Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mikha 6 >> 

Wicar

1Pirengangja wicaran Ida Sang Hyang Widi Wasa marep ring bangsa Israele. Matangija duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, tur nikayangja wicaran Palungguh IRatune, mangdane gunung-gunung miwah bukit-bukite pada miragi pangandikan Palungguh IRatune.

2Ih gunung-gunung, ih dasar gumi ane langgeng padingehangja wicaran Ida Sang Hyang Widi Wasa! Ida Sang Hyang Widi Wasa madue wicara marep teken kaulan Idane. Ida mapakayunan nalih bangsa Israele.

3Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda sapuniki: “Ih parakaulan Ulune, apa ane laksanayang Ulun marep teken kita? Tetegenan apa ane suba taen pategenang Ulun teken kita? Tegarang sautin sabdan Ulune.

4Ulun suba ngajak kita rarud pesu uli Mesir, Ulun suba mebasang kita uli tongos kitane dadi panjak. Ulun ngutus Musa, Harun muah Miryam buat nuntun kita.

5Ih kaulan Ulune ingetangja rencanan Sang Prabu Balake ane uli Moab ane lakar kalaksanayang marep teken kita, tur buka kenken abetne Bileam pianak Beore ngraos teken ia. Buina ingetangja paundukan ane suba kasidan di jalan, ngawit uli tongose nginep di Sitim kanti neked di Gilgal. Ingetangja paundukane ene, sinah kita lakar ngresep teken unduk ane suba laksanayang Ulun buat lakar ngrahayuang kita.”

Pakar

6Napike sane patut aturang tiang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widi sane ring suargan, rikalane tiang mabakti ring ayun Idane? Punapike tiang patut makta godel banteng makadados aturan sane maborbor pabuat Ida?

7Punapike Ida Sang Hyang Widi Wasa ledang ring kayun, yening tiang ngaturang ring Ida biri-biri panyatusan wiadin minyak saitun sane membah tan papegatan? Punapike tiang patut ngaturang pianak tiange sane pinih keliha, buat nebus dosa-dosan tiange?

8Boyaja kadi asapunika! Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun mapaica dauh pangandika ring tiang sareng sami ngeniang paindikan sane becik. Sane arsayang Ida ring tiang sareng sami inggih punika: malaksana sane adil, nyinahang kapitresnan sane tan rered-rered, tur ngastiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa maduluran manah sane alap asor.

9Wicaksana pisan sang sane ajerih ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida ngandika ring kotane punika, sapuniki: “Padingehangja, ih anak ane mapunduh di kota!

10Sig umah jlemane jaat ditu liu ada brana ane bakatanga baan mamekel. Ia nganggon panakehan ane palsu, unduk ane mula getingin Ulun.

11Kenkenang Ulun ngampurayang anake ane nganggon timbangan muah panakehan ane palsu?

12Anake ane sugih nyakitin anake tiwas, buina kita ajak makejang bogbog.

13Ento awanane Ulun suba sedia lakar ngawitin nguug tur nyirnayang kita uli krana dosa-dosan kitane.

14Kita lakar ngamah, nanging tusing betek, malahan kita lakar enu layah. Kita lakar ngisiang barang-barang, nanging kita tusing lakar nyidayang nyepel barange ento. Saananing ane sepel kita lakar sirnayang Ulun di pasiatan.

15Kita lakar nyambeh bibit nanging kita tusing lakar manyi. Kita lakar meres lengis saitun, nanging kita tusing lakar taen nganggon lengise ento. Kita lakar ngae anggur, nanging kita tusing lakar taen nginem anggure ento.

16Paundukane ene lakar kasidan buka keto, sawireh kita nuutin laksanan Sang Prabu Omri muah pianakne Akab ane jaat. Kita nerusang kawicaksanannyane, ento krana Ulun lakar ngrusak kita, tur makejang anake lakar nganistayang kita. Di sakuub gumine kita lakar tansah kanistayang.” <<  Mikha 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran