punika, dane raris mabaos ring parasisian Ida Hyang Yesus sapuniki: “Napi awinane Gurun ragane kayun marayunan sareng-sareng ring juru duduk pajeg miwah anak sane nista dama?”

12Rikala Ida Hyang Yesus mireng paindikane punika, Ida raris masaur asapuniki: “Anake sane seger nenten ipun merluang balian. Nanging anake sane sakit sinah ipun merluang.

13Sane mangkin makaonja ragane tur pakayuninja teges sabdan Cakepan Sucine sane asapuniki: ‘Ane arsayang Ulun dongja aturan, nanging kapitresnan.’ Rauh tiange puniki boyaja ngrereh anak sane luih, nanging anak sane nista dama.”

Indik

14Wusan punika, raris rauh sisian Dane Yohanes Panglukat tangkil ring Ida Hyang Yesus tur matur asapuniki: “Napi awinanipun titiang miwah anggota golongan Parisine sami pada mapuasa, nanging sisian Gurune nenten?”

15Pasaur Ida Hyang Yesus: “Kenken mirib panyengguh nyamane, apake tamiune lakar pada sedih, sanun pangantene muani ada sig pantarannyane? Sinah tuara keto! Nanging bakal ada masanne pangantene muani bakal kabancut uli pantarannyane, ditu mara ia lakar mapuasa.

16Tusing ada anak nampel kamben buuk aji kebesan kamben ane anyar. Sawireh yen keto, sinah panampelne ento lakar ngedeng kambene ento kanti uek, tur uekne sayan nglinggahang.

17Keto masih anggure ane anyar ento tuaraja katuruhang di klukuh blulange ane let. Sawireh yen keto sinah klukuhe ento lakar makeplug tur anggure mabiayagan muah klukuhe uug. Ento krana anggure ane anyar patut katuruhang di klukuh blulange ane anyar. Yen keto makadadua pada melah.”

Ida H

18Durung puput Ida ngandika ring anake punika, raris wenten kelihan perhyangan anak Yahudine rauh nangkil ring Ida, tur sambilangipun nyumbah ipun matur asapuniki: “Pianak titiange sane eluh wau pisan padem, nanging ledangja Guru rauh tur ngungkulang tangan ring ipun, janten ipun prasida urip.”

19Ida raris matangi tumuli mamargi nututin anake punika, kairing antuk parasisian Idane.

20Daweg punika wenten anak luh sane nandang pinakit ngamedalang rah sampun roras taun suenipun. Ipun maranin Ida Hyang Yesus saking ungkur tur ngusud tanggun busanan Idane.

21Santukan ipun mabaos ring manah, sapuniki: “Yen idewek nyidayang ngusud tanggun busanan Idane dogen, sinah idewek bakal seger.”

22Daweg punika ugi Ida Hyang Yesus macingakan ka ungkur sarwi ngandika ring ipun: “Ih eluh, pagehang kenehe, kapracayan eluhe suba ngrahayuang eluh.” Tur daweg punika ugi ipun seger.

23Ida Hyang Yesus raris ngranjing ka umah kelihan perhyangan anak Yahudine punika. Rikala Ida ngaksi anak magambel nabuh gambang, tur anake irika pada uyut,

24raris Ida ngandika: “Pesuja ragane ajak makejang. Anake cerik ene tusingja mati, ia tuah pules dogen.” Wau Ida mabaos sapunika, sami anake ngedekin Ida.

25Sasampune anake sami pada medal, Ida raris ngranjing tur ngamel tangan anake alit punika. Anake alit punika raris bangun.

26Raris amiug gatrane ngeniang paindikane punika ring sawewengkon jagate punika.

Ida H

27Daweg Ida Hyang Yesus nglanturang pamargin Idane, wenten anak buta sareng kalih nutug tur gelur-gelur matur asapuniki: “Duh Ratu Putran Sang Prabu Daud, suecaninja titiang!”

28Sasampun Ida ngranjing ring satunggiling umah, anake buta punika rauh nangkilin Ida. Irika Ida ngandika ring ipun sapuniki: “Apake jerone pracaya yan Tiang nyidayang nyegerang jerone?” Irika ipun masaur manuk: “Inggih Guru, titiang pracaya!”

29Raris Ida ngusud paningalan anake buta punika saha kadulurin antuk pangandika: “Kasidanja buka kapracayan jerone!”

30Daweg punika ugi ipun raris pada mrasidayang ngeton. Irika Ida miteketin ipun sapuniki: “Melahang pesan nyekepang paundukane ene, eda pesan kanti ada anak nawang.”

31Nanging ipun raris medal tur nglumbrahang indik Idane ring sawewengkon jagate punika.

Ida H

32Wau pisan anake punika medal, raris wenten anak rauh nangkil ring Ida Hyang Yesus makta anak kolok ulihan karangsukan setan.

33Sasampun setane punika katundung, anake kolok iwau raris mrasidayang mabaos. Sami anake pada angob tur mabaos sapuniki: “Paundukan ane buka kene tonden taen tepukin iraga di pantaran bangsa Israele.”

34Nanging anak golongan Parisi masaur: “Anake ento nyidayang nundung setan, sawireh ia maan panugrahan Ratun Setan.”

Ida H

35Kadi asapunika Ida Hyang Yesus mamargi nglelana nylajah kota miwah desa-desa makasami. Ida mapaica paurukan ring perhyangan-perhyangan anak Yahudine, tur ngortiang Orti Rahayu indik Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadegang Pamrentahan Idane, tur nyegerang anake akeh saking saananing sakit miwah pinakit.

36Wau Ida ngaksi anake punika, irika kadi ketus kayun Idane antuk kawelas arsan, santukan anake punika sami pada lesu tan wenten sane ngrunguang tan bina kadi biri-biri sane tan wenten pangangonipune.

37Ida raris ngandika ring parasisian Idane: “Padine ene suba sedeng anyi liu pesan, nanging paderepe tuah abedik.

38Nunas icaja teken Ida Sang madue padine ento, apanga Ida ngandikayang paderepe nganyi padi druen Idane.”Download Audio MP3 (Matius 9):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Matius 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran