Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 107 >> 

CAKEP

1Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan Ida kalintang becik. Sih pasuecan Idane langgeng salami-laminipun.

2Duh parasemeton sane sampun karahayuang, wali-walininja atur pamujin semetone pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida sampun ngluputang semeton saking arepan meseh semetone.

3Ida sampun makta semeton mawali saking jagat sunantara, saking kangin miwah kauh, saking kaler miwah kelod.

4Wenten sane ngumbara ring tegal melakange, tur ipun nenten mrasidayang manggihin margi jagi ka kota, buat genah ipune magumana.

5Ipun sami pada bedak layah, tur ipun sampun tan maderbe pangajap-ajap malih.

6Rikalaning ipun katempuh antuk kakewehan, ipun pada masesambatan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur Ida ledang ngrahayuang ipun saking kamewehanipune.

7Ida nantan ipun ring margine sane beneng, sane ngungsi kota genahipune jaga magumana.

8Ipun patut pada ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan sih suecan Idane sane langgeng, tur duaning paindikan sane luih-luih sane sampun kardi Ida pabuat ipun.

9Anake sane bedak sampun icen Ida nginum kantos waneh, tur anake sane seduk sampun kicen tetedan antuk paindikan-paindikan sane becik.

10Wenten anak sane magenah ring genahe sane remrem miwah peteng dedet. Wenten katawan, kasangsarain, kategul antuk ante,

11santukan ipun sampun nglawan pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Wisesa miwah nulak sapatitah Idane.

12Ipun pada rumasa leleh, santukan pakaryan sane kalintang abot. Ipun nylempoh, tur nenten wenten sane mamanah nulungin ipun.

13Raris sajeroning nandang pakewuh, ipun tumuli nunas ica ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur Ida ledang ngluputang ipun saking kamewehanipune.

14Ida nantan ipun medal saking genahipune sane remrem miwah peteng dedet, saha nastas antenipune ngantos pegat-pegat.

15Ipun patut pada ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa santukan sih pasuecan Idane sane langgeng, samaliha pabuat paindikan-paindikan sane luih-luih sane sampun kardi Ida pabuat ipun.

16Ida nyibak jelanan gapurane sane malakar antuk temaga tur ngenyagang palang-palang sane malakar antuk besi.

17Wenten anak sane kalintang nambet. Ipun nandang pakewuh malantaran dosanipune miwah malantaran laksanan ipune sane dursila.

18Ipun sampun nenten mrasidayang ngeled pangan kinum, tur ipun sampun tambis-tambis padem.

19Kenginan sajeroning ipun nandang pakewuh, ipun pada masesambatan nunas ica ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur Ida ngrahayuang ipun saking kamewehanipune.

20Ida nyegerang ipun malantaran sabdan Idane, tur ngluputang ipun saking bangbang setrane.

21Ipun patut ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sawetning pasuecan Idane sane langgeng miwah duaning paindikan-paindikan sane luih sane sampun kardi Ida pabuat ipun.

22Ipun patut matur panyuksma malantaran ngaturang aturan miwah masrana makidung kaliangan, ipun patut nyritayang saananing sane sampun kardi Ida.

23Wenten anak sane malayar nganggen kapal buat ngulati pangupa jiwanipune ring segarane.

24Ipun pada ngeton pakardin Ida Sang Hyang Widi Wasa, pakardin Idane sane ngangobin ring segarane.

25Ida masabda, mawinan angin barete ngawitin mampeh, sane ngawinang toyan segarane maombakan.

26Kapal-kapale tumuli kasabatang ka ambarane, wusan punika raris kacemplungang ka toyane sane dalem. Sajeroning bencana sane kadi asapunika, manusane nenten madue pangajap-ajap malih.

27Ipun pada katanjung tur srayang-sruyung sakadi jadmane punyah. Sakancan karirihanipune sampun tan paguna.

28Kenginan sajeroning ipun katempuh kamewehan punika ipun masesambatan nunas ica ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur Ida ledang ngrahayuang ipun saking saananing kamewehanipune.

29Ida raris ngandika mangda angin barete punika endek miwah ombak segarane mangda degdeg.

30Ipun sami pada liang, santukan ombak segarane sampun degdeg, tur Ida makta ipun saha rahayu ngungsi palabuhan sane ulati ipun.

31Ipun patut ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan sih pasuecan Idane sane langgeng, duaning paindikan sane luih sane sampun kardi Ida pabuat ipun.

32Ipun patut nglumbrahang kagungan Idane ring arepan pasangkepan rakyate miwah ngluihang Ida ring ajeng paruman parapamimpin rakyate.

33Ida Sang Hyang Widi Wasa ngawinang tukad-tukade pada tuh latuh, tur nyampet toya kalebutane.

34Ida ngawinang tanahe sane gemuh landuh dados tegal melakang, malantaran kadursilan jadmane sane magenah irika!

35Ida ngubah tegal melakange dados tlaga miwah tanahe sane tuh dados toya kalebutan sane nglebus.

36Ida nglugrain jadmane sane nandang seduk magenah irika, tur ipun ngwangun kota makadados genahipune magumana.

37Ipun nyambeh bibit ring tegale miwah nandur wit anggur, tumuli molih pamupu sane maliah-liah.

38Ida ngamertanin kaulan Idane, tur ipun pada maderbe pianak akeh. Ida matiningin ingon-ingonipune, mangda nenten tuna.

39Rikala kaulan Idane kakaonang tur kanistayang antuk penjajah sane nyapa kadi aku miwah antuk kasangsaran,

40Ida tumuli nganistayang jadmane sane nyajah ipun punika, tur ngawinang ipun ngumbara ring tegal melakange sane durung naenin entap ipun.

41Nanging Ida ngluputang jadmane sane tiwas saking kasangsaran ipune tur ngawinang kulawarganipune sayan ngakehang sakadi papunduhan biri-birine.

42Jadmane sane patut sami pada liang rikala ngeton indike punika, nanging jadmane sane dursila sami pada bungkem.

43Dumadak jadmane sane wicaksana pada minehin paindikane punika. Dumadak ipun pada ngangkenin sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane langgeng punika. <<  Mazmur 107 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran