Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 15 >> 

Sampu

1Iraga sane kuat sajeroning kapracayan ring Ida Sang Kristus, patut nulungin semeton iragane sane kapracayannyane lemet, buat negen tetegenanipune. Sampunangja ngulati kaliangan iragane kewanten.

2Nanging iraga suang-suang patut ngawinang kaliangan buat semeton sane tiosan, pabuat kabecikan semetone punika, buat ngwangun kapracayanipune ring Ida Sang Kristus.

3Santukan Ida Sang Kristus taler nenten ngulati kasenengan Idane ngraga. Nanging kadi kecaping Cakepan Sucine, sapuniki: “Sakancan panyacad sane kucapang antuk anake sane nyacad IRatu, punika makasami sampun nibenin titiang.”

4Saluiring sane sampun sinurat ring Cakepan Sucine, punika kasuratang buat nguruk iraga, mangdane malantaran kasabaran miwah kapagehan sane kapaicayang antuk Cakepan Sucine, iraga prasida molih pangajap-ajap.

5Tiang mapinunas ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane maraga wit kasabaran miwah panglipur punika, mangda ngawinang semeton saguluk, malantaran ninutin tetuladan Ida Sang Kristus Yesus,

6mangdane semeton sareng sami saguluk masaur manuk ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah Ajin Ida Hyang Yesus Kristus, Panembahan iragane.

Orti

7Duaning punika, pada saling tampija ring pantaran semetone, sakadi Ida Sang Kristus sampun nrima semeton, buat ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa.

8Tiang nuturang ring semeton, mungguing Ida Sang Kristus ngayahin bangsa Yahudine, buat nyinahang mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa punika maraga satia tuu buat negepang prajanjian Idane, ring paraleluur iragane,

9sane taler ngawinang parabangsane sane boya Yahudi prasida sareng-sareng ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa majalaran sih pasuecan Idane. Sakadi kecap Cakepan Sucine, sapuniki: “Duaning punika titiang jaga ngaturang kidung pamuji ring Palungguh IRatu ring pantaran parabangsane sane boya Yahudi. Titiang jaga makidung ngluihang parab IRatu.”

10Wenten malih sane sapuniki: “Ih parabangsa ane tidong Yahudi, pada masuka renaja ajak bangsa seselikan Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

11Malih sane lianan sapuniki: “Ih sawatek bangsa ane tidong Yahudi, luihangja Ida Sang Panembahan; luihangja Ida, ih watek bangsane makejang.”

12Wenten malih pangandikan dane Nabi Yesaya, sapuniki: “Turunan Dane Isai lakar mijil; Ida lakar kadegang buat mrentah bangsa-bangsane ane tuara Yahudi, tur bangsa-bangsane ento lakar ngajap-ajap Ida.”

13Tiang mapinunas mangda Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane maraga witing pangajap-ajape punika, ngliahin semeton antuk kaliangan miwah sutrepti rahayu sajeroning kapracayan semetone ring Ida Sang Kristus, mangdane pangajap-ajap semetone sayan kukuh, malantaran kakuatan sane saking Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Dane

14Parasemeton, tiang pracaya pisan, mungguing semeton kabekin antuk kabecikan miwah kabekin antuk kapradnyanan, tur mrasidayang pada saling pituturin.

15Nanging malantaran sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sampun kapaica ring tiang, ring surate puniki tiang marasa sakadi purun mapakeling semeton, ngeniang ring makudang-kudang paindikan,

16buat dados parekan Ida Sang Kristus Yesus jaga makarya pabuat bangsa-bangsane sane boya Yahudi. Tiang ngaturang ayah sakadi satunggiling pandita sajeroning midartayang Orti Rahayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangdane bangsa sane boya Yahudi prasida dados aturan sane kaledangin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane katurang ring Ida, antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa.

17Duaning asapunika, sajeroning patunggilan ring Ida Sang Kristus Yesus, tiang nyidayang nyumbungan dewek, malantaran ayah tiange pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

18Tiang wantah jaga purun mabaos ngeniang paindikan sane sampun kakardi antuk Ida Sang Kristus malantaran sikian tiange, jaga nuntun parabangsa sane boya Yahudi astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran antuk baos miwah laksana,

19malantaran antuk kasidian miwah paindikan sane ngangobin, kalih malantaran kakuasaan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Kenginan kadi asapunika tiang sampun tansah nglumbrahang Orti Rahayu indik Ida Sang Kristus sajangkepipun, sajeroning pamargin tiange saking kota Yerusalem rauh ring jagat Ilirikum.

20Tiang tansah sarat nglumbrahang Orti Rahayune punika ring genah sane durung naen miragiang indik Ida Sang Kristus, mangda sampunang tiang nyujukang wewangunan ring duur dasar sane sampun kapasang antuk anak lianan.

21Sakadi kecap Cakepan Sucine sapuniki: “Anake ane tonden kaortain unduk Idane, anake ento lakar ningalin. Anake ane tonden taen ningeh, anake ento lakar pada ngresep.”

Renca

22Punika awinan tiang sampun ping kuda-kuda kapialangan jaga ngrauhin semeton.

23Nanging sane mangkin, santukan pakaryan tiange ring wewengkone irika sampun puput, samaliha sampun saking makudang-kudang taun tiang meled ngrauhin semeton,

24pangajap-ajap tiange mangda indike punika prasida kalaksanayang sane mangkin. Tiang mamanah nyinggahin semeton ring pamargin tiange ka jagat Sepanyol, tur sasampune tiang polih matemu saha liang ring semeton, mangda semeton nulungin tiang nglanturang pamargin tiange mrika.

25Sane mangkin tiang kantun sajeroning pamargi ka kota Yerusalem, praya makta sumbangan pabuat parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa irika.

26Santukan pasamuane ring wewengkon Makedonia miwah ring jagat Akaya sampun saking suka lila mutusang jaga munduhang sumbangan buat nulungin parasemetone sane tiwas-tiwas ring pantaran kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring kota Yerusalem.

27Indike punika kaputusang antuk pasamuane. Tur paindikane punika mula dados tetegenan pasamuane buat nulungin anake sane tiwas-tiwas. Bangsa Yahudine sampun ngedumang brana rohaninipune ring bangsa-bangsa sane boya Yahudi, kadi asapunika taler bangsa-bangsane sane boya Yahudi patut nulungin bangsa Yahudine antuk arta brananipune.

28Yen tetegenan tiange puniki sampun puput, tur jinahe sane sampun kapunduhang pabuat parasemetone punika makasami sampun aturang tiang irika, tiang jaga mamargi ka jagat Sepanyol tur jaga simpang ring semeton sajeroning pamargin tiange mrika.

29Yen tiang sampun rauh kapanggih ring semeton, tiang uning mungguing tiang jaga rauh maduluran sih pasuecan Ida Sang Kristus sane maliah-liah.

30Inggih parasemeton, malantaran Panembahan iragane Ida Hyang Yesus Kristus miwah malantaran kapitresnan sane kapaicayang antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, tiang banget pisan mapinunas ring parasemeton sapuniki: Ngiringja sareng-sareng ring tiang teleb ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, ngastawayang sikian tiange.

31Astawayangja mangda tiang prasida luput saking pangindrajalan anake sane tan pracaya sane ring tanah Yudea, samaliha mangda pakaryan tiange ring kota Yerusalem prasida katrima antuk kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa irika.

32Kenginan kadi asapunika tiang jaga ngrauhin semeton kadulurin antuk manah sane liang, tur yen bilih kaledangin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, tiang pacang kapanggih ring semeton saha bungah ring manah.

33Tiang mapinunas mangda Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane maraga witing sutrepti rahayune, nyarengin semeton sareng sami. Amin.Download Audio MP3 (Roma 15):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Roma 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran