Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 1 >> 

Panga

1Surat saking tiang Paulus, parekan Ida Sang Kristus Yesus, sane kaselik tur kesengin dados utusan, antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, buat midartayang Orti Rahayun Idane.

2Orti Rahayu punika sampun saking nguni kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran paranabin Idane, tur sampun sinurat ring Cakepan Sucine.

3Inggih punika indik Putran Idane, Ida Hyang Yesus Kristus, Panembahan iragane; sane sacara kamanusan Ida punika dados sentanan Ida Sang Prabu Daud,

4nanging manut kawentenan Idane sane maraga Widi, masrana kawisesan sane agung, Ida sampun kasinahang dados Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran Ida sampun katangiang saking pantaran anake padem.

5Malantaran Ida punika, Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nglugrain tiang dados utusan Ida Sang Kristus, buat nuntun parabangsane sami mangda pracaya tur ngiring Ida,

6makamiwah parasemeton sane wenten ring kota Roma, sane sampun kesengin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, buat dados padruen Ida Hyang Yesus Kristus.

7Punika duaning tiang nulis surat puniki katur ring parasemeton sane wenten ring kota Roma, sane kasayangang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur sampun kesengin dados kaula padruen Idane. Tiang mapinunas ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ajin iragane miwah Ida Hyang Yesus Kristus mangda maicayang sih pasueca miwah sutrepti rahayu ring parasemeton.

Atur

8Pinih riin, sajeroning Ida Hyang Yesus Kristus tiang matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan kapracayan semetone ring Ida Hyang Yesus sampun kasub ring sakuub jagate sami.

9Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sungsung tur ayahin tiang saking astitining manah, malantaran tiang midartayang Orti Rahayun Putran Idane, Ida makasaksi, mungguing baos tiange punika saking sujati pisan. Ida Sang Hyang Widi Wasa wikan, mungguing tiang tansah eling ring semeton,

10sabilang tiang ngastawa. Pinunas tiange, dumadakja malantaran sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ring pamuputipun tiang mrasidayang ngrauhin semeton.

11Santukan tiang edot pisan kapanggih ring parasemeton, mangda tiang nyidayang ngedum-edum paican Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa sinarengan ring parasemeton, mangda semeton sayan kukuh bakuh.

12Daging ipun pisan, mangda iraga sareng-sareng pada polih panglipur malantaran saking kapracayan iragane ring Ida Hyang Yesus, inggih punika tiang polih panglipur malantaran saking kapracayan semetone, kadi asapunika taler semeton prasida nampi panglipur malantaran saking kapracayan tiange.

13Parasemeton, tiang mapiuning ring semeton, mungguing sampun sering tiang ngusahayang pacang ngrauhin semeton, nanging setata wenten pialang. Tiang meled mangda nyidayang numbuhang anak pracaya ring pantaran semetone, sakadi sane sampun tumbuhang tiang ring pantaran bangsane sane boya Yahudi.

14Santukan tiang marasa kapiutangan ring anake sami, inggih punika anak midep wiadin anak nambet, anak sane pradnyan wiadin sane tan pasastra.

15Punika awinan tiang meled pisan taler midartayang Orti Rahayu punika ring parasemeton sane wenten ring kota Roma.

Kawis

16Tiang marasa andel pisan ring Orti Rahayune punika. Santukan Orti Rahayu punika kuasan Ida Sang Hyang Widi Wasa, buat ngrahayuang sakancan anake sane pracaya ring Ida Sang Kristus, kapingarep buat anak Yahudi, kadi asapunika taler buat anak sajabaning bangsa Yahudi.

17Santukan Orti Rahayu punika nyinahang, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nameang imanusa pamantuka ring anggan Idane, malantaran pracaya ring Ida Sang Kristus, saking pangawit rauh ka pamuput. Sakadi sane kakecap ring Cakepan Suci: “Anake sane kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran pracaya ring Ida Sang Kristus, ipun pacang urip.”

Kiwan

18Pidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa tumurun saking suarga, katiwakang ring sakancan dosa miwah kadursilan manusane, santukan malantaran laksanan manusane sane corah, ngawinang kapatutane tan prasida sinah.

19Ida Sang Hyang Widi Wasa nyisipang ipun, santukan saluiring paindikan sane patut kuningin antuk imanusa ngeniang indik Ida Sang Hyang Widi Wasa, sampun kasinahang ring ipun. Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nlehtehang ring ipun.

20Ngawit saking Ida Sang Hyang Widi Wasa ngardi jagate, kaluihan Idane sane tan kanten, inggih punika kawisesan Idane sane langgeng, pingkalih kawentenan Idane sane suci tur sujati, makasami sampun kasinahang. Indike punika sami sampun prasida sinah ring saluiring sane sampun kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Punika awinanipun manusane nenten mrasidayang ngrereh jalaran buat matutang dewekipune.

21Yadianja ipun uning ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, nanging ipun tan nyak ngluihang Ida sakadi patutipun, wiadin ipun tan nyak matur panyuksma ring Ida. Tungkalikanipun, pepinehipune sampun tan paguna, maliha manahipune sane puyung sampun kaliput antuk peteng.

22Ipun maosang deweknyane wicaksana, nanging sujatinnya ipun kalintang nambet.

23Sane sungsung sumbah ipun boya Widi sane langgeng, nanging arca palawatan mapinda manusa sane tan langgeng, miwah paksi wiadin soroh sato suku pat miwah soroh buron sane ngrayang.

24Santukan kadi asapunika nambet manusane, Ida Sang Hyang Widi Wasa manggayang ipun nglaksanayang paindikan-paindikan sane nista tur cemer satinut ring pakitanipune niri, samaliha ipun nglaksanayang paindikan sane ngawinang kimud.

25Santukan ipun sampun ngentosin kasujatian Ida Sang Hyang Widi Wasa antuk paindikan sane tan sujati; tur ipun mabakti saha nyumbah saluiring sane kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur lali ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngardi ipun, sane patut kapuji salami-laminipun. Amin.

26Punika awinan Ida Sang Hyang Widi Wasa manggayang manusane ngulurin indria sane cemer. Anake eluh-eluh pada ngesehin cara patemuan semara sane biasa, antuk cara sane tan biasa.

27Kadi asapunika taler anake muani-muani, sampun tan malih ngamargiang patemuan semara ring parasomahnyane, nanging pada saling kasemaran ring paratimpalnyane muani, kantos ipun nglakonin paindikan sane cemer paturu muani. Punika awinan, ipun raris pada nampi pasisip pabuat pamarginipune sane murang laku punika.

28Santukan manusane tan nyak ngangkenin miwah pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, punika awinan Ida Sang Hyang Widi Wasa manggayang ipun kaliput antuk pepineh-pepineh sane corah. Kantos ipun nglakonin paindikan-paindikan sane tan patut.

29Manahipun kabekin antuk kawirosan, kajaatan, loba angkara miwah kacemeran, iri ati, mamati-mati, maiegan, ngrincikang pangindrajala miwah geting ring anak lian.

30Ipun taler demen nyelek-nyelekang anak, misuna, geting ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sigug, ngagu, sumbung, ririh ngamargiang kadursilan, tan subakti ring wong tua,

31ipun cabul, nenten tuon ring janji, tan uning madalem anak lian, tan maderbe rasa kapiolasan.

32Ipun sampun uning ring sapatitah Ida Sang Hyang Widi Wasa, mungguing anake sane ngamargiang saluiring paindikan sane kadi asapunika patut keni danda pati. Yadiastu kadi asapunika, ipun ngrarisang kewanten nglakonin paindikan punika, samaliha ipun taler setuju ring anake sane lianan, sane nglakonin paindikane punika.Download Audio MP3 (Roma 1):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Roma 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran