Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 3 >> 

Ida H

1Wus punika Ida Hyang Yesus malih ngranjing ka perhyangan anak Yahudine. Irika wenten anak adiri, sane limannyane kepek.

2Irika taler wenten makudang-kudang anak sane mamanah ngrereh jalaran mangda nyidayang ngiwangang Ida Hyang Yesus. Punika awinannya Ida katlektekang pisan punapike Ida kayun nyegerang anake kepek iwau ring rahina Sabate punika.

3Ida Hyang Yesus ngandika ring anake kepek punika: “Maija majujuk dini di arepan Tiange!”

4Raris Ida mataken ring anake akeh punika, sapuniki: “Paindikan sane encenke sane kalugra kalaksanayang ring rahina Sabate, mapakardi ayu, punapi mapakardi ala? Ngrahayuang anak punapi ngamademang?” Nanging anake punika sami pada tan mrasidayang masaur.

5Ritatkala Ida ngaksi anake sane ngiter Ida, Ida bendu pisan. Nanging Ida marasa kangen, santukan ipun kalintang bengkung tur iwang. Raris Ida ngandika ring anake kepek: “Leserangja liman jerone!” Ipun raris ngleserang limanipune tur limannyane pramangkin seger.

6Irika sawatek anake sane saking golongan Parisi raris medal saking perhyangane punika. Digelis dane mapiguman sareng ring anggota golongan Herodese, buat ngrincikang daya, praya nyedayang Ida Hyang Yesus.

Anak

7Ida Hyang Yesus miwah parasisian Idane raris lunga ka Danu Galilea, tur akeh anake sane ngiringang Ida. Anake punika rauh saking wewengkon Galilea, wewengkon Yudea,

8kota Yerusalem, wewengkon Idumea, wewengkon dangin Tukad Yordane miwah saking genah-genah sane nampek ring kota Tirus miwah kota Sidone. Anake akeh punika rauh nangkil ring Ida Hyang Yesus, santukan ipun miragi paindikan-paindikan sane sampun kardi Ida.

9Santukan kalintang akeh anake rauh, Ida Hyang Yesus raris ngandikain sisian Idane nyediaang jukung buat Ida, mangda sampunang Ida kantos kadesek antuk anake akeh punika.

10Akeh sampun Ida nyegerang anak, kantos sakancan anake sakit pada maseeg-seegan mangda nyidayang ngusud Ida.

11Tur sabilang wenten anak karangsukan setan ngeton Ida, ipun bah makakeb saha jerit-jerit: “Ratu puniki Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa!”

12Nanging banget pisan antuk Ida Hyang Yesus nombahang setane punika, mangda sampunang ipun nyritayang, sapasira sujatinnya Ida punika.

Ida H

13Wusan punika Ida Hyang Yesus munggah ka bukite, tur ngesengin anake sane arsayang Ida. Dane sami pada rauh tangkil ring Ida.

14Ida raris milih roras diri, sane kamanggehang dados utusan. Pangandikan Idane ring dane: “Guru milih cening apanga cening setata bareng-bareng ajak Guru. Guru lakar ngutus cening midartayang Orta Rahayun Ida Sang Hyang Widi Wasa,

15buina cening lakar baang Guru kakuasaan nundung setan.”

16Anake sane pilih Ida roras diri punika, inggih punika: Dane Simon (sane icen Ida pesengan: Petrus),

17Dane Yakobus miwah semetonnyane Yohanes, okan Dane Sebedeus (makakalih icen Ida pesengan dados Boanerges, sane mapiteges: panak krebek),

18Dane Andreas, Dane Pilipus, Dane Bartolomeus, Dane Matius, Dane Tomas, Dane Yakobus okan Dane Alpius, Dane Tadeus, Dane Simon sane saking golongan Nasional,

19miwah Dane Yudas Iskariot sane alpaka guru ring Ida.

Ida H

20Wus punika Ida Hyang Yesus tumuli mantuk. Raris akeh anake pada rauh mapunduh, kantos Ida Hyang Yesus miwah parasisian Idane tan polih sela buat marayunan.

21Rikala paindikane punika kapiragi antuk parasemeton Idane, Ida raris karereh kairing makaon saking irika, santukan anake akeh pada maosang mungguing pakayunan Idane kirang waras.

22Makudang-kudang guru agama Yahudine sane rauh saking kota Yerusalem maosang: “Ia karangsukan Beelsebul.” Sane lianan malih majarang: “Ia maan panugrahan uli Ratun Setane buat nundung setan.”

23Duaning punika Ida Hyang Yesus raris ngandikain anake punika, tur mabaos ring dane antuk makudang-kudang pangimba kadi asapuniki: “Sapunapi antukipun Ratun Setane nundung Ratun Setan?

24Yening wenten negara sane rakyatnyane maroang-roangan, sinah negarane punika tan pacang sue tuuhipun.

25Samaliha yen wenten pakurenan sane sagsag, sampun janten pakurenane punika taler nentenja matuuh.

26Kadi asapunika taler yen panjak kaprabon Ratun Setane masiat nglawan roang gelahnya, sampun sinah kaprabonnyane tan pacang matuuh, nanging pacang uug tur sirna.

27Tan wenten anak sane mrasidayang nyelepin umah anake siteng, buat jaga mamaling paderbeannyane. Sajaba yening anake siteng punika kategul riin, wus punika wau ipun nyidayang ngrampok umahnyane.

28Elingangja indike puniki! Sakancan dosan manusane sida kampurayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, kadi asapunika taler sakancan pangucap ala sane naenin kucapang marep ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

29Nanging anake sane nganistayang Ida Sang Hyang Roh Suci, tan pacang naenin kampurayang santukan ipun ngardi dosa sane langgeng.”

30(Ida Hyang Yesus ngandika kadi asapunika, santukan wenten makudang-kudang anak maosang Ida, sapuniki: “Ia karangsukan setan.”)

Biang

31Raris biang miwah parasemeton Ida Hyang Yesus rauh. Dane pada nyantosang ring jaba, tur ngutus anak ngaturin Ida Hyang Yesus.

32Akeh wenten anak sane malinggih ngiter Ida Hyang Yesus, tur anake punika raris matur ring Ida: “Inggih Guru, biang miwah parasemeton Gurune wenten ring jaba, misadia jagi kapanggih ring Guru.”

33Ida Hyang Yesus raris ngandika: “Sapasirake memen Tiange? Sapasirake nyaman Tiange?”

34Ida raris ngaksi anake sane malinggih ngiter Ida, sinambi ngandika: “Cingakinja! Puniki meme miwah nyama-nyamaan Tiange.

35Sapasiraja sane nglaksanayang pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, anake punika sane dados nyama-nyamaan Tiange muani miwah eluh miwah memen Tiange.”Download Audio MP3 (Markus 3):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Markus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran